LP/2017/483 Akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2017 - 2020 pre oblasti: D.2.6 Oblasť nediskriminácie a D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti – Iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2017/004280
Podnet: „Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1 z 11. januára 2012“ „Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 87 z 22. februára 2017“
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na naliehavosť prerokovania materiálu.
Posledná zmena: 29.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/483
Dátum začiatku MPK: 22.06.2017
Dátum konca MPK: 28.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.06.2017
Ukončenie štádia: 22.06.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.06.2017
Ukončenie štádia: 28.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)