LP/2017/463 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) čl. I - nad rámec návrhu Nad rámec predkladaného návrhu zákona odporúčame doplniť právnu úpravu zániku oprávnenia viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia a viazaného investičného agenta. Jednoznačné určenie momentu zániku oprávnenia považujeme za dôležité pre poskytovanie údajov podľa § 233 ods. 9 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 338/2013 Z. z. pre posúdenie zániku sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, t. j. finančného agenta. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačný bod 40. V § 18 ods. 18 je použitý termín "registrovaný súd" v nadväznosti na odkaz na § 8 zákona č. 371/2004 Z. z. Zrejme má ísť o "registrový súd", pričom odkaz v poznámke pod čiarou je potrebné upraviť, keďže § 8 zákona č. 371/2004 Z. z. je od 01.07.2016 zrušený. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačný bod 45. V úvodnej vete odporúčame slová "vkladá 20a a 20b" nahradiť slovami "vkladajú § 20a a 20b", ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačný bod 7. V úvodnej vete odporúčame slovo "odsek" nahradiť skratkou "ods.", ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) uznesenie vlády SR V bode B.2 slovo "ministrovi" je potrebné uvádzať v správnom gramatickom tvare gramatická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačný bod 14. V úvodnej vete odporúčame vypustiť druhé slovo "sa" pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 5 Článku I novely Bod 5 navrhujeme zmeniť nasledovne: "V § 1 ods. 3 písm. b) znie: b) sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ak sú súčasne splnené tieto podmienky: 1. poistenie je doplnkom tovaru alebo služby dodanej poskytovateľom, ak takéto poistenie kryje 1a. riziko poruchy, straty alebo poškodenia tovaru, alebo nevyužitia služby poskytnutej týmto poskytovateľom YY, alebo 1b. poškodenie alebo stratu batožiny a iné riziká spojené s cestovaním objednaným u tohto poskytovateľa 2. výška poistného zaplateného za poistný produkt nepresahuje 600 EUR vypočítaných pomerne z ročného základu, 3. odchylne od bodu 2, ak poistenie je doplnkové k službe uvedenej v bode 1 a trvanie tejto služby nepresahuje tri mesiace, zaplatené poistné na osobu nepresahuje 200 EUR. V tomto prípade sprostredkovateľ doplnkového poistenia nie je povinný spĺňať žiadne ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, s výnimkou zápisu do registra a informačných povinností podľa § 31 až § 37c tohto zákona.“ Poznámka pod čiarou k odkazu yy znie: yy) najmä poistné produkty podľa Prílohy č. 1 časť A bod 3, bod 7, bod 10 písm. a), bod 14 písm. b) a c), bod 17 a bod 18) k zákonu č. 39/2015 Z.z. Odôvodnenie: z navrhovaného znenia novely podľa nášho názoru vyplýva, že sprostredkovateľ doplnkového poistenia bude povinný spĺňať podmienky pre výkon finančného sprostredkovania (v zmysle § 11c ods. 2 a 3) bez ohľadu na to, či bude poskytovať poistenie v zmysle navrhovaného znenia § 1 ods. 3 písm. b) alebo nie. Ustanovenia bodu 1a. navrhujeme z dôvodu právnej neistoty previazať s konkrétnymi poistnými produktami v zmysle prílohy č. 1 k zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom zavedenia inštitútu sprostredkovateľa doplnkového poistenia mal byť, že takýto subjekt bude povinný poskytovať klientovi rozsah informácií pri poskytovaní poistenia, ktorý bude porovnateľný s inými distribučnými kanálmi, bude však zároveň oslobodený od niektorých administratívnych povinností a nebude musieť spĺňať niektoré zákonné povinnosti a pôjde celkovo o zjednodušený výkon finančného sprostredkovania. Navrhovaná právna úprava sprostredkovateľa doplnkového poistenia stráca základný zmysel a účel prijatia právnej úpravy sprostredkovateľa doplnkového poistenia a takáto transpozícia nesleduje účel sledovaný Smernicou o distribúcii poistenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 57 Článku I novely Navrhujeme zmeniť nasledovne: 53. § 22 ods. 2 prvá veta a druhá veta znejú: „Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti, je povinná každoročne absolvovať osobitné finančné vzdelávanie. Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti, je povinná každoročne absolvovať osobitné finančné vzdelávanie a najmenej každé štyri roky úspešne vykonať odbornú skúšku.“. Odôvodnenie: navrhovaná povinnosť neúmerne zvyšuje administratívnu náročnosť výkonu činnosti finančného sprostredkovania a zavádza administratívne a časovo náročné odborné skúšky bez akéhokoľvek zdôvodnenia. Finančné sprostredkovanie predstavuje vysoko kvalifikovanú činnosť porovnateľnú s činnosťou s lekármi, advokátmi, daňovými poradcami, účtovníkmi a pod. Žiadna z týchto profesií nemá v rámci výkonu tejto profesie svoju činnosť podmienenú každoročným opakovaním odborných skúšok. Takýto osobitný prístup k finančnému sprostredkovaniu považujeme za selektívny a ničím neodôvodnený. Otázkou je tiež každoročne vynakladaná suma 30,- eur za odborné skúšky a teda 120,- eur za 4 roky (štvrtý rok by suma bola vyložená vzhľadom k súčasnému nastaveniu štvorročnej periodicity aj podľa súčasnej právnej úpravy). Pri predpokladanom počte 15.500,- subjektov ide o sumu 1.395.000,- EUR. Zastávame názor, že takto vynaložené prostriedky neprinášajú pridanú hodnotu na strane klientov a sú vynaložené neefektívne. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 65 Článku I novely Navrhujeme vypustiť celý bod 65 novely. Odôvodnenie: nemáme informácie o tom, že by súčasný právny stav spôsoboval v praxi akékoľvek aplikačné problémy. V prípade, že odborného garanta musí zriadiť každý aj podriadený finančný agent alebo viazaný finančný agent, ide o zbytočné administratívne opatrenie, ktoré pri spoločnostiach s jedným konateľom a spoločníkom bez zamestnancov bude čisto formálneho charakteru. Zároveň úprava zamedzuje tomu, aby kvalifikovane zdatná osoba s dostatočnými skúsenosťami vykonávala činnosť odborného garanta pre viacerých podriadených finančných agentov alebo viazaných finančných agentov, čo nepovažujeme za správne. Vyškolenie nových odborných garantov pre podriadených finančných agentov alebo viazaných finančných agentov je ekonomicky náročné a v niektorých prípadoch bude viesť k zvýšeniu nákladov na zaškolenie nových odborných garantov bez primeraných skúseností, a teda dôjde k zvýšeniu nákladov pre podriadených finančných agentov alebo viazaných finančných agentov a zároveň zníženiu výkonu kvality kontroly oproti súčasnému stavu. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecná pripomienka Novela podľa nášho názoru nedostatočne spracovala požiadavku Smernice o distribúcii poistenia na to, aby klientovi bol bez ohľadu na to, ktorý distribučný kanál sa rozhodne využiť, poskytnutý rovnaký rozsah informácií o finančnom produkte resp. by boli jeho požiadavky a potreby posudzované rovnako. Jedna z kľúčových požiadaviek Smernice o distribúcii poistenia tak nie je novelou v súčasnej podobe dostatočne zapracovaná. Novela tiež výrazne navyšuje administratívne zaťaženie samostatných finančných agentov a podriadených finančných agentov na úkor pracovníkov finančných inštitúcií a viazaných finančných agentov, u ktorých je toto zaťaženie bez ohľadu na to, že vykonávajú obdobnú činnosť, rádovo nižšie. Zavedenie inštitútu sprostredkovateľa doplnkového poistenia považujeme za nedostatočne legislatívne dopracované, navrhovaná právna úprava tohto inštitútu podľa nášho názoru nenapĺňa ciele sledované Smernicou o distribúcii poistenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 79 Článku I novely Navrhujeme vypustiť celý bod 79 novely. Odôvodnenie: Rovnako, ako odôvonenie pripomienky k bodu 76 Článku I novely. Súčasný právny stav nespôsoboval počas sedemročného pôsobenia akékoľvek aplikačné problémy. Z dôvodu novej právne úpravy môže niekoľko násobne narásť každoročne platené poistné bez ohľadu na samotnú rizikovosť výkonu činnosti finančného sprostredkovania zo strany jednotlivých samostatných finančných agentov. Už v súčasnosti poisťovne dôkladne posudzujú rizikovosť finančných agentov a počet spolupracujúcich podriadených finančných agentov pri uzatváraní poistenia, navrhované znenie však môže viesť k výraznému nárastu poistného plateného za poistenie zodpovednosti za škodu v zmysle ust. § 30 zákona č. 186/2009 Z.z. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 76 Článku I novely Navrhujeme vypustiť celý bod 76 novely. Odôvodnenie: súčasný právny stav nespôsoboval počas sedemročného pôsobenia akékoľvek aplikačné problémy. Z dôvodu novej právne úpravy môže niekoľko násobne narásť každoročne platené poistné bez ohľadu na samotnú rizikovosť výkonu činnosti finančného sprostredkovania zo strany jednotlivých samostatných finančných agentov. Už v súčasnosti poisťovne dôkladne posudzujú rizikovosť finančných agentov a počet spolupracujúcich podriadených finančných agentov pri uzatváraní poistenia, navrhované znenie však môže viesť k výraznému nárastu poistného plateného za poistenie zodpovednosti za škodu v zmysle ust. § 30 zákona č. 186/2009 Z.z. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 73 Článku I novely Navrhujeme vypustiť celý bod 73 novely. Odôvodnenie: súčasná právna úprava umožňuje vyššiu ochranu finančných záujmov klienta. Nemáme informácie o tom, že by súčasný právny stav spôsoboval v praxi akékoľvek aplikačné problémy. Vzhľadom na to, že novela rozširuje možnosti inkasovania poistného, navrhujeme ponechať osobitnú úpravu, ktorá umožňuje chrániť zo strany klienta zaplatené poistné pred prípadnými finančnými problémami jednotlivých finančných agentov. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. II novelizačné body 1. a 2. V úvodnej vete odporúčame vypustiť druhé slovo "sa" pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) vseobecné pripomienky A. Všeobecné pripomienky 1. Hlavný cieľ a predmet úpravy znenia smernice je harmonizovať vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa distribúcie poistenia a zaistenia. Bez ohľadu na distribučný kanál by sa mala na všetkých klientov vzťahovať rovnaká úroveň ochrany. Aby sa zabezpečila rovnaká úroveň ochrany a aby sa na spotrebiteľa vzťahovali porovnateľné normy, najmä v oblasti sprístupňovania informácií, je nevyhnutné zaistiť rovnaké podmienky medzi distribútormi. Smernica síce stanovuje minimálnu harmonizáciu, ktorá nebráni členským štátom, aby ponechali alebo zaviedli prísnejšie ustanovenia s cieľom chrániť klientov, zároveň treba vziať do úvahy podstatnú skutočnosť, že Európska komisia je splnomocnená v súlade s článkom 38 smernice prijímať delegované akty. Ich cieľom je spresniť, ako majú sprostredkovatelia poistenia a poisťovne dodržiavať zásady pri výkone činností distribúcie poistenia svojim klientom vrátane zohľadnenia informácií, ktoré sa majú získať pri posudzovaní vhodnosti a primeranosti investičných produktov založených na poistení pre svojich klientov, kritérií na posúdenie nekomplexných investičných produktov založených na poistení a obsahu a formátu záznamov a zmlúv o poskytovaní služieb klientom a pravidelných správ klientom o poskytovaných službách. V prípade, ak sa SR zásadne odchýli od ustanovení smernice, ktoré budú ďalej spresnené v delegovaných aktoch, môže nastať zásadný problém s ich aplikáciou v praxi a súladom právnych predpisov. Smernica rozlišuje sprostredkovateľa vykonávajúceho činnosť na nezávislom základe a sprostredkovateľa vykonávajúceho činnosť na viazanom princípe. Smernica definuje „poradenstvo“ ako poskytovanie osobných odporúčaní klientovi buď na jeho žiadosť, alebo z iniciatívy distribútora poistenia v súvislosti s jednou alebo viacerými zmluvami o poistení. Ak sprostredkovateľ poistenia informuje klienta, že poskytuje poradenstvo na základe objektívnej a osobnej analýzy, musí toto poradenstvo poskytnúť na základe analýzy dostatočne veľkého počtu poistných zmlúv dostupných na trhu, ktorá mu umožní urobiť osobné odporúčanie v súlade s odbornými kritériami k tomu, ktorá poistná zmluva bude primeraná potrebám zákazníka. Platný zákon č. 186/2009 Z. z. definuje poradenstvo ako poskytovanie odbornej pomoci, informácií, stanovísk, odporúčaní a osobných finančných plánov klientovi v súvislosti s jednou finančnou službou alebo viacerými finančnými službami vychádzajúce z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb vrátane následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finančnej služby na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet. Poradenstvom v sektore poistenia alebo zaistenia je to aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie nestranných analýz poistného rizika. Na základe uvedeného smernica pozná poradenstvo na nezávislom základe, vykonávané na základe objektívnej a osobnej analýzy dostatočne veľkého počtu poistných produktov, čo zodpovedá poradenstvu, ako ho definuje platný zákon č. 186/2009 Z. z., a poradenstvo na viazanom princípe, ktoré náš zákon nepozná ani návrh novely túto situáciu nerieši. Uvedené bude spôsobovať problémy s aplikáciou článku 30 smernice, nakoľko finanční agenti nebudú môcť vykonávať poradenstvo pre klientov ani od nich poberať odmenu za túto činnosť. Tento stav bude znevýhodňovať slovenské subjekty v porovnaní so sprostredkovateľmi z iných členských štátov. Upozorňujeme, že v sektore poistenia a zaistenia v súčasnosti pôsobia len dvaja poradcovia, ostatné subjekty teda finanční agenti nemajú ani nebudú mať oprávnenie poskytovať poradenstvo klientom. Slovenskí spotrebitelia budú znevýhodnení z dôvodu, že im nebude poskytované poradenstvo v rozsahu a spôsobom, ako to smernica predpokladá. NBS opakovane upozorňovala Ministerstvo financií SR na vyššie uvedené fakty a potrebu zmeniť kategorizáciu finančných sprostredkovateľov tak, aby zodpovedala európskej regulácii. Vzhľadom na rozsah novej smernicovej úpravy v sektore poistenia (v porovnaní s IMD ide o vyše dvojnásobný počet článkov), rozširujúcu sa európsku právnu úpravu v ďalších sektoroch (napr. smernica o úveroch na bývanie, MiFID II) ako aj výrazný počet úprav a doplnení vyplývajúcich z aplikačnej praxe NBS už v čase vydania predbežnej informácie k novele zákona č. 186/2009 Z. z. upozornila na potrebu vydania nového zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, nie len novelizovanie platného zákona najmä ak novela je tak rozsiahla ako v tomto prípade a otvára sa ňou takmer každý paragraf platného zákona. Ešte v októbri 2016 Národná banka Slovenska zaslala Ministerstvu financií SR pripomienky, podnety a návrhy k predbežnej informácii k novele zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uverejnenej na webovom sídle Slov-lex pod č. PI/2016/143. Okrem iného NBS upozornila aj na tieto skutočnosti: - v rámci všetkých sektorov finančného trhu, ktoré upravuje predmetný zákon, sme žiadali venovať zvýšenú pozornosť problematickým oblastiam, napr. úprava podmienok zániku povolenia na vykonávanie činnosti, výhradnosť povolenia, zmena niektorých aspektov právnej úpravy odborného garanta, prepracovanie úpravy konfliktu záujmov, úprava zodpovednostných vzťahov medzi finančnými inštitúciami a sprostredkovateľmi a sprostredkovateľmi navzájom, komplexná úprava odbornej spôsobilosti a nastavenie osobitného finančného vzdelávania (napr. akreditácia resp. poverovanie vzdelávacích organizácií a dohľad nad ich činnosťou), - zohľadniť všetky podnety z aplikačnej praxe, ktoré sme zaznamenali od začiatku účinnosti zákona a boli zo strany NBS doteraz priebežne zasielané na MF SR ako aj podnety v súvislosti s legislatívnym procesom k novele zákona, ktorý prebiehal v roku 2015, - v rámci sektora kapitálového trhu sme osobitne upozornili na potrebu zmeny právnej úpravy v súvislosti so sprostredkovaním forexov a iných špekulatívnych finančných nástrojov ako aj na transpozíciu MiFID II do slovenského právneho poriadku, - v rámci zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z hľadiska finančného sprostredkovania sme žiadali úpravu prechodných ustanovení týkajúcich sa povolenia na sprostredkovanie úverov na bývanie a splnenia požiadaviek na odbornú spôsobilosť ustanovených osobitnými predpismi (zákonom). Problematické oblasti, na ktoré upozornila NBS, neboli v navrhovanej novele zohľadnené (bližšie pozri písomné pripomienky NBS odoslané k predbežnej informácii MF SR). Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 1 Článku II novely Navrhujeme zmeniť nasledovne: 1. V § 70 ods. 1 sa mení písmeno b) a c) a dopľňajú sa písmená e) až j), ktoré znejú: "b) poskytnúť neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohol správne porozumieť charakteru a rizikám poistnej zmluvy a následne zodpovedne prijať rozhodnutie týkajúce sa poistnej zmluvy, a to informácie o právnych následkoch uzavretia poistne zmluvy a o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne, c) poskytnúť potenciálnemu klientovi ďalšie dodatočné informácie súvisiace s uzavretím poistnej zmluvy tak, aby mohol následne zodpovedne prijať rozhodnutie týkajúce sa uzavretia poistnej zmluvy, ... e) poskytnúť potencionálnemu neprofesionálnemu klientovi jednoznačne presným a zrozumiteľným spôsobom písomne alebo na inom trvanlivom médiu informáciu o existencii a povahe odmeny vyplácanej jej zamestnancom vo vzťahu ku konkrétne uzatváranej poistnej zmluve. Na základe požiadavky klienta musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný aj o výške odmeny; o tejto skutočnosti musí finančná inštitúcia písomne informovať klienta pred uzatvorením poistnej zmluvy. f) informovať potenciálneho klienta a klienta o výške poistného a akejkoľvek platby inej ako poistné, ak ju má klient po uzavretí poistnej zmluvy platiť, g) pri reklame a propagácií svojich poistných produktov poskytovať pravdivé, jasné, prehľadné a nezavádzajúce informácie a presne označiť, že sa jedná o reklamu alebo propagáciu, h) ku každému poistnému produktu, ktorého sú tvorcom, vypracovať informačný dokument o poistnom produkte podľa osobitného predpisu28a). i) informovať o postupe pri podávaní sťažností a o osobitných predpisoch39) upravujúcich mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z uzatvorenej poistnej zmluvy, j) predložiť informačný dokument o poistnom produkte. Odôvodnenie: Všeobecne: Navrhujeme doplniť zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o povinnosti rovnocenné s výkonom finančného sprostredkovania, a to najmä o zapracovanie nasledovných povinností ktoré by sa mali rovnako vzťahovať na pracovníkov finančných inštitúcií ponúkajúcich poistenie: - § 33 zákona č. 186/2009 Z.z. v rozsahu informácií poskytovaných priamo o poistnom produkte po zapracovaní novely (v zmysle ods. 3, ods. 4 písm. e), f), ods. 7 až 20 primerane), - § 35 zákona č. 186/2009 Z.z., - § 37b zákona č. 186/2009 Z.z. (bod 96 novely), - § 37d zákona č. 186/2009 Z.z. (bod 96 novely). Smernica o distribúcii poistenia stanovuje, aby klient mal k dispozícii porovnateľné informácie o poistnom produkte a postup distribúcie poistenia bez ohľadu na to, ktorý distribučný kanál využije. S prihliadnutím na túto skutočnosť je potrebné, aby aj pracovníci poisťovne v rámci procesu uzatvárania poistnej zmluvy zisťovali, či poistný produkt je pre klienta a jeho aktuálne potreby vhodný a poskytovali mu ďalšie informácie o poistnom produkte tak, aby klient vedel prijať čo najkvalifikovanejšie rozhodnutie. K § 70 ods. 1 písm. e): navrhované právna úprava zavádza rozporuplné porovnanie odmeny u zamestnancov finančných inštitúcií a odmeny u finančných agentov. V oboch prípadoch sa porovnávajú iné údaje, ktoré môžu miasť klienta vo výške nákladov súvisiacich s distribúciou poistenia a z podstaty veci znevýhodňujú finančných agentov, ktorí zverejňujú oveľa širší okruh odmeny. Takto nastavená informačná povinnosť (s rozdielnym rozsahom informačnej povinnosti) môže byť až v priamom rozpore so Smernicou o distribúcii poistenia, ktorá má byť touto novelou transponovaná. Navrhovaná informačná povinnosť tiež neodôvodnene zasahuje do obchodnoprávnych vzťahov, ktoré sú v súčasnosti dôverného charakteru, ako aj do pracovnoprávnych vzťahov pri zamestnancoch finančných inštitúcií. Nastavená informačná povinnosť neprináša žiadnu zvýšenú ochranu klienta a považujeme ju za zbytočnú. Navrhované znenie ustanovenie je tiež čiastočne nevykonateľné a v praxi môžu byť s jeho aplikáciou v praxi spojené viaceré praktické problémy. Súvisiace zmeny navrhujeme v pripomienke k bodu 81 Článku I novely. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 81 Článku I novely Navrhujeme zmeniť nasledovne: Bod 81 Článku I 81. § 32 vrátane nadpisu znie: „§ 32 Náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné poradenstvo (1) Finančný agent nesmie v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania prijímať od neprofesionálneho klienta akékoľvek peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie. (2) Pred vykonávaním finančného sprostredkovania musí byť neprofesionálny klient jednoznačne presným a zrozumiteľným spôsobom písomne alebo na inom trvanlivom médiu informovaný o existencii a povahe odmeny, ktorú prijíma finančný agent za finančné sprostredkovanie vo vzťahu ku konkrétne uzatváranej zmluve o poskytnutí finančnej služby, ak osobitný zákon neustanovuje inak.37a) Na základe požiadavky klienta musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný aj o výške odmeny; o tejto skutočnosti musí finančný agent písomne informovať klienta pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní finančnej služby. (3) V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania nesmie finančný agent poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne finančné výhody alebo výhody hmotnej alebo nehmotnej povahy. Za takéto výhody sa nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov. (4) Finančný poradca nesmie v súvislosti s vykonávaním finančného poradenstva prijímať akékoľvek peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie s výnimkou plnenia od klienta. (5) Finančný agent nesmie byť odmeňovaný ani nesmie odmeňovať alebo posudzovať výkonnosť svojich zamestnancov spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ich povinnosťou konať v súlade s najlepšími záujmami klientov. Za týmto účelom nesmie zaviesť žiadne mechanizmy v podobe odmien, cieľov predaja, ani iných nástrojov, ktoré by mohli byť pre finančného agenta alebo jeho zamestnancov stimulom, aby klientovi odporúčali určitý finančný produkt, pokiaľ by bolo možné ponúknuť klientovi iný finančný produkt, ktorý by lepšie spĺňal jeho potreby.“. Odôvodnenie: navrhované právna úprava zavádza rozporuplné porovnanie odmeny u zamestnancov finančných inštitúcií a odmeny u finančných agentov. V oboch prípadoch sa porovnávajú iné údaje, ktoré môžu miasť klienta vo výške nákladov súvisiacich s distribúciou poistenia a z podstaty veci znevýhodňujú finančných agentov, ktorí zverejňujú oveľa širší okruh odmeny. Takto nastavená informačná povinnosť (s rozdielnym rozsahom informačnej povinnosti) môže byť až v priamom rozpore so Smernicou o distribúcii poistenia, ktorá má byť touto novelou transponovaná. Navrhovaná informačná povinnosť tiež neodôvodnene zasahuje do obchodnoprávnych vzťahov, ktoré sú v súčasnosti dôverného charakteru, ako aj do pracovnoprávnych vzťahov pri zamestnancoch finančných inštitúcií. Nastavená informačná povinnosť neprináša žiadnu zvýšenú ochranu klienta a považujeme ju za zbytočnú. Navrhované znenie ustanovenie je tiež čiastočne nevykonateľné a v praxi môžu byť s jeho aplikáciou v praxi spojené viaceré praktické problémy. Súvisiace zmeny navhujeme v pripomienke k bodu 1 Článku II novely (zmena zákona č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov). Zásadná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) vseobecné 2. Žiadame posunúť účinnosť na 23. február 2018, ktorý je lehotou stanovenou na transpozíciu IDD do vnútroštátneho práva v zmysle prílohy II časti B. Novela primárne transponuje do slovenského právneho poriadku európsku smernicu o distribúcii poistenia, ktorá na jednej strane rozširuje okruh dotknutých subjektov, a zároveň zásadným spôsobom zvyšuje požiadavky pre tieto subjekty v súvislosti s ochranou spotrebiteľa. Vzhľadom na rozsah novely a závažnosť zmien, ktoré obsahuje, by subjekty na finančnom trhu mali dostať primeraný časový priestor na prispôsobenie sa novej právnej úprave. Smernica stanovuje hraničný termín transpozície 23. február 2018 a tento by mal byť maximálne využitý, aby slovenské subjekty neboli diskriminované voči subjektom z iných členských štátov, a to aj z dôvodu, že novela zákona bola predložená do legislatívneho procesu až 19.6.2017 a jeho ukončenie a uverejnenie novely v Zbierke zákonov možno realisticky očakávať až koncom kalendárneho roka 2017. Okrem toho, NBS ako orgán dohľadu by mal mať rovnako dostatočný časový priestor na prispôsobenie sa novej právnej úprave. Zo strany NBS bude nutné pripraviť, naprogramovať, aplikovať nové IT riešenia pre plnenie registračných úloh vyplývajúcich z novely zákona. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) vseobecné 4. Keďže smernica 2016/97 o distribúcii poistenia (IDD) zavádza v čl. 20 štandardizovaný informačný dokument o poistnom produkte k produktom neživotného poistenia uvedeným v prílohe 1 k smernici 2009/138 (IPID), a rovnako aj nariadenie 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) zavádza dokument s kľúčovými informáciami, žiadame vypustiť splnomocňovacie ustanovenie na vydanie opatrenia NBS, ktoré ustanovuje vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy, s ktorými musí byť poistník oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy, zo zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ponechanie formulára (v súčasnosti platné opatrenie NBS č. 14/2015 ktorým sa ustanovuje vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy) by bolo duplicitou v informačných povinnostiach v porovnaní s vyššie uvedenými európskymi úpravami a zvyšovalo by administratívnu náročnosť pre distribútorov na slovenskom trhu v porovnaní s ostatnými členskými krajinami. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 80 Článku I novely Navrhujeme vypustiť celý bod 80 novely. Odôvodnenie: Rovnako, ako odôvodnenie pripomienky k bodu 76 Článku I novely. Súčasný právny stav nespôsoboval počas sedemročného pôsobenia akékoľvek aplikačné problémy. Z dôvodu novej právne úpravy môže niekoľko násobne narásť každoročne platené poistné bez ohľadu na samotnú rizikovosť výkonu činnosti finančného sprostredkovania zo strany jednotlivých samostatných finančných agentov. Už v súčasnosti poisťovne dôkladne posudzujú rizikovosť finančných agentov a počet spolupracujúcich podriadených finančných agentov pri uzatváraní poistenia, navrhované znenie však môže viesť k výraznému nárastu poistného plateného za poistenie zodpovednosti za škodu v zmysle ust. § 30 zákona č. 186/2009 Z.z. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail