LP/2017/421 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) Všeobecná pripomienka Všeobecná pripomienka k materiálu Vzhľadom k významnosti Zákona 504/2003 a jeho dosahu k obhospodarovanej pôde považujeme riešenie tohoto Zákona za nevyhnutné. Existuje stav rôznych interpretácií doterajšieho znenia a preto zastávame názor, že Zákon je naklonený na stranu trvalých nájomných vzťahov, čo je pre rozvoj Slovenského poľnohospodárstva kontraproduktívne, zamedzuje vzniku nových poľnohospodárskych subjektov a nemotivuje existujúce subjekty zabezpečiť čo najlepšiu starostlivosť o pôdu. Odborná diskusia k tomuto Zákonu sa vedie už od jeho vzniku i v priebehu trvania a preto si myslíme, že nastal čas zmeniť právny stav v súlade s navrhovaným materiálom. Je nemysliteľné vnímať argumenty o administratívnej záťaži podnikov vzhľadom k odbúraniu tzv. "automatickej prolongácie zmlúv" a to z dôvodu, že takmer všetky podniky vybavené softvérmi na tlačenie nájomných zmlúv, Taktiež nemožno považovať neriešenie tzv. "dvojitých deklarácií" za dobré riešenie. V návrhu zákona sa totiž pojednáva o evidencii nájomných zmlúv na katastrálnom úrade, čo si myslíme, že je dobrá myšlienka, nakoľko tento úrad nie je nijako spätý s platobnou agentúrou a ministerstvom, čo znižuje korupčné tlaky aj politické nominácie a zároveň sú tieto zmluvy "pod jednou strechou" spolu s identifikáciou parciel a pozemkov. Vzhľadom k novodobým softvérom nebude takýto register výraznou záťažou pre Katastrálny úrad. Novelu považujeme za dobrý krok k riešeniu naozaj z roka na rok sa zhoršujúcej situácii v Slovenskom poľnohospodárstve. K bodu 7. Vypustením odseku 1 v §12 nedôjde k destabilizácii nájomných vzťahov. Zákon 504/2003 predsa výslovne nezakazuje hospodárenie na pôde bez zmluvného vzťahu. A v mnohých prípadoch si môžu práve nájomcovia polepšiť. Vďaka "revitalizácii" svojich nájomných zmluv si upresnia svoje nájomné vzťahy, priradia k tomu výmery a vyriešia si tak často sa dejúcu situáciu, keď poľnohospodár má zazmluvnených o niekoľko desiatok ha viac ako reálne obhospodaruje. K bodu 9, §12a ods. 8 Predkladateľ si v §12a musel poradiť s naozaj komplikovanou situáciou. Vydanie pôdy vlastníkovi. Tu musíme podčiarknuť, že 90 dňová lehota, určená len na to, aby si nájomca splnil svoju zákonnú povinnosť uzavrieť zmluvu nie je nič iné ako len naťahovanie drahocenného času. Času, ktorý je možno pred zasiatím úrody. Lehoty je potrebné ujednotiť, a keďže v ods.14 tohto istého §12a sa určuje 30 dňový termín na oznámenie podnájomného vzťahu vlastníkovi pozemku, na ktorom sa tento podnájomný vzťah nachádza, tento istý čas je vhodné použiť aj v ods.8. V ods.10 je určená výzva pre nájomcu, aby predložil nájomné zmluvy. Avšak nijako sa nerieši, na čo je to potrebné, keďže obdobné doklady už v ods.9 odovzdal doterajší prenajímateľ. Myslíme si, že takýto ods. je zbytočný. Ďalší bod na pripomienkovanie: Združenie Mladých farmárov Slovenska považuje za užitočné, aby sa v novele Zákona 504/2003 zmenil čas nájmu v §8 ods. 1 a to z doby 25 rokov na dobu 10 rokov. Dôvodov na takúto zmenu je niekoľko: - 1) V realite naozaj len málo podnikov, preto by zákon nemal dovoľovať takéto extrémy. - 2) Dlhý čas nájmu sa často zneužíva. Zneužíva sa nevedomosť prenajímateľa. Je potrebné pochopiť, že prenajímateľ je najčastejšie pracujúci človek, často v hektickom veku, splácajúc byt, dom, a pri podpise nájomnej zmluvy podcení dobu 25 rokov, mysliac si, že nájomná zmluva je vypovedateľná. Ak by jeho deti o 10 rokov chceli na tejto pôde hospodáriť, - nemajú šancu. 