LP/2017/515 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Zoznam subjektov bez pripomienok

ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)

Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) K bodu 52 (§ 18 ods. 1) Navrhujeme vypustiť. Zároveň navrhujeme spôsob určovania platu hlavného kontrolóra upraviť rovnakým spôsobom, akým sa určuje plat hlavného kontrolóra samosprávneho kraja. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy a že vplyv na rozpočet územnej samosprávy, súvisiaci so stanovením stropov odmien pre poslancov obecných zastupiteľstiev, nemožno vyčísliť a prípadné výdavky súvisiace s poskytnutím jednorazového finančného príspevku z kapitoly Ministerstva vnútra SR, budú riešené v samostatnom nariadení vlády. Zároveň upozorňujem, že ak návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, v doložke vybraných vplyvov bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu riadku „z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy“ sa neoznačuje žiadna z možností. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) (napríklad v čl. I úvodnej vete uviesť všetky novely zákona, body 1, 6, 8,10, 12, 14, 28, 31, 41, 49, 54 a 55 zosúladiť s bodom 38 prílohy LPV, v bode 2 § 2aa ods. 6 slová „a to“ vypustiť ako nadbytočné a v odsekoch 9 a 10 slovo „najmä“ vypustiť alebo nahradiť iným vhodným výrazom, v bode 19 uviesť odkaz a poznámku pod čiarou na osobitný zákon, v bode 60 doplniť poznámku pod čiarou k odkazu 17). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 3 (§ 2b ods. 1) Odporúčam vypustiť slová „v správe“ alebo špecifikovať v dôvodovej správe, o akú správu akého majetku by malo ísť. Podľa návrhu verejné priestranstvo je priestor prístupný verejnosti vo vlastníctve, správe alebo užívaní obce. Z návrhu, ani z dôvodovej správy nie je zrejmé, na základe akého právneho predpisu alebo právneho vzťahu by obec mala v správe majetok tvoriaci verejné priestranstvo a kto je vlastníkom tohto majetku. Upozorňujem, že podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov obec nemôže mať v správe majetok vo vlastníctve štátu, majetok štátu môže podľa tohto zákona len užívať formou nájmu, prípadne výpožičky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 49 Zároveň, za účelom zjednotenia právnych predpisov upravujúcich postavenie samosprávy, je potrebné vykonať obdobné úpravy aj v zákone č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, ktorý v § 19 ods. 1 rovnako odkazuje na § 13 až 25 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K bodu 12 V poznámke pod čiarou k odkazu 5b odporúčame zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaradiť za zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu dodržania chronologického poradia prijatia uvedených zákonov. Súčasne odporúčame slová „§ 12 ods. 4 písm. b) bod 9“ nahradiť slovami „„§ 12 ods. 4 písm. b) deviaty bod“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K bodu 2 V odseku 6 odporúčame z dôvodu jednoznačnosti ustanovenia a predchádzaniu problémom v aplikačnej praxi uviesť výšku jednorazového finančného príspevku, ktorý môže byť poskytnutý obci na podporu plynulého výkonu jej samosprávy v súvislosti s pričlenením dotknutej obce, napr. v nadväznosti na počet obyvateľov obce alebo jej rozlohu. Ďalej odporúčame za slovom „dotknutá obec“ vypustiť slová „a to“ z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 2 Odporúčam v čl. I bode 2 navrhovanom § 2aa ods. 3 druhej vete slová „rozhodnutie vo veci pričlenenia“ nahradiť slovami „súhlas alebo nesúhlas s pričlenením“. Odôvodnenie: Odporúčam v ustanovení nepoužiť slovo „rozhodnutie“ nakoľko evokuje, že ide o správny akt vydaný v konaní, ktoré v tomto prípade nepredchádza vysloveniu súhlasu alebo nesúhlasu s pričlenením obce. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 2 Odporúčam v čl. I bode 2 navrhovanom § 2aa ods. 10 vypustiť písmeno f). Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že podľa v čl. I bode 2 navrhovaného § 2aa ods. 6 sa finančný príspevok poskytuje jednorazovo, nie je zrejmé, prečo má byť obsahom zmluvy vymedzenie času, na ktorý sa príspevok poskytuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K bodu 62 V § 25 ods. 1 sa rozširujú povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva o povinnosť prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca. V nadväznosti na uvedené odporúčame ustanovenie spresniť a doplniť tak, aby bol jednoznačne určený spôsob, akým si má poslanec prehlbovať svoje vedomosti a postup v prípade, ak si túto povinnosť nebude plniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K bodu 48 V novom odseku 4 odporúčame slová „najviac jednu polovicu mesačného platu“ nahradiť slovami „najviac vo výške jednej polovice mesačného platu“. Táto pripomienka sa týka aj bodov 53 a 66. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K bodu 60 Odporúčame doplniť chýbajúcu poznámku pod čiarou k odkazu 17, ktorá nie je ani v súčasne platnom znení zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I body 48, 53 a 66 Odporúčam v čl. I bode 48 navrhovanom § 15 ods. 4 slová „jednu polovicu mesačného platu“ nahradiť slovami „vo výške polovice mesačného platu“. Odporúčam v čl. I bode 53 navrhovanom § 18c ods. 5 slová „jeden jeho mesačný plat“ nahradiť slovami „vo výške jeho mesačného platu“. Odporúčam v čl. I bode 53 navrhovanom § 18c ods. 6 slová „jeden jeho mesačný plat určený“ nahradiť slovami „vo výške jeho mesačného platu určeného“. Odporúčam v čl. I bode 66 navrhovanom doplnení § 25 ods. 8 slová „jeden mesačný plat“ nahradiť slovami „vo výške mesačného platu“. Odôvodnenie: Spresnenie textu; vzhľadom na to, že jednotlivé ustanovenia upravujú priznanie odmeny a určenie jej výšky, nie je správne stotožňovať odmenu s platom, ale určiť výšku odmeny prostredníctvom výšky platu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 16 Odporúčam v čl. I bode 16 slovo „obcí“ nahradiť slovom „obce“. Odôvodnenie: Obstarávanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie by sa malo týkať iba samotnej obce a nie viacerých obcí. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 9 Odporúčam v čl. I znenie bodu 9 nahradiť znením: „9. Nadpis nad § 4 sa vypúšťa. Vkladá sa nadpis § 4, ktorý znie: „Samospráva obce“.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
SKAU (Slovenská komora audítorov) LP.2017.515 V bode 28 návrhu zákona ....z 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie: „9b) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. Navrhované znenie: „9b) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Ročnú účtovnú závierku v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. po účtovníctve overuje štatutárny audítor, ktorého činnosť je upravená zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje vládny audit a audit ministerstva financií. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bod 3 Navrhujem použiť definíciu verejného priestranstva v zmysle českého zákona o obcích: "Verejným priestranstvom sú všetky námestia, ulice, tržnice, chodníky, verejná zeleň, parky a ďalšie priestory prístupné každému bez obmedzenia, slúžiace verejnému užívaniu, a to bez ohľadu na vlastníctvo k tomuto priestoru. " Svoj návrh zdôvodňujem tým, že navrhované znenie nezahŕňa priestranstvá, ktoré sú verejné prístupné, ale nie sú vo vlastníctve, správe alebo užívaní obce. V aplikačnej praxi práve tieto verejne prístupné miesta vo vlastníctve FO alebo PO spôsobujú problémy pri vyvodzovaní zodpovednosti za porušenie povinností ustanovených napr. vo VZN. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka k poznámkam pod čiarou Odporúčam v predkladanom materiáli upraviť odkazy a poznámky pod čiarou. Odporúčam napríklad v čl. I bode 1 a 55 slová „sa citácia“ nahradiť slovami „sa slová“ a slová „nahrádza citáciou“ nahradiť slovami „nahrádzajú slovami“; v čl. I bode 12 navrhovanej poznámke pod čiarou k odkazu 5b odporúčam za citáciu „§ 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ vložiť slová „v znení neskorších predpisov“; v čl. I bode 12 navrhovanej poznámke pod čiarou k odkazu 5b odporúčam za citáciu „§ 21 ods. 3 písm. d), ods. 4 písm. c), ods. 5 písm. i) a ods. 7 písm. c) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ vložiť slová „v znení neskorších predpisov“; v čl. I bode 60 odporúčam upraviť znenie poznámky pod čiarou k odkazu 17 alebo novelizačný bod vypustiť; upozorňujem, že v čl. I bode 65 nie je zrejmé, či zámerom prekladateľa je vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu 18b alebo 18a. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) K bodu 3 (§ 2b ods. 1) Navrhujeme vypustiť. Táto definícia nie je podľa nášho názoru dostatočná ani určitá naviac vytvára priestor preto, aby boli obce zaviazané starať sa aj o stavebné objekty, ktoré sú vytvorené ako vyvolaná investícia k hlavnej stavbe a tiež slúžia verejnosti, sú voľne dostupné, teda možno ich označiť za „iný priestor“ ako to uvádza návrh zákona. Definícia pojmu "verejné priestranstvo" musí spĺňať podmienku, že po jej osvojení adresátom právnej normy (t. j. obyvateľom) musí byť obyvateľ schopný zmyslami každý konkrétny priestor posúdiť a vyhodnotiť, či ide o verejné priestranstvo alebo nie. Preto nemôže právna norma obsahovať neurčitý pojem, ktorým jednoznačne je pojem „iný priestor prístupný verejnosti“ a žiadame ho úplne vypustiť. Problematika verejného priestranstva je v návrhu zákona vnímaná iba ako verejne dostupná plocha bez uvedenia, aký je právny vzťah k pozemku pod verejnou plochou, či ide o pozemky obce alebo pozemky vo vlastníctve fyzických osôb či právnických osôb. Verejným priestranstvom by mali byť komunikácie a tieto sú podľa našich šetrení z väčšej časti situované na pozemkoch tretích subjektov nemôže ísť teda o verejné priestory. Je potrebné, aby široká verejnosť za verejné priestranstvo považovala len verejnosti prístupné priestory (pozemky) vo vlastníctve obce alebo v správe a užívaní obce na základe konkrétneho právneho úkonu, ak spĺňajú podmienku všeobecnej verejnej prístupnosti a ktoré obec neprenajala podľa osobitného zákona. Verejné priestranstvá nemožno zovšeobecniť len na stavebné objekty, akými sú komunikácia, park, trhovisko, treba prihliadať aj na pozemky pod týmito objektmi, či sú vo vlastníctve obce alebo nie. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2017 Detail