LP/2017/460 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z .... 2017 o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z .... 2017 o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:
Pridať
§ 1
Dôchodkový vek sa zvyšuje o 63 dní.
Pridať
§ 2
Dôchodkový vek na kalendárny rok 2018 je 62 rokov a 139 dní.
Pridať
§ 3
Referenčný vek na kalendárny rok 2018 je 62 rokov.
Pridať
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov bode 9. „Vplyvy navrhovaného materiálu“ je označený pozitívny vplyv aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Keďže návrhom sa predlžuje dôchodkový vek, v Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu sa kvantifikujú úspory výdavkov v rozpočte Sociálnej poisťovne. V súvislosti s uvedeným žiadam v doložke vybraných vplyvov bode 9. „Vplyvy navrhovaného materiálu“ neoznačovať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) (napríklad názov právneho predpisu zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, úvodnú vetu opatrenia zosúladiť s bodom 20.1 prílohy LPV). Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K úvodnej vete Podľa bodu 20.1 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky odporúčame za slovo „republiky“ vložiť slová „podľa § 65a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2017 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Vlastný materiál Názov opatrenia a jeho úvodnú vetu je potrebné zosúladiť s bodmi 18. a 20.1. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2017 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Vlastný materiál Názov opatrenia a jeho úvodnú vetu je potrebné zosúladiť s bodmi 18. a 20.1. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2017 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2017 Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2017 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Predkladacej správe a Dôvodovej správe, A. Všeobecná časť V prvom odseku za slovo „§ 65a“ doplniť slovo „ods. 3“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) vlastnému materiálu Navrhujeme predkladateľovi upraviť názov opatrenia v súlade s bodom 18. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) 1. V predkladacej správe je potrebné a) za slová „§ 65a“ vložiť slová „ods. 3“; rovnakú úpravu je potrebné urobiť aj vo všeobecnej časti dôvodovej správe, b) slovo „stanovená“ nahradiť slovom „ustanovená“. 2. V úvodnej vete je potrebné doplniť príslušné splnomocňujúce ustanovenie, na základe ktorého sa vydanie opatrenia opiera t. z. za slovo „republiky“ je potrebné vložiť slová „podľa § 65a ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z.” Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) vlastnému materiálu V úvodnej vete odporúčame za slovo „republiky“ doplniť slová „podľa § 65a ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z.z“. Odôvodnenie: Zosúladenie s bodom 20.1. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.7.2017 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) celému materiálu K predloženému Návrhu opatrenia MPSVR SR o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018 má KOZ SR túto zásadnú pripomienku: KOZ SR považuje model zvyšovania dôchodkového veku obsiahnutý v ustanovení § 65a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov za nesystémový a príliš razantný. Zvýšenie dôchodkového veku o 4 mesiace a 17 dní v priebehu dvoch rokov nezodpovedá priemernému veku dožitia ani zdravotnému stavu populácie na Slovensku. Pri teraz uplatňovanom modeli zvyšovania dôchodkového veku si jednotlivec nemôže vypočítať kedy dosiahne dôchodkový vek, čo určite pôsobí veľmi frustrujúco a môže mať negatívny dopad na zdravotný stav populácie v preddôchodkovom veku. KOZ SR negatívne hodnotí aj skutočnosť, že nie je v zákone stanovená hranica zvyšovania dôchodkového veku. Preto opakovane žiada, aby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zmenilo spôsob zvyšovania dôchodkového veku tak, aby bolo zvyšovanie pomalšie a prijateľnejšie pre zamestnancov a všetkých občanov. Súčasne, KOZ SR žiada, aby bola v zákone stanovená maximálna hranica, po ktorú sa bude dôchodkový vek zvyšovať s prihliadnutím na priemerný vek dožitia a najmä zdravotný stav obyvateľstva SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.7.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Všeobecne Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K úvodnej vete V súlade s bodom 20.1. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky odporúčame do úvodnej vety doplniť príslušné splnomocňovacie ustanovenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2017 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) predloženému návrhu opatrenia KOZ SR považuje model zvyšovania dôchodkového veku obsiahnutý v ustanovení § 65a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov za nesystémový a príliš razantný. Zvýšenie dôchodkového veku o 4 mesiace a 17 dní v priebehu dvoch rokov nezodpovedá priemernému veku dožitia ani zdravotnému stavu populácie na Slovensku. Pri teraz uplaňovanom modeli zvyšovania dôchodkového veku si jednotlivec nemôže vypočítať kedy dosiahne dôchodkový vek, čo určite pôsobí veľmi frustrujúco a môže mať negatívny dopad na zdravotný stav populácie v preddôchodkovom veku. KOZ SR negatívne hodnotí aj skutočnosť, že nie je v zákone stanovená hranica zvyšovania dôchodkového veku. Preto opakovane žiada, aby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zmenilo spôsob zvyšovania dôchodkového veku tak, aby bolo zvyšovanie pomalšie a prijateľnejšie pre zamestnancov a všetkých občanov. Súčasne, KOZ SR žiada, aby bola v zákone stanovená maximálna hranica po ktorú sa bude dôchodkový vek zvyšovať s prihliadnutím na priemerný vek dožitia a najmä zdravotný stav obyvateľstva SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) vlastnému materiálu Odporúčame v úvodnej vete doplniť splnomocňovacie ustanovenie podľa bodu 20.1. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.7.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) názvu návrhu predpisu 1. Názov právneho predpisu navrhujeme uviesť do súladu s bodom 18 legislatívno-technických pokynov, ktoré tvoria prílohu č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (t. j. slová „z .... 2017“ navrhujeme uviesť do stredu nového riadku za slovom „republiky“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.7.2017 Detail