LP/2017/556 Zákon Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: UV-41134/2017
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dňa 29. septembra 2016 bolo Slovenskej republike doručené odôvodnené stanovisko – porušenie č. 2016/0241, v ktorom Európska komisia upozorňuje, že Slovenská republika neprijala všetky potrebné ustanovenia na dosiahnutie úplného súladu so smernicou o opatreniach na zníženie nákladov (chýbajúce ustanovenia upravujúce zriadenie a prevádzkovanie jednotného informačného miesta). Z dôvodu naliehavosti a hrozby nesplnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie nedodržaním lehoty určenej na prebratie smernice o opatreniach na zníženie nákladov sa návrh zákona predkladá na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie.
Posledná zmena: 26.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/556
Dátum začiatku MPK: 17.07.2017
Dátum konca MPK: 25.07.2017
Novelizované predpisy: 129/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.07.2017
Ukončenie štádia: 17.07.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.07.2017
Ukončenie štádia: 25.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.07.2017
Ukončenie štádia: 10.08.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 10.08.2017
Ukončenie štádia: 08.09.2017
Začiatok štádia: 24.08.2017
Ukončenie štádia: 08.09.2017
Začiatok štádia: 08.09.2017
Ukončenie štádia: 25.09.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 10.08.2017
Ukončenie štádia: 25.09.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)