LP/2017/454 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/013810/2017-61
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Posledná zmena: 23.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/454
Dátum začiatku MPK: 16.06.2017
Dátum konca MPK: 22.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.06.2017
Ukončenie štádia: 15.06.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.06.2017
Ukončenie štádia: 22.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)