LP/2017/480 Opatrenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 46878/2017/110
Podnet: Iniciatívny materiál na základe § 209 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť vyvolaná potrebou riadneho výkonu verejnej moci elektronicky súdnymi exekútormi.
Posledná zmena: 11.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/480
Dátum začiatku MPK: 27.06.2017
Dátum konca MPK: 11.07.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.06.2017
Ukončenie štádia: 21.06.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 21.06.2017
Ukončenie štádia: 27.06.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia: 27.06.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia: 11.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.07.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.10.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)