LP/2017/527 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2017 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) K Čl. XVII Pripomienka: Navrhujeme aby ustanovenia Čl. XIII bodu návrhu 9, Čl. XIII bodu návrhu 18, Čl. XIII bodu návrhu 12, Čl. XIII bodu návrhu 14, Čl. XIII bodu návrhu 17, Čl. XIII bodu návrhu 28, Čl. XVI bodu návrhu 8, Čl. XVI bodu návrhu 12, Čl. XVI bodu návrhu 4, Čl. XVI bodu návrhu 6, Čl. XVI bodu návrhu 7, Čl. XVI bodu návrhu 10 nadobudli účinnosť od 1.7.2018. Odôvodnenie: Posunutie účinnosti uvedených ustanovení navrhujeme vzhľadom na rozsah úprav a zložité technické riešenie nevyhnutné na implementáciu potrebných zmien, na ktoré budú banky potrebovať dostatočnú lehotu. V prípad Čl. XIII bodu návrhu 12, bodu návrhu 14, bodu návrhu 17, bodu návrhu 28, Čl. XVI bodu návrhu 4, bodu návrhu 6, bodu návrhu 7, bodu návrhu 10 ide o alternatívny návrh, ktorý navrhujeme v prípade neakceptovania pripomienok SBA týkajúcich sa týchto bodov a teda v prípade nezrušenia týchto ukazovateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.7.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Čl. XVII Navrhujeme posunúť účinnosť ustanovenia, týkajúceho sa správy správcu programu krytých dlhopisov – Čl. I bod 29 - § 79 ods. 6, na 1. január 2019. Odôvodnenie: V zmysle návrhu § 79 ods. 6 je správca programu krytých dlhopisov povinný predkladať správu o programe krytých dlhopisoch za predchádzajúci rok Národnej banke Slovenska každoročne do 30. apríla príslušného kalendárneho roka. V prípade účinnosti uvedeného ustanovenia od navrhovaného 1. januára 2018 by mohli vzniknúť nejasnosti o povinnosti správcu programu krytých dlhopisov predložiť takúto správu už v roku 2018 za rok 2017. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) ustanoveniam čl. I – všeobecne NBS uplatňuje pripomienku, aby do teraz pripomienkovaného návrhu zákona (LP/2017/527) bol vzhľadom na bezprostrednú vzájomnú súvislosť začlenený aj návrh novely zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol zaradený ako čl. II do návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LP/2017/470), ktorý už bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, pričom k nemu bola uplatnená rovnaká pripomienka NBS týkajúca sa jeho legislatívneho začlenenia. Odôvodnenie: Z hľadiska legislatívnej prehľadnosti a právnej istoty je vzhľadom na bezprostrednú vzájomnú súvislosť nevyhnutné, aby predmetná novela zákona o bankách bola začlenená do teraz pripomienkovaného návrhu zákona (LP/2017/527). Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I – doplnenie nového bodu 16 Do čl. I je potrebné doplniť nový bod 16 tohto znenia: „16.V § 28 sa odsek 12 dopĺňa písmenami c) a d),ktoré znejú: c) konanie vzájomne personálne prepojených právnických osôb, d) iné obdobné konanie, ako v písmenách a) až c).“. Nasledujúce body v čl. I je potrebné prečíslovať. Odôvodnenie: Navrhovanou zmenou v § 28 ods. 12 sa spresňuje definícia, tým, že predmetné ustanovenie sa rozširuje aj o také konania, ktoré nie sú pokryté aktuálnym znením definície konania v zhode. Dňa 5. mája 2017 bolo vydané spoločné usmernenie Európskeho orgánu dohľadu pre bankovníctvo (EBA),Európskeho orgánu pre cenné papiere (ESMA) a Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) o obozretnom posudzovaní nadobudnutí a zvyšovaní kvalifikovaných účastí vo finančnom sektore (JC/GL/2017/27), ktoré sa Slovenska republika zaviazala uplatniť v celom rozsahu, čím sa zabezpečí plný súlad s týmto usmernením. Navrhovaným spresnením definície konania v zhode sa zabezpečí pokrytie aj takých konaní, ako sú napríklad uvedené konania v hlave II kapitole 1 časti 4.6 písmeno b) bod 2 a 4 vyššie uvedeného usmernenia ako aj zabezpečenie porovnateľného posudzovania konania v zhode s ostatnými členskými krajinami v Európskej únii. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I – bod 2 V čl. I bode 2, v § 5 sa dopĺňa písmeno ag) v súvislosti s definíciou „hypotekárneho úveru“. V tejto súvislosti upozorňujeme na skutočnosť, že Ministerstvo spravodlivosti SR do medzirezortného pripomienkového konania predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LP/2017/248). Pritom tento návrh (LP/2017/248) vo svojom čl. IV obsahuje návrh ďalšej novely zákona o bankách tak, že podľa čl. IV bodu 1 tohto návrhu novely zákona o bankách sa ustanovenie § 5 taktiež dopĺňa písmenom ag), a to v súvislosti s definíciou „osobitného účtu dlžníka“. Túto skutočnosť je potrebné zohľadniť v ďalšom legislatívnom procese týchto dvoch návrhov, tak aby nevznikli duplicitné označené písmená ag) s navzájom rôznym obsahom. Pritom už do terajšieho znenia pripravovaného návrhu zákona (LP/2017/527) navrhujeme v čl. I úvodnej vete spojku „a“ nahradiť čiarkou a doplniť text „a zákona č..../2017 Z. z.“. Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka v záujme zamedzenia vzniku duplicitne označených ustanovení § 5 písm. ag) s rôznym obsahom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. II – doplnenie nového bodu 9 Navrhujeme do čl. II (do novely zákona o dlhopisoch) doplniť nový bod 9, prechodné ustanovenie tohto znenia: „9. Za § 27f sa vkladá § 27g, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 27g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018 „Na hypotekárne záložné listy a komunálne obligácie vydané pred 1. januárom 2018 sa vzťahuje predpis účinný do 31. decembra 2017, ak osobitný zákon neustanovuje inak.6)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie: „6)Napríklad § 122ya zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č...../2017 Z. z.“.“. Odôvodnenie: Legislatívne doplnenie úpravy o prechodné ustanovenie z hľadiska právnej istoty vo väzbe na ostatné navrhované zmeny v zákone o dlhopisoch a navrhované zmeny zákony o bankách. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I – bod 33 § 122ya ods.1 je potrebné preformulovať takto: „(10) Právne vzťahy a nároky vzniknuté z hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií vydaných pred 1. januárom 2018 alebo z hypotekárnych úverov a komunálnych úverov poskytnutých pred 1. januárom 2018 sa aj po 31. decembri 2017 spravujú ustanoveniami predpisov účinných do 31. decembra 2017, a to až do doby úplného splatenia týchto hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácii, ak v druhej vete nie je ustanovené inak. Od 1. januára 2018 sa však na financovanie hypotekárnych úverov a komunálnych úverov poskytnutých pred 1. januárom 2018 nevzťahujú požiadavky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017 na financovanie hypotekárnych úverov prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov a na financovanie komunálnych úverov prostredníctvom vydávania a predaja komunálnych obligácií.“. Odôvodnenie: Ide o legislatívne spresnenie a zvýšenie jednoznačnosti prechodného ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) zákonu – nový čl. VI Do predloženého návrhu zákona navrhujeme doplniť aj nový článok VI s takýmto znením: „Čl. VI Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z. , zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z .z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 289/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z. a zákona č. ..../2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1.V § 105 ods. 1 písm. c) tretí bod znie: „3. obchodné mená alebo názvy, identifikačné čísla a sídla spoluvlastníkov cenného papiera, ak sú právnickými osobami, a veľkosť ich podielu alebo mená a priezviská, rodné čísla a trvalé pobyty spoluvlastníkov cenného papiera, ak sú fyzickými osobami, a veľkosť ich podielu,“. 2.V § 105 ods. 7 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „výpis z účtu majiteľa o cennom papieri, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov cenného papiera, vrátane údajov o všetkých spoluvlastníckych podieloch a o všetkých podielových spoluvlastníkoch cenného papiera, poskytne centrálny depozitár alebo člen na žiadosť ktoréhokoľvek podielového spoluvlastníka cenného papiera v podielovom spoluvlastníctve.“. 3. Za § 173zb sa vkladá § 173zc, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 173zc Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od ............... 2018 Ak centrálny depozitár na viacerých účtoch majiteľov vedie spoluvlastnícke podiely k cennému papieru, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, zabezpečí, aby sa všetky spoluvlastnícke podiely viedli na jednom účte majiteľa pre všetkých podielových spoluvlastníkov cenného papiera tak, aby na tomto účte majiteľa bol evidovaný cenný papier v podielovom spoluvlastníctve, vrátane všetkých spoluvlastníckych podielov k cennému papieru a aj údajov o každom spoluvlastníkovi cenného papiera v rozsahu podľa § 105 ods. 1 v znení od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Tento cenný papier v podielovom spoluvlastníctve, vrátane všetkých spoluvlastníckych podielov, sa prednostne vedú na účte toho majiteľa cenného papiera, na ktorom sa podieloví spoluvlastníci písomne dohodli a bezodkladne túto písomnú dohodu predložili centrálnemu depozitárovi, a to najneskôr do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak sa podieloví spoluvlastníci cenného papiera nedohodnú a nepredložia písomnú dohodu centrálnemu depozitárovi najneskôr do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, tento cenný papier v podielovom spoluvlastníctve, vrátane všetkých spoluvlastníckych podielov, sa vedú na účte toho majiteľa, ktorý má najväčší spoluvlastnícky podiel k cennému papieru, a ak je viac rovnako veľkých najväčších spoluvlastníckych podielov k cennému papieru alebo ak všetky spoluvlastnícke podielov k cennému papieru sú rovnako veľké, tento cenný papier vrátane všetkých spoluvlastníckych podielov, sa vedú na účte toho majiteľa, ktorého určí centrálny depozitár náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov. Postup a podrobné pravidlá výberu účtu majiteľa, na ktorom bude evidovaný cenný papier v podielovom spoluvlastníctve, vrátane všetkých spoluvlastníckych podielov, upraví centrálny depozitár v prevádzkovom poriadku; na tento prevádzkový poriadok sa vzťahujú ustanovenia § 103 ods. 1 až 4 a je záväzný pre spoluvlastníkov cenného papiera v podielovom spoluvlastníctve. Majiteľ tohto účtu, na ktorom je evidovaný cenný papier v podielovom spoluvlastníctve, vrátane spoluvlastníckych podielov, sa považuje za spoločného zástupcu spoluvlastníkov všetkých podielových spoluvlastníkov cenného papiera na evidenčné a registračné účely podľa tohto zákona a osobitných predpisov. Určením spoločného zástupcu pre podielových spoluvlastníkov cenného papiera na evidenčné a registračné účely nie sú dotknuté a zostávajú zachované všetky práva spoluvlastníkov k ich podielom na cennom papieri, pričom prevod cenného papiera je možný len s písomným súhlasom všetkých podielových spoluvlastníkov cenného papiera; pritom o vydanie výpisov alebo iných informácií o cennom papieri, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov cenného papiera, vrátane údajov o všetkých spoluvlastníckych podieloch a o všetkých podielových spoluvlastníkoch cenného papiera, však má právo požiadať centrálneho depozitára každý podielový spoluvlastník cenného papiera samostatne. V prípade, ak spoločný zástupca pre podielových spoluvlastníkov cenného papiera na evidenčné a registračné účely svojim konaním spôsobí ostatným podielovým spoluvlastníkom škodu, na jej náhradu sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka; týmto nie je dotknuté ustanovenie § 159 tohto zákona.“. Nasledujúce články v návrhu zákona je potrebné prečíslovať. Odôvodnenie: Navrhované zmeny zákona o cenných papieroch odporúčame prijať z dôvodu potreby harmonizácie štandardov evidencie cenných papierov centrálnym depozitárom so štandardmi platformy Target2-Securities (T2S), umožňujúcej vyrovnanie transakcií s cennými papiermi, na ktorú Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. prešiel 6. februára 2017. Štandardy T2S sú spoločné pre všetky centrálne depozitáre v členských štátoch eurozóny. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. XIII - bod 13 Bod 13 žiadame upraviť takto: „13.V § 7 ods. 22 sa číslo „20“ za slovom „odseku“ nahrádza číslom „21“. Odôvodnenie: Legislatívne spresnenie, nakoľko v predmetnom ustanovení sa nachádza v súvislosti s číslom 20 aj označenie paragrafu, čo sa nemení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. XI – doplnenie nových bodov 9 a 55 1. Do čl. XI je potrebné doplniť nový bod 9 tohto znenia: „9. V § 7 ods. 5 prvej vete a § 14 ods. 6 prvej vete sa slovo „desiatich“ nahrádza slovom „30“ a na konci vety sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo od odstránenia jej neúplnosti alebo jej iných nedostatkov na základe písomnej výzvy Národnej banky Slovenska pre predkladateľa.“. Nasledujúce body v čl. XI je potrebné prečíslovať. Odôvodnenie: Navrhujú sa upraviť ustanovenia § 7 ods. 5 a § 14 ods. 6 zákona o dohľade na základe poznatkov z praxe tak, aby sa vytvoril legislatívny priestor na efektívne zabezpečenie odstraňovania formálnych a iných nedostatkov náležitostí námietok, ak podané námietky neobsahujú všetky potrebné náležitosti, pričom nedostatky náležitostí podaných námietok je možné odstrániť na základe výzvy NBS pre predkladateľa. Navrhnutá úprava ustanovení § 7 ods. 5 a § 14 ods. 6 je obsahovo obdobná ako úprava pre podania klientov dohliadaných finančných subjektov v § 35j ods. 2 zákona o dohľade (zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov). 2. Do čl. XI je potrebné doplniť nový bod 55 tohto znenia: „55.V § 40 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie o určení ročného príspevku sa neopatruje doložkou ani iným potvrdením o vykonateľnosti; potvrdením o vykonateľnosti sa však opatrí iba výkaz nedoplatkov prispievateľa, a to odtlačkom pečiatky a uvedením dátumu vykonateľnosti na rovnopis výkazu nedoplatkov, spravidla do ľavého horného rohu na prvej strane.“. Nasledujúce body v čl. XI je potrebné prečíslovať. Odôvodnenie: Navrhuje sa vyprecizovať pôvodné znenie § 40 ods. 9 (po navrhnutých zmenách ods. 10) zákona o dohľade, pričom navrhnutou úpravou sa legislatívne prispieva k zefektívneniu postupu pri výbere ročných príspevkov a zároveň navrhnutá úprava reflektuje obsahovo súvisiace aj analogické ustanovenia iných právnych noriem, napríklad § 46 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 63 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. XI – bod 1 V rámci čl. XI bodu 1 (v novele zákona o dohľade nad finančným trhom) je potrebné v poznámke pod čiarou k odkazu 1 aktualizovať aj citáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014). Konkrétne, za citáciu predmetného nariadenia (už obsiahnutú v poznámke pod čiarou k odkazu 1 v súčasnom znení zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) navrhujeme vložiť slová „v platnom znení“. V súvislosti s predmetnou pripomienkou je potrebné aj vhodne upraviť znenie odôvodnenia k čl. XI bodu 1 v osobitnej časti dôvodovej správy k návrhu zákona. Odôvodnenie: Ide o legislatívnu pripomienku spočívajúcu v spresnení existujúcej právnej úpravy. V rámci čl. XI bodu 1 (v novele zákona o dohľade nad finančným trhom) je potrebné v poznámke pod čiarou k odkazu 1 aktualizovať aj citáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014). Konkrétne, za citáciu predmetného nariadenia (už obsiahnutú v poznámke pod čiarou k odkazu 1 v súčasnom znení zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) navrhujeme vložiť slová „v platnom znení“. V súvislosti s predmetnou pripomienkou je potrebné aj vhodne upraviť znenie odôvodnenia k čl. XI bodu 1 v osobitnej časti dôvodovej správy k návrhu zákona. Odôvodnenie: Ide o legislatívnu pripomienku spočívajúcu v spresnení existujúcej právnej úpravy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. XIII – bod 11 Navrhnuté ustanovenie § 7 ods. 18 je potrebné preformulovať napríklad takto: „V § 7 ods. 18 písm. b) sa slová „jedného alebo viacerých registrov, do ktorých poskytujú údaje veritelia, ktorých počet sa rovná aspoň dvojtretinovej väčšine veriteľov“ nahrádzajú slovami „registra, do ktorého prispievajú veritelia, ktorí majú sídlo na území Slovenskej republiky alebo pôsobia na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky“. Odôvodnenie: Pôvodne navrhovaná úprava § 7 ods. 18 zákona č. 129/2010 Z. z. nie je vhodná, pretože takáto úprava by zásadne znižovala výpovednú hodnotu informácie pochádzajúcej z registra úverov. Ako alternatívu pôvodne navrhovaného riešenia dávame na zváženie ustanovenie povinnosti prispievať údajmi do registra len tých veriteľov, ktorí majú na území Slovenskej republiky sídlo alebo pobočku, prípadne odporúčame zvážiť nastavenia iného mechanizmu. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. XI - bod 28 V čl. XI je potrebné bod 28 upraviť takto: „28. V § 29 ods. 2 sa slovo „zákona“ nahrádza slovom „predpisu“, slovo „zákon“ sa nahrádza slovom „predpis“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak útvar dohľadu nad finančným trhom na svoje rozhodnutie o žiadosti potrebuje súčinnosť v rámci Európskeho systému finančného dohľadu1b) alebo v rámci jednotného mechanizmu dohľadu,1ab) rozhodne najneskôr do 18 mesiacov od doručenia žiadosti, ak inú lehotu na rozhodnutie neustanovuje osobitný predpis.35)“. Odôvodnenie: Ide o legislatívne spresnenie a vyprecizovanie príslušného ustanovenia aj vo väzbe na znenie prvej vety § 29 ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. XIII doplnenie nových bodov 40 ,41 a 42 „40. V § 16 ods. 2 sa za slovo „náhradu“ vkladajú slová „účelne vynaložených“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „ vrátane vydania potvrdení podľa odsekov 6, 8 a 9“. 41. § 16 sa dopĺňa odsekmi 6 až 11, ktoré znejú: „(6) Spotrebiteľ je oprávnený požiadať veriteľa o vydanie potvrdenia za účelom posúdenia následkov splatenia spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Žiadosť nemusí mať písomnú formu. Veriteľ je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie podľa prvej vety bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do siedmich pracovných dní od prijatia žiadosti. Ak po vydaní potvrdenia podľa prvej vety nedôjde k splateniu spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, veriteľ má nárok na úhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s vydaním potvrdenia. Potvrdenie podľa prvej vety musí obsahovať najmä: a) označenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorej sa splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti týka, b) identifikačné údaje veriteľa a spotrebiteľa v rozsahu údajov uvedených v § 9 ods. 2 písm. b) a d), c) predpokladaný deň splatenia spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ktorým je deň uvedený spotrebiteľom v žiadosti alebo deň vydania potvrdenia, ak spotrebiteľ v žiadosti tento deň neuvedie alebo je deň vydania neskorší, d) informáciu o výške sumy, ktorú má spotrebiteľ v prípade splatenia spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti veriteľovi zaplatiť, s rozdelením na istinu, úrok a ďalšie náklady podľa odseku 2, e) údaje o výške náhrady nákladov veriteľa podľa odseku 2 s uvedením všetkých predpokladov pre jej výpočet, vrátane informácie o tom, v akých prípadoch nesmie veriteľ požadovať od spotrebiteľa náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti podľa odseku 4, f) informáciu o ďalších dôsledkoch splatenia spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. (7) Spotrebiteľ je povinný oznámiť veriteľovi svoj úmysel splatiť spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti najneskôr v momente realizácie splatenia spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Ak spotrebiteľ vykoná takéto oznámenie až po realizácii splatenia spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, za dátum splatenia spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti podľa odseku 1 sa považuje dátum takéhoto oznámenia. Toto oznámenie nemusí mať písomnú formu. Za takéto oznámenie sa považuje aj žiadosť podľa odseku 6, ak spotrebiteľ uhradí peňažné prostriedky v predpokladaný deň alebo v primeranej lehote po predpokladanom dni splatenia spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti podľa odseku 6 písm. c). (8) Ak spotrebiteľ čiastočne splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti podľa odseku 1, a súčasne alebo následne požiada veriteľa o vydanie potvrdenia o následkoch tohto splatenia vo vzťahu k zostávajúcej výške nesplateného spotrebiteľského úveru, veriteľ je povinný vydať toto potvrdenie bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do siedmich pracovných dní od prijatia žiadosti. Žiadosť nemusí mať písomnú formu. Potvrdenie musí obsahovať najmä a) označenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorej sa splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti týka, b) identifikačné údaje veriteľa a spotrebiteľa v rozsahu údajov uvedených v § 9 ods. 2 písm. b) a d), c) výšku náhrady nákladov podľa odseku 2 a spôsob jej určenia, v prípade ak veriteľ náhradu nákladov od spotrebiteľa požaduje, d) informáciu o akejkoľvek zmene 1. počtu, frekvencie alebo výšky zostávajúcich splátok spotrebiteľského úveru alebo 2. doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorá vyplýva z čiastočného splatenia spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, e) informáciu o zostávajúcej výške nesplateného spotrebiteľského úveru ku dňu vydania potvrdenia. (9) Spotrebiteľ, ktorý úplne splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti, je oprávnený požiadať veriteľa o vydanie potvrdenia preukazujúceho skutočnosť, že spotrebiteľský úver bol splatený. Žiadosť nemusí mať písomnú formu. Veriteľ je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie podľa prvej vety bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do siedmich pracovných dní od prijatia žiadosti, a to v rozsahu údajov podľa odseku 9 písm. a) až c). (10) Potvrdenie podľa odsekov 6, 8 a 9 musí mať písomnú formu a veriteľ ho je povinný vydať spotrebiteľovi v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi. (11) Ak sa strany nedohodli ani spotrebiteľ neurčil inak, je dôsledkom čiastočného predčasného splatenia spotrebiteľského úveru skrátenie doby trvania zmluvy o úvere pri zachovaní výšky mesačných splátok.“. 42. § 19 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: „(6) Národná banka Slovenska môže opatrením22i) ustanoviť podrobnosti výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 22i znie: „22i) § 18 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“. Nasledujúce body v čl. XIII je potrebné prečíslovať. Odôvodnenie k bodu 40 (§ 16 ods. 2): Kvalifikáciou nákladov ako účelne vynaložených sa sleduje zosúladenie rozsahu tohto nároku veriteľa so smernicou 2008/48/ES, ktorá v čl. 16 ods. 2 uvádza „právo na spravodlivú a objektívne opodstatnenú kompenzáciu možných nákladov priamo spojených s predčasným splatením úveru“. V doterajšej praxi niektorí veritelia žiadali pri predčasnom splatení zmluvou paušálne určené čiastky bez toho, aby preukázali ich objektívnu opodstatnenosť. Pre odstránenie pochybností sa výslovne uvádza, že náklady veriteľa na vydanie potvrdení podľa odsekov 6, 8 a 9 sú takýmito nákladmi obmedzenými odsekmi 3 až 5 tohto paragrafu. Odôvodnenie k bodu 41 (§ 16 ods. 6): Za účelom plnej realizácie práva spotrebiteľa na predčasné splatenie spotrebiteľského úveru sa stanovia požiadavky na obsah a postup vydania potvrdenia na posúdenie následkov predčasného splatenia. Povinné náležitosti potvrdenia sú uvedené v písmenách a) až f). Pod písmenom a) sú údaje, ktoré spolu s údajmi o spotrebiteľovi a veriteľovi umožňujú jednoznačnú identifikáciu právneho vzťahu, ktorého sa predčasné splatenie týka. Typicky to môže byť napríklad názov a dátum uzavretia zmluvy, prípadne jedinečný alfanumerický identifikátor, ak ho veriteľ používa vo svojom informačnom systéme zmluvnej agendy a súčasne uvádza aj na vyhotovení zmluvy, poskytovanom spotrebiteľovi. Pod písmenom c) sa uvádza predpokladaný deň predčasného splatenia, nakoľko ten je jedným z predpokladov vstupujúcich do výpočtov dlžnej čiastky a kompenzácie veriteľa. Tento deň v zásade závisí od vôle spotrebiteľa, preto by ho mal uviesť v žiadosti o vydanie potvrdenia. Pokiaľ by ho v žiadosti neuviedol, alebo pokiaľ by uviedol príliš skorý dátum, ktorý je v deň vydania potvrdenia už neaktuálny, použije sa dátum vydania potvrdenia. Písmeno d) požaduje vyčíslenie dlžnej čiastky a jej rozdelenie na istinu, úrok a ďalšie náklady. Podľa písmena e) veriteľ musí uviesť výšku požadovanej náhrady nákladov, spôsob jej výpočtu a všetky predpoklady (premenné), ktoré do výpočtu vstupujú. Odôvodnenie (§ 16 ods. 7): V súlade s požiadavkami súkromného práva na určitosť a nezameniteľnosť prejavu vôle sa v prípade predčasného splatenia spotrebiteľského úveru stanovia požiadavky na oznámenie tohto predčasného splatenia. Oznámenie nemá žiadnu osobitnú požiadavku na formu, aby mohlo byť právo na predčasné splatenie spotrebiteľom realizované v čo najširšej miere. Súčasne sa ale zohľadňuje záujem veriteľa s dostatočnou istotou určiť, že spotrebiteľ chce predčasne splatiť a že veriteľovi z toho vznikajú nové práva a povinnosti podľa tohto paragrafu. Oznámiť úmysel predčasne splatiť úver je možné napríklad aj správou pre prijímateľa, za podmienky, že platbu je možné priradiť ku konkrétnemu úveru spotrebiteľa (napríklad z dôvodov identifikácie podľa variabilného či špecifického symbolu, iného identifikátora v správe pre prijímateľa). Oznámenie predčasnej splátky sa aj v súčasnosti bežne vyskytuje ako zmluvná požiadavka pri zmluvách o spotrebiteľských úveroch. Umožňuje totiž veriteľovi správne identifikovať a priradiť platbu spotrebiteľa ako (čiastočné) predčasné splatenie úveru. Na druhej strane niektorí veritelia kládli na oznámenie veľmi prísne požiadavky (forma oznámenia, lehota na zaplatenie), ktoré neboli primerané legitímnemu záujmu veriteľa. Navrhovaná právna úprava tak posilňuje právnu istotu medzi stranami úverovej zmluvy pri veľmi miernom obmedzení práva kedykoľvek splatiť spotrebiteľský úver jeho podmienením oznámením (prejavu) vôle splatiť úver. Pokiaľ spotrebiteľ požiadal o vydanie potvrdenia za účelom posúdenia následkov predčasného splatenia podľa odseku 6 a súčasne v termíne predpokladanom týmto potvrdením vykoná platbu vyššiu ako je pravidelná splátka, bolo by ďalšie oznámenie nadbytočné, keďže za týchto okolností nie je pochybností o tom, čo chcel spotrebiteľ platbou dosiahnuť (§ 35 ods. 1 OZ). Odôvodnenie (§ 16 ods. 8): Upresňuje sa právo spotrebiteľa na základe žiadosti získať potvrdenie o účinkoch čiastočného predčasného splatenia na dlh. Toto ustanovenie je vlastne spresnením § 569 ods. 1 v tom, že uvádza maximálnu lehotu na vydanie potvrdenia a súčasne znemožňuje veriteľovi klásť zmluvou sprísňujúce požiadavky na formu žiadosti. Súčasne sa stanovia povinné náležitosti potvrdenia o čiastočnom predčasnom splatení dlhu zo spotrebiteľskej zmluvy. Písmená a), b) a c) zodpovedajú písmenám a), b) a e) pri potvrdení podľa odseku 6. Pod písmenom d) je informácia o tom, akým spôsobom sa v dôsledku čiastočného predčasného splatenia podľa zmluvy zmenil počet, frekvencia alebo výška splátok, prípadne trvanie zmluvy. Táto informácia pritom musí vychádzať zo znenia zmluvy, veriteľ nie je oprávnený určiť tieto následky svojvoľne. Pokiaľ by zmluva dôsledky čiastočného predčasného splatenia na zmluvu neupravovala, musia zmluvné strany túto medzeru vyplniť dohodou. Výška zostávajúceho dlhu podľa písmena e) znamená celkovú výšku, ktorú má spotrebiteľ zaplatiť za predpokladu, že bude riadne splácať dlh podľa zmluvu modifikovanej spôsobom uvedeným pod písmenom d) tohto odseku. Odôvodnenie (§ 16 ods. 9): Upravujú sa náležitosti potvrdenia o úplnom predčasnom splatení dlhu podobne ako v odseku 8. Odôvodnenie (§ 16 ods. 10): Stanoví sa povinná písomná forma všetkých potvrdení vydávaných veriteľom. Potvrdenie vydané na trvanlivom médiu musí byť v podobe dostupnej spotrebiteľovi. Odôvodnenie (§ 16 ods. 11): Dispozitívne pravidlo, stanovujúce dôsledky čiastočného predčasného splatenia v prípade, ak zmluva o spotrebiteľskom úvere obdobné pravidlo neobsahuje. Dôsledok čiastočného predčasného splatenia je v prvom rade oprávnený stanoviť veriteľ pri tvorbe úverového produktu. Vo forme zmluvnej klauzuly ho potom premietne do úverovej zmluvy. Pokiaľ by tak neurobil, dáva toto ustanovenie právo určiť dôsledky spotrebiteľovi pri čiastočnom splatení. V prípade nečinnosti spotrebiteľa sa uplatní dispozitívne pravidlo, podľa ktorého sa trvanie zmluvy skráti a výška splátok sa zachová. Odôvodnenie k bodu 42 (§19 ods. 6): Z dôvodu, že v aplikačnej praxi sa vyskytujú nejasnosti, týkajúce sa postupu pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov, navrhujeme, aby NBS mala možnosť vydať opatrenie, v ktorom určité technické špecifiká tohto výpočtu spresní. Bude pritom postupovať v súlade s legislatívou EÚ v mantineloch vymedzených smernicou 2008/48/ES. Zmena v poznámke pod čiarou je legislatívno-technickou úpravou reflektujúcou účinnosť nového právneho predpisu č. 400/2015 Z. z. od 1.1.2017. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. XIII – doplnenie nového bodu 32 Žiadame v čl. XIII doplniť nový bod 32 tohto znenia: „32.V § 9 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a termíne konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru“. Nasledujúce body sa prečíslujú. Odôvodnenie: Dôvodom je zosúladenie zákona so znením čl. 10 ods. 2 písm. c) smernice 2008/48, ktoré uvedenie „termínu konečnej splatnosti“ nevyžaduje. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. XIII – bod 34 Žiadame v čl. XIII v § 9 doplniť odsek 18, tohto znenia: „(18)Veriteľ je povinný na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť mu fotokópiu zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorenú so spotrebiteľom, a to za úhradu primeraných nákladov spojených s jej vyhotovením.". Odôvodnenie: Navrhujeme doplniť povinnosť veriteľa poskytnúť spotrebiteľovi fotokópiu zmluvy. V praxi sa OFS stretlo s podaniami klientov, ktorí žiadali veriteľa o jej poskytnutie, pričom veriteľ odmietol fotokópiu vydať s odôvodnením, že takúto povinnosť nemá. Môže ísť pritom aj o prípady, kedy reálne neboli spotrebiteľovi odovzdané všetky súčasti zmluvy pri jej podpise a následne ich veriteľ odmietal poskytnúť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. XIII – doplnenie novvého bodu 4 Žiadame v čl. XIII doplniť nový bod 4 tohto znenia: „4. V § 4 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a termíne konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru“. Nasledujúce body sa prečíslujú. Odôvodnenie: Dôvodom je zosúladenie zákona so znením čl. 5 ods. 1 písm. d) smernice 2008/48, ktoré uvedenie „termínu konečnej splatnosti“ nevyžaduje. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. XIII – bod 1 V poznámke pod čiarou k odkazu 1aa odporúčame ponechať len odkaz na § 5 písm. ag) zákona č. 483/2001 Z. z., kde je (bude) definovaný hypotekárny úver. Odôvodnenie: Ide o legislatívne spresnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) zákonu – legislatívno-technická pripomienka Návrh odporúčame legislatívno-technicky upraviť, napríklad v čl. I bode 9 odporúčame za spojkou „a“ vypustiť predložku „v“, v čl. I bode 11 pred slovo „ak“ doplniť čiarku, v čl. I bode 13 na konci vypustiť duplicitnú bodku, v čl. XI bode 7 za označenie bodu doplniť bodku, v čl. XI bode 30 za slovo „konania“ ešte pred úvodzovky je potrebné doplniť bodku, v čl. XII v poznámke pod čiarou k odkazu 33f vypustiť slová „o dlhopisoch“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 33g slová „zákon 530/2003 Z. z.“ nahradiť slovami „zákona č. 530/2003 Z. z.“, v čl. XIII bodoch 12 a 14 slovo „slová“ nahradiť slovami „tieto slová:“; platí aj pre čl. XVI bod 4, v čl. XIII bode 18 je potrebné úvodnú vetu upraviť takto: „V § 7 odsek 28 znie:“, pred text odseku doplniť číslo „(28)“ a na konci doplniť bodku, v čl. XVI bode 1 na začiatok doplniť predložku „V“, v čl. XVI bode 8 je potrebné úvodnú vetu upraviť takto: „V § 8 odsek 10 znie:“, pred text odseku doplniť číslo „(10)“ a na konci doplniť úvodzovky hore a bodku, v čl. XVII odporúčame overiť správnosť uvedenia jednotlivých účinnosti, napríklad bod 38 je potrebné nahradiť bodom 39. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. XVI – doplnenie nového bodu 4 Žiadame v čl. XVI doplniť nový bod 4, tohto znenia: „4. § 7 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie: „(10) Národná banka Slovenska môže opatrením 26) ustanoviť podrobnosti výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov.“. Poznámka pod čiarou 26 znie: „26) § 18 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“. Odôvodnenie: Z dôvodu, že v aplikačnej praxi sa vyskytujú nejasnosti, týkajúce sa postupu pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov, navrhujeme, aby NBS mala možnosť vydať opatrenie, v ktorom určité technické špecifiká tohto výpočtu spresní. Bude pritom postupovať v súlade s legislatívou EÚ v mantineloch vymedzených smernicou 2008/48/ES. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.7.2017 Detail