LP/2017/49 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Obchodné spoločnosti a družstvá
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 38 007/2017-110
Podnet: Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/17/EÚ z 13. júna 2012
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/666/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES
pokiaľ ide o prepojenie centrálnych registrov
obchodných registrov a registrov spoločností
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Lehota na medzirezortné pripomienkové konanie je z dôvodu možného vzniku rizika nedodržania lehoty určenej na prebratie smernice Európskej únie skrátená na 7 pracovných dní.
Posledná zmena: 16.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/49
Dátum začiatku MPK: 27.01.2017
Dátum konca MPK: 06.02.2017
Novelizované predpisy: 530/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

71/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.01.2017
Ukončenie štádia: 27.01.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.01.2017
Ukončenie štádia: 06.02.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)