LP/2017/536 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa
§ 53 písm. f)
a
zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) prílohe č. 3 a prílohe č. 4 V prílohe č. 3 a prílohe č. 4 sú nesprávne uvedené jednotky „mg.l-1“ a „l.s-1“, nakoľko podľa STN 01 6910: 2011 Pravidlá písania a úpravy písomností sa symbol násobenia „·“ píše v polovici riadka a s oboch strán oddelený medzerou. Správne je to teda mg · l-1 a l · s-1 a ekvivalentný zápis je aj mg/l a l/s. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.7.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Predkladacia správa Odporúčame zosúladiť terminológiu pri slovách "dopad" a "vplyv". Zároveň vypustiť slová "environmentálny dopad" z dôvodu, že na konci odstavca sa spomína "dopad na životné prostredie", čo je možné považovať za rovnakú posudzovanú oblasť. Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.7.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.7.2017 Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.7.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.7.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) § 1 ods. 2 Na konci ustanovenia je potrebné doplniť bodku. gramatická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.7.2017 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložka vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa, aby v Doložke vybraných vplyvov vyznačil negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, dopracoval Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie aby materiál predložil na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisie LRV na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: Návrhom vyhlášky sa ustanovujú nové ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja. Nakoľko druhy zakázaných činností podľa prílohy č. 4 predkladaného predpisu zakladajú rôzne obmedzenia podľa vyhlasovaného ochranného pásma, môžeme predpokladať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie v oblasti ťažby surovín, obhospodarovania pôdneho fondu etc. Nakoľko v Doložke vybraných vplyvov neboli vyznačené žiadne vplyvy, materiál neprešiel procesom PKK. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.7.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 1 ods. 4 1. K § 1 ods. 4 uvádzame, že nepovažujeme za správne vo všeobecne záväznom právnom predpise uvádzať aj organizačný útvar okresného úradu (odbor starostlivosti o životné prostredie) a to z dôvodu, že podľa § 2 ods. 5 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení zákona č. 55/2017 Z. z. „(5) Podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu upravuje ministerstvo vnútra smernicou po dohode s ústredným orgánom štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí výkon štátnej správy uskutočňovaný odborom okresného úradu“. Organizačná štruktúra je upravená len interným predpisom, a v prípade zmeny interného predpisu nedôjde aj ku zmene všeobecne záväzného právneho predpisu. Ustanovením návrhu vyhlášky dochádza k recepcii úpravy interného predpisu, čo nepovažujeme za správne. Upozorňujeme aj, že právnu subjektivitu majú len okresné úrady a nie ich organizačné jednotky, preto nejde o subjekty práva a preto je postačujúce uvádzať len okresné úrady a nie ich organizačné jednotky. Ďalej uvádzame, že v prípade okresných úradov v Kežmarku a v Starej Ľubovni ide o dve rozdielne právne subjekty a podľa čl. 6 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky „nie je možné používať na označenie dvoch odlišných právnych subjektov také slovné spojenia ako „základná a stredná škola““, ale je potrebné ich rozpísať ako „základná škola a stredná škola“. Toto ustanovenie sa podľa čl. 37 ods. 1 legislatívnych pravidiel primerane vzťahuje aj na vyhlášku. Preto je potrebné v návrhu vyhlášky v odseku 4 uviesť „na Okresnom úrade v Kežmarku, na Okresnom úrade v Starej Ľubovni“ a tak isto je potrebné pristúpiť aj k rozpísaniu návrhom vyhlášky uvádzaných obecných úradov „na Obecnom úrade Červený Kláštor, Obecnom úrade Lechnica, Obecnom úrade Haligovce, Obecnom úrade Lesnica a Obecnom úrade Veľký Lipník“. Slovo „v obci“ je možné vynechať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k prílohe č. 3 2. V prílohe č. 3 navrhujeme skratky „OP“, „št.“, „ZJZ“ a „VSV“ rozpísať. Slovo „približne“ navrhujeme vypustiť, prípadne trasu hranice ochranného pásma vymedziť presne. Do vety „Z hydraulického hľadiska je to štruktúra s pozitívnou napätou hladinou podzemných a s režimom puklinových vôd.“ navrhujeme za slovo „podzemných“ doplniť slovo „vôd“. Odsek, ktorý sa začína „Z opisu geologických zistení...“ a nasledujúci odsek navrhujeme uvádzať v znení, ktorý viac vyhovuje normatívnemu textu (napr. nepoužívať výrazy „s Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2017 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložka vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi, aby v Doložke vybraných vplyvov vyznačil tiež pozitívny vplyv na životné prostredie a vypracoval analýzu vplyvov na životné prostredie. Odôvodnenie: Navrhovaná vyhláška ustanovuje územie ochranného pásma I. a II. stupňa prírodného liečivého zdroja, čo predstavuje pozitívny vplyv na životné prostredie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2017 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné upraviť gramaticky (v § 1 ods. 2 na konci doplniť bodku) a zosúladiť s prílohou č 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) (napríklad názov právneho predpisu zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, v prílohe č. 3 časti Ochranné pásmo I. stupňa poslednej vete slová „bude tvoriť“ nahradiť slovom „tvorí“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Celý materiál Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2017 Detail