LP/2017/564 Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k návrhu zákona 17. Živnostenský zákon v § 3 ods. 2 obsahuje jednotlivé činnosti, ktoré nie sú živnosťou a v rámci nich ustanovenie písmena r) za živnosť nepovažuje ani nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. V tejto súvislosti odporúčame zvážiť, či podľa predkladateľa -výroba, produkcia, spracovanie, nakladanie, použitie, predaj, držba, skladovanie, preprava, dovoz, distribúcia, vývoz, odstraňovanie a ukladanie rádioaktívnych látok - nakladanie, skladovanie, preprava a odstraňovanie rádioaktívnych odpadov, - výroba a prevádzka elektrického prístroja, ktorý vyžaruje ionizujúce žiarenie a obsahuje súčasti, ktoré pracujú s potencionálnym rozdielom väčším ako 5 kV, predstavujú činnosti, a to v prípade ich uskutočňovania podnikateľským spôsobom, ktoré by bolo možné subsumovať pod znenie § 3 ods. 2 písm. r), teda, či sú dané činnosti dostatočne vyňaté z pôsobnosti živnostenského zákona len pri použití ustanovenia § 3 ods. 2 písm. r). Ak nie, je potrebné v tomto smere novelizovať živnostenský zákon a dané činnosti výslovne vyňať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. VIII. bod 46 16. V článku VIII. bod 46 navrhujeme znenie poznámky pod čiarou k odkazu 34 ha: „34ha)§ 49 ods. 3 písm. e) zákona č. .../2017 Z. z.“ nahradiť znením „§ 51 zákona č...../2017 Z. z.“. Znenie poznámky odkazuje na § 49 (osvedčenie o odbornej spôsobilosti), v § 49 ods. 3 neexistuje písm. e). O expertoch na radiačnú ochranu pojednáva § 51. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. VIII. bod 17 14. V článku VIII. bod 17 navrhujeme slová „v § 13 sa vypúšťa odsek 6.“ nahradiť slovami „v § 13 sa vypúšťa odsek 7.“ Na základe posunu v číslovaní odsekov podľa bodu 15. a 16. návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. VIII. body 22 a 23 15. V článku VIII. bod 22 a bod 23 navrhujme v obidvoch bodoch slová „ podľa odseku 15, 16, alebo 18“ nahradiť slovami „podľa odseku 15, 16, 18 alebo19“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2017 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K celému materiálu Odporúčame upraviť písanie značky percenta „%“, t. j. značka percenta „%“ sa píše za číselnou hodnotou, od ktorej sa oddeľuje medzerou. Odôvodnenie: Ide o zosúladenie s STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2017 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2017 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2017 Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) § 43 Navrhujeme zvážiť úpravu paragrafu. „Osoba s priamou zodpovednosťou“ asi nahrádza súčasného „pracovník riadiaci práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia“ avšak podľa znenia návrhu zákona to bude oveľa väčší počet pracovníkov. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.8.2017 Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) § 44 ods.2 písm. c) Navrhované znenie je v rozpore s § 43. Odôvodnenie: § 43 osoba s priamou zodpovednosťou zabezpečuje, kontroluje, spolupracuje § 44 osoba s priamou zodpovednosťou vykonáva Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2017 Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) § 41 ods. 2 písm. a) Navrhujeme na koniec odseku doplniť „spojenej s ožiarením“. Odôvodnenie: Toto je zákon o radiačnej ochrane a nie všeobecný zákon o ochrane zdravia. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.8.2017 Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) § 41 ods.1 písm. a) Navrhujeme na koniec odseku doplniť „spojenej s ožiarením“. Odôvodnenie: Toto je zákon o radiačnej ochrane a nie všeobecný zákon o ochrane zdravia. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.8.2017 Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) §15 Navrhujeme doplniť do vety v odseku 3b) : „alebo 100 mSv počas ktorýchkoľvek piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom maximálna ročná dávka nepresiahne 50 mSv, ako sa uvádza vo vnútroštátnych právnych predpisoch.“ Odôvodnenie: Na základe Smernice rady 2013/59/ Euratom kapitola III. Článok 9 je limita dávok pre ožiarenie definovaná takto. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2017 Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) § 92 ods. 5 Príloha č. 5, Tabuľka č. 3 Prejsť napr. na „4“ systém (z pôvodného 1 microCi = 37 000Bq) Odôvodnenie: Veľmi dôkladne a uvážlivo ešte raz zvážiť uvoľňovacie úrovne a zaradenie rádionuklidov do tried toxicity. Napr. pre Cs-137 zmena z 0,3 Bq/cm2 na 10 Bq/cm2. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.8.2017 Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) § 91 ods. 2 písm. a) a b) Medzná dávka reprezentatívnej osoby na projektovanie a výstavbu jadrového zariadenia je 0,25 mSv za kalendárny rok; tiež navrhujeme upraviť hodnoty v ods. 2 b). Odôvodnenie: Je neodôvodnené stanoviť medznú dávku na projektovanie a výstavbu jadrového zariadenia z pohľadu prevádzkovateľa jadrového zariadenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.8.2017 Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) § 86 za odsek 2 doplniť odsek Na monitorovanie pracoviska používať meradlá, ktoré sú pravidelne udržiavané, je overovaná ich funkčnosť, sú kalibrované a metrologicky overované. Odôvodnenie: požiadavka na zabezpečenie správnej funkčnosti používaných meradiel. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.8.2017 Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) § 92 ods. 6 Zariadenie na toto monitorovanie musí byť metrologicky overené. Odôvodnenie: Nie je vyšpecifikované, či takéto zariadenie musí byť metrologicky overené ako určené meradlo v zmysle Metrologického zákona alebo stačí len interný metrologický proces prevádzkovateľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.8.2017 Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) §2 ods.85 Navrhujeme zmeniť „zabezpečenie kvality“ na „zabezpečovanie kvality“. Odôvodnenie: Spresnená terminológia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2017 Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) § 56 ods.5, § 70 ods. 3 Zamestnávateľ externých pracovníkov môže mať určeného odborného zástupcu, ak je to potrebné na plnenie úloh v oblasti radiačnej ochrany, ktoré súvisia s ochranou pracovníkov; v prípade výkonu prác externých pracovníkov v kontrolovanom pásme jadrového zariadenia prevádzkovateľa zamestnávateľ externých pracovníkov musí mať odborného zástupcu. Úloha odborného zástupcu u zamestnávateľa externých pracovníkov je nenahraditeľná pri požiadavkách na externých pracovníkov pre výkon prác v kontrolovanom pásme jadrových zariadení a nemožno ho nahradiť iba poverenou osobou. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.8.2017 Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) §32 ods.3 písm. b) bod 3 Navrhujeme zmeniť na „ďalšiu etapu uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky“. Odôvodnenie: Zosúladenie so zákonom č. 541/2004. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.8.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 2.10 a v celom texte zákona a jeho príloh Termín doba polpremeny je konštrukt, ktorý obsahuje nespisovné slovo „polpremena“. Toto slovo v slovenčine nemá žiaden význam. Rádionuklid podlieha premene, nie polpremene. V doterajšej praxi sa desiatky rokov používal termín „polčas premeny“ a takto bol aj zavedený v doterajšej legislatíve. V angličtine sa už viac ako 100 rokov používa „halflife“ a v nemčine podobne halbzeit, pričom nik v týchto jazykových prostrediach nevidí potrebu meniť zaužívaný termín. V odbornej praxi sa pre praktickosť skracoval a používal len ako „polčas“ v príslušných pádových polohách, pričom jasne bol daný zmysel vety či slovného spojenia. Nový termín neumožňuje takéto praktické skrátenie, lebo slovo „doba“ je mnohovýznamové a ani v odbornom texte nebude mať jednoznačný význam. Nie je dôvodom riadiť sa STN, ktorá nemá záväzný charakter. Zákon ukladá zosúladiť dokumentáciu držiteľa povolenia a je zbytočné zavádzať novú terminológiu a z toho dôvodu dokumentáciu opravovať. V skutočnosti vznikol v praxi chaos a používajú sa termíny – polčas premeny, polčas rozpadu (starší pojem), doba polpremeny, čas polpremeny. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2017 Detail