25 rokov je naozaj dlhá doba. - 3) Dobu 10 rokov odvodzujeme od dvojnásobku terajšej minimálnej doby nájmu. Berúc do úvahy vlastnosti poľnohospodárskych plodín, kde vieme, že niektoré plodiny zanechajú stopu v pôde do času 10 rokov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.6.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Všeobecná pripomienka Všeobecná pripomienka k materiálu Vzhľadom k významnosti Zákona 504/2003 a jeho dosahu k obhospodarovanej pôde považujeme riešenie tohoto Zákona za nevyhnutné. Existuje stav rôznych interpretácií doterajšieho znenia a preto zastávame názor, že Zákon je naklonený na stranu trvalých nájomných vzťahov, čo je pre rozvoj Slovenského poľnohospodárstva kontraproduktívne, zamedzuje vzniku nových poľnohospodárskych subjektov a nemotivuje existujúce subjekty zabezpečiť čo najlepšiu starostlivosť o pôdu. Odborná diskusia k tomuto Zákonu sa vedie už od jeho vzniku i v priebehu trvania a preto si myslíme, že nastal čas zmeniť právny stav v súlade s navrhovaným materiálom. Je nemysliteľné vnímať argumenty o administratívnej záťaži podnikov vzhľadom k odbúraniu tzv. "automatickej prolongácie zmlúv" a to z dôvodu, že takmer všetky podniky vybavené softvérmi na tlačenie nájomných zmlúv, Taktiež nemožno považovať neriešenie tzv. "dvojitých deklarácií" za dobré riešenie. V návrhu zákona sa totiž pojednáva o evidencii nájomných zmlúv na katastrálnom úrade, čo si myslíme, že je dobrá myšlienka, nakoľko tento úrad nie je nijako spätý s platobnou agentúrou a ministerstvom, čo znižuje korupčné tlaky aj politické nominácie a zároveň sú tieto zmluvy "pod jednou strechou" spolu s identifikáciou parciel a pozemkov. Vzhľadom k novodobým softvérom nebude takýto register výraznou záťažou pre Katastrálny úrad. Novelu považujeme za dobrý krok k riešeniu naozaj z roka na rok sa zhoršujúcej situácii v Slovenskom poľnohospodárstve. K bodu 7. Vypustením odseku 1 v §12 nedôjde k destabilizácii nájomných vzťahov. Zákon 504/2003 predsa výslovne nezakazuje hospodárenie na pôde bez zmluvného vzťahu. A v mnohých prípadoch si môžu práve nájomcovia polepšiť. Vďaka "revitalizácii" svojich nájomných zmluv si upresnia svoje nájomné vzťahy, priradia k tomu výmery a vyriešia si tak často sa dejúcu situáciu, keď poľnohospodár má zazmluvnených o niekoľko desiatok ha viac ako reálne obhospodaruje. K bodu 9, §12a ods. 8 Predkladateľ si v §12a musel poradiť s naozaj komplikovanou situáciou. Vydanie pôdy vlastníkovi. Tu musíme podčiarknuť, že 90 dňová lehota, určená len na to, aby si nájomca splnil svoju zákonnú povinnosť uzavrieť zmluvu nie je nič iné ako len naťahovanie drahocenného času. Času, ktorý je možno pred zasiatím úrody. Lehoty je potrebné ujednotiť, a keďže v ods.14 tohto istého §12a sa určuje 30 dňový termín na oznámenie podnájomného vzťahu vlastníkovi pozemku, na ktorom sa tento podnájomný vzťah nachádza, tento istý čas je vhodné použiť aj v ods.8. V ods.10 je určená výzva pre nájomcu, aby predložil nájomné zmluvy. Avšak nijako sa nerieši, na čo je to potrebné, keďže obdobné doklady už v ods.9 odovzdal doterajší prenajímateľ. Myslíme si, že takýto ods. je zbytočný. Ďalší bod na pripomienkovanie: Združenie Mladých farmárov Slovenska považuje za užitočné, aby sa v novele Zákona 504/2003 zmenil čas nájmu v §8 ods. 1 a to z doby 25 rokov na dobu 10 rokov. Dôvodov na takúto zmenu je niekoľko: - 1) V realite naozaj len málo podnikov, preto by zákon nemal dovoľovať takéto extrémy. - 2) Dlhý čas nájmu sa často zneužíva. Zneužíva sa nevedomosť prenajímateľa. Je potrebné pochopiť, že prenajímateľ je najčastejšie pracujúci človek, často v hektickom veku, splácajúc byt, dom, a pri podpise nájomnej zmluvy podcení dobu 25 rokov, mysliac si, že nájomná zmluva je vypovedateľná. Ak by jeho deti o 10 rokov chceli na tejto pôde hospodáriť, - nemajú šancu. 25 rokov je naozaj dlhá doba. - 3) Dobu 10 rokov odvodzujeme od dvojnásobku terajšej minimálnej doby nájmu. Berúc do úvahy vlastnosti poľnohospodárskych plodín, kde vieme, že niektoré plodiny zanechajú stopu v pôde do času 10 rokov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.6.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Všeobecná pripomienka k materiálu Vzhľadom k významnosti Zákona 504/2003 a jeho dosahu k obhospodarovanej pôde považujeme riešenie tohoto Zákona za nevyhnutné. Existuje stav rôznych interpretácií doterajšieho znenia a preto zastávame názor, že Zákon je naklonený na stranu trvalých nájomných vzťahov, čo je pre rozvoj Slovenského poľnohospodárstva kontraproduktívne, zamedzuje vzniku nových poľnohospodárskych subjektov a nemotivuje existujúce subjekty zabezpečiť čo najlepšiu starostlivosť o pôdu. Odborná diskusia k tomuto Zákonu sa vedie už od jeho vzniku i v priebehu trvania a preto si myslíme, že nastal čas zmeniť právny stav v súlade s navrhovaným materiálom. Je nemysliteľné vnímať argumenty o administratívnej záťaži podnikov vzhľadom k odbúraniu tzv. "automatickej prolongácie zmlúv" a to z dôvodu, že takmer všetky podniky vybavené softvérmi na tlačenie nájomných zmlúv, Taktiež nemožno považovať neriešenie tzv. "dvojitých deklarácií" za dobré riešenie. V návrhu zákona sa totiž pojednáva o evidencii nájomných zmlúv na katastrálnom úrade, čo si myslíme, že je dobrá myšlienka, nakoľko tento úrad nie je nijako spätý s platobnou agentúrou a ministerstvom, čo znižuje korupčné tlaky aj politické nominácie a zároveň sú tieto zmluvy "pod jednou strechou" spolu s identifikáciou parciel a pozemkov. Vzhľadom k novodobým softvérom nebude takýto register výraznou záťažou pre Katastrálny úrad. Novelu považujeme za dobrý krok k riešeniu naozaj z roka na rok sa zhoršujúcej situácii v Slovenskom poľnohospodárstve. K bodu 7. Vypustením odseku 1 v §12 nedôjde k destabilizácii nájomných vzťahov. Zákon 504/2003 predsa výslovne nezakazuje hospodárenie na pôde bez zmluvného vzťahu. A v mnohých prípadoch si môžu práve nájomcovia polepšiť. Vďaka "revitalizácii" svojich nájomných zmluv si upresnia svoje nájomné vzťahy, priradia k tomu výmery a vyriešia si tak často sa dejúcu situáciu, keď poľnohospodár má zazmluvnených o niekoľko desiatok ha viac ako reálne obhospodaruje. K bodu 9, §12a ods. 8 Predkladateľ si v §12a musel poradiť s naozaj komplikovanou situáciou. Vydanie pôdy vlastníkovi. Tu musíme podčiarknuť, že 90 dňová lehota, určená len na to, aby si nájomca splnil svoju zákonnú povinnosť uzavrieť zmluvu nie je nič iné ako len naťahovanie drahocenného času. Času, