LP/2017/566 Správa o priebehu a výsledkoch prerokovania Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa pred Výborom OSN pre práva dieťaťa a návrh gescie k Záverečným odporúčaniam Výboru OSN pre práva dieťaťa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 15807/2017-M_OPVA
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/566
Dátum začiatku MPK: 21.07.2017
Dátum konca MPK: 03.08.2017
Dátum ukončenia procesu: 20.10.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.07.2017
Ukončenie štádia: 21.07.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.07.2017
Ukončenie štádia: 03.08.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.08.2017
Ukončenie štádia: 25.08.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 13.09.2017
Ukončenie štádia: 29.09.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.08.2017
Ukončenie štádia: 29.09.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.09.2017
Ukončenie štádia: 04.10.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 04.10.2017
Ukončenie štádia: 20.10.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.10.2017
Ukončenie štádia: 20.10.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.10.2017
Ukončenie štádia: 20.10.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)