LP/2017/520 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 47010/2017/120
Podnet: § 8 ods. 4 tretia veta zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
zdravotníckych pracovníkoch
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/520
Dátum začiatku MPK: 10.07.2017
Dátum konca MPK: 28.07.2017
Dátum ukončenia procesu: 27.06.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.06.2017
Ukončenie štádia: 10.07.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.07.2017
Ukončenie štádia: 28.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.07.2017
Ukončenie štádia: 13.09.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.09.2017
Ukončenie štádia: 13.09.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.09.2017
Ukončenie štádia: 21.09.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 21.09.2017
Ukončenie štádia: 27.06.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)