LP/2017/564 Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Autor: ZRRR (Združenie pre reguláciu rizika z radónu)
Pripomienka k: zákonu ako celku a niektorým ustanoveniam
Počet pripomienkovateľov: 12
Pripomienka: k zákonu ako celku:autor predlohy by mal striktne používať terminológiu zavedenú publikáciou ICRP 103 a užívanú v príručkách WHO a BSS príručkách MAAE, a rešpektovanou vo všetkých jazykových mutáciách, okrem Slovenskej, Smernice 2013/59. Tie zavedené termíny sú: plánovaná expozičná situácia, núdzová expozičná situácia, existujúca expozičná situácia ako tri základné modely expozície ľudí ionizujúcemu žiarení, ďalej nástroje optimalizácie ožiarenia alebo expozície zdrojom žiarenia ktoré sú „dávková optimalizačná medza” ako neprekročiteľný nástroj optimalizácie expozície u zdrojov žiarenia (nie je to individuálny dávkový limit) a referenčné úrovne, ktoré sa používajú pri núdzovej a existujúcej expozičnej situácii a predpokladá sa že pri vzniku alebo objavení expozičnej situácie je referenčná úroveň prekročená a prvý optimalizačný krok je doriahnuť referenčnej úrovne a ďalej sa postupuje ako pri plánovanej situácii. Pripomienka k zákonu ako celku, obyčajná, predkladateľ by sa mal vyhnúť duplicitným a triplicitným ustanoveniam. Ďalej vzdať sa románových podaní jednotlivých ustanovení, sú potom neprehľadná. V zákonu by sa nemali používať zastarané jednotky ako manSv, nemali by sa používať 30 rokov zastarané prístupy k optimalizácii. Súčasná radiačná optimalizácia vníma slovo „ujma” v širšom slova zmysle, ako všetky straty, ktoré zavedenie zdroja a ochranných opatrení prinesie, nie len ujmu zdravotnú. obyčajná pripomienka §2 názov „Základné ustanovenia” by sa mal zmeniť na „Definícia pojmov” lebo nič neustanovuje, len definuje význam pojmov, v ktorom sú v zákone použité. §4 Štátna správa v oblasti radiačnej ochrany; zásadná pripomienka; ustanovenia ods. (1) písm. a), b), c) sú v príkrom rozpore s Článkom 76 Príslušný orgán, Smernice 2013/59. §4 odporúčame za písm. g) doplniť písm. h)Úrad jadrového dozoru SR, lebo tiež má nezanedbateľné úlohy v radiačnej ochrane. K zákonu ; obyčejná; je potrebné používať názvy štátnych orgánov tak, ako sú ustanovené zákonom. §5 názov „Ministerstvo zdravotníctva”; obyčajná pripomienka; v rozporu s článkom 76 Smernice rady 2013/59 ustanovuje MZ SR ako vrcholný orgán radiačnej ochrany. §6 ods(2) písm. b), prosíme priblížiť text realite, Úrad verejného zdravotníctva žiadnu monitorovaciu sieť nevytvára, len preberá údaje. §6 ods (1) písm. d); obyčajná pripomienka; odstrániť text, lebo monitorovacie sieti sú stále aktívne. §6 ods.(2) e), obyčajná pripomienka, odporúčame odstrániť první vetu „Vykonáva monitorovanie radiačnej situácie a”, lebo s výhradami platí len veta druhá. §7 ; zásadná pripomienka;ustanovenia §7 sú v rozporu s článkom 76 Smernice 2013/59 §7 ods.(1)písm. j)1.; zásadná pripomienka; regulácia expozície radónu podla j) 1. je kompetencia MDVaRR SR §9 ods. (1) písm. a); obyčajná pripomienka; pozmeniť tex: „pri núdzovej expozičnej situácii informuje obyvateľstvo ....”, predbežné informácie sa predávajú v čase príprav na núdzovú situáciu. §9 ods (1) písm b); obyčajná pripomienka, vyčiarknuť písm. b),lebo je totožné s a). §9 ods (2) písm. d) 2.; zásadná pripomienka; doporučujeme pridať d) 2. riadi stratégie vzdelávania odborníkov v projektovaní a realizácii budov, úradníkov Stavebných úradov, kontroly a označovania stavebných výrobkov a materiálov a na vývoj metód a technológií na znižovanie ožiarenia z radónu v budovách. §9 ods. (2) písm. d)3.; zásadná pripomienka; text: riadi stratégie nápravy existujúcich expozičných situácií v budovách v dôsledku prítomnosti vysokých koncentrácií radónu. §13 ods. (1); obyčajná pripomienka; zmeniť kvetnatý text takto: Každé zariadenie alebo činnosť ktorá spôsobuje riziko z ožiarenia musí prinášať celkový úžitok. Odporúčame zvážiť potrebnosť slohovej etudy v ods. (2) a (3) . §14 ods (1); obyčajná pripomienka; odporúčame zmeniť text ustanovenia ods. (1): Ochrana pred ožiarením musí byť optimalizovaná tak, aby poskytovala najvyššiu úroveň bezpečnosti, akú je možné rozumne dosiahnuť. §14 ods (2) a (3); obyčajná pripomienka; odporúčame prepracovať v intenciach súdobých názorov na optimalizáciu rizika z ionizujúceho žiarenia. §15 ods. (6); obyčajná pripomienka; odporúčame yčiarknuť, lebo individuálne dávkové limity sa vzťahujú na pracovníkov nie na pracovisko. §16 Medzné dávky; obyčajná pripomienka; odporúčame zmeniť názov v zmysli ICRP 103 takto :„Optimalizačné dávkové medze” a ďalej termín používať. Lebo autorka predlohy si často zamieňa individuálne limity s dávkovými optimalizačnými medzami. §16 ods.(3); ;obyčajná pripomienka; odporúčame vyčiarknuť ods.(3), lebo dávková optimalizačná medza nie je individuálny limit ale nástroj optimalizácie, indviduálne dávky musia byť o mnoho nižšie. §16 ods.(4); obyčajná pripomienka; odporúčame vyčiarknuť ods.(4)je zmätočný, dávkové optimalizačné medze si stanovuje prevádzkovateľ pri plánovaní činnosti. §16 ods.(5), (6), (7); obyčajná pripomienka; odporúčame vyčiarknuť ods. (5),(6) a (7) lebo vychádzajú z nesprávneho pochopenia termínu „Dávková optimalizačná medza”, čo je evokované špatným prekladom v Slovenskej mutácii Smernice 2013/59. §18 ; obyčajná pripomienka; odporúčame vyčiarknuť §18, lebo ožiarenie podľa veku bolo ustanovené v §15. §19 ods. (5); obyčajná priomienka; odporúčame zmeniť text takto:„Dojčiace ženy nesmú robiť na pracovisku s rizikom vnútornej kontaminácie rádionuklidmi”. §21; obyčajná pripomienka; odporúčame vyčiarknuť §21, lebo už je ustanovené v §3. §32 ods.(3); obyčajná pripominka; odporúčame zmenu názvu „ Úrad jadrového dozoru” k zákonu ako celku; obyčajná pripomienka; Odporúčame zvážiť celú koncepciu zákona, lebo je velmi orientovaný na osoby vylúčené článkom 76 Smernice 2013/59 a na druhej strane neposkytuje veľa priestoru iným orgánom a osobám, ako je v Smernici doporučené. §55 ;obyčajná pripomienka; odporúčame vyčiarknuť §55, lebo jeho obsah už bol skôr ustanovený. §56; obyčajná pripomienka; odporúčame odstrániť §56, lebo povinnosti prevádzkovateľov zdrojov žiarenia a činností už boli skôr v zákone ustanovené. §58; obyčajná pripomienka; odporúčame vyčiarknuť §58 lebo jeho obsah už bol v zákone ustanovený 2×. §65 ods.(14) písm.d); obyčajná pripomienka; odporúčame vyčiarknuť písm.d) lebo odhad osobnej dávky pracovníka metódou per analógiam je neprípustný §91; ods. (5); obyčajná pripomienka; odporúčame vypustiť ods. (5), lebo uvoľňovanie ra látok do životného prostredia už bolo ustanovené na inom princípe. §91 ods (6); obyčajná pripomienka; odporúčame vyčiarknuť ods. (6), uvoľňovanie rádionuklidov do životného prostredia už bolo ustanovené. §92; obyčajná pripomienka; jednoznačne vyčiarknuť §92 lebo uvoľňovanie ra-látok do životného prostredia už bolo ustanovené, ale to, čo navrhovateľka tu opisuje je na reálnom pracovisku II a vyššej kategórie s otvorenými ra látkami neprípustné. §93 ods (1) pism.c); obyčajná pripomienka; odporúčame vyčiarknut písm. c), lebo producent „odpadu”, uvoľnenej ra-látky nemôže spracovateľovi diktovať postupy spracovania. §93 ods (2) b); obyčajná pripomienka; prepracovať, lebo autorka predlohy si zas mýli nástroj optimalizácie nejakou referenčnou úrovňou alebo individuálnym limitom. §102; obyčajná pripomienka; odporúčame vypustiť zo zákona §102, lebo jeho ustanovania nemajú oporu v ICRP 103, BSS doporučeniach MAAE, ani príručkách WHO ani v Smernici 2013/59 a sú nekonzistentné so súčasným systémom radiačnej ochrany. §109 ods.(2); obyčajná pripomienka; odporúčame zmeniť tex ods.(2) takto: prevádzkovateľ môže určiť dávkové optimalizačné medze na optimalizáciu ožiarenia zdravotníckych pracovníkov pri používaní zdrojov žiarenia §110; obyčajná pripomienka; Prepracovať text lebo predkladateľka pletie dokopy dávkové optimalizačné medze, diagnostické referenčné úrovne a individuálne dávkové limity, čo vytvára dokonalý zmätok. §111; obyčajná pripomienka; Prepracovať text §111autorka predlohy nerešpektuje vlastnosti dávkovej optimalizačnej medze a zamieňa ich za individuálne limity §123 ods.(2) písm. b)2.; zásadná pripomienka; odporúčame odstrániť ustanovenie „b)2.” lebo dátumom vstupu do platnosti vyhlášky MZ SR č.406/92 Zb sa do súčasnosti v ochrane stavieb pred prenikaním radónu z podložia nič podstatné nezmenilo lebo politika ÚVZ kráčala opačným smerom. §125 nadpis „ Plánovaná situácia ožiarenia”,; obyčajná pripomienka; Odporúčame zmeniť v zmyslu ICRP 103 na „Plánovaná expozičná situácia”, ďalej odporúčame vypustiť celý §125, lebo ochrana pracovníkov na pracoviskách so zvýšeným rizikom ožiarenia už bola ustanovená na inom mieste. § 126 nadpis „Existujúca situácia ožiarenia”; obyčajná pripomienka; Odporúčame nadpis upraviť podľa ICRP 103 takto:„Existujúca expozičná situácia”. §127 ods (1) pism.a)1., obyčajná pripomienka; odporúčame zmeeniť text takto: „meranie koncenrácie radónu alebo alfa potenciálnej energie na odhad efektívnej dávky pracovníka z expozície radónu pri práci za kalendány rok,” lebo efektívna dávka z radónu nie je prístupná priamemu meraní. §127 ods (3); zásadná pripomienka; Odporúčame text ods.(3) odstrániť zo zákona lebo neoptimalizuje sa radiačná ochrana ale expozícia radónu. Expozícia radónu sa v interiéroch optimalizuje ad hock, podľa aktuálnej dispozície a preto sa nemôže postupovať podľa katalógu metód vymyslených od stolu. §128 ods. (1); obyčajná pripomienka; odporúčame zmeniť text ods.(1) takto: „Ak na pracovisku podľa § 123 ods. 2, po vykonaní nápravných opatrení môže efektívna dávka pracovníkov z radónu prekračovať 6 mSv/r, zavedie sa na pracovisku režim pracovísk podliehajúcich reguľačnje kontrole.” §129; zásadná pripomienka; Odporúčame § 129 vypustiť zo zákona o radiačnej ochrane, lebo podmienky projektovania stavieb na radónovom území je ustanovené v stavebnom zákone a súvisjacich predpisoch. §130; zásadná pripomienka; Odporúčame vypustiť §130 zo zákona lebo budovy s možným výskytom radónu sú všetkých 820 tisíc rodinných domov a 120 tisíc ďalších budov. Nie je rozdiel v tom či budova bola postavená pre vlastnú potrebu alebo z dôvodov komerčných. Referenčnú úroveň je možné ustanoviť samostatne alebo spolu s ostatnými limitmi. §131; zásadná pripomienka; Odprúčame vypustiť zo zákona o radiačnej ochrane. Projektovanie a výstavba budov na radónovom území je ošetrená v stavebnom zákone a súvisiacich predpisoch. §132; zásadná pripomienka; odporúčame vypustiť § 132 zo zákona o radiačnej ochrane, lebo z pozície stavebného zákona su požiadavky na projektovanie, zakladanie a realizáciu budov tie isté,bez ohľadu na obchodné zámery stavebníka alebo investora stavieb. § 133; obyčajná pripomienka; odporúčame v ods.(1) zmeniť text takto:„Vlastník budovy určenej na bývanie je povinný urobiť také opatrenia, aby objemová aktivita radónu v ovzduší interiérov bola optimalizovaná”, ďalej odporúčame odstrániť text ods.(2) lebo podľa ods (1) je povinný vlastník budovy. Z tých istých dôvodov odporúčame odstrániť tex ods. (3) lebo na obchodných zámeroch vlastníka nezáleží, stale platí ods.(1). I v ods. (4) a (5) je vlastník povinná osoba na zabezpečenie optimalizácie interiérovej aktivity radónu. §134 ; zásadná pripomienka; odporúčame text upraviť takto:„Vlastník budovy je povinný prijať vhodné opatrenia aby príkon priestorového dávkváho ekvivalentu gama žiarenia neprekročil hodnotu 1 mSv/r . Príloha č.2 ; zásadná pripomienka;Odstraniť prílohu č.2 Moderná optimalizácia je postavená na iných, analytických princípoch. §6 ods.(2) písm.k) 1.,2.; zásadná pripomienka; odstrániť písm.k), lebo uvedené vodné zdroje nepodliehajú regulačnej kontrole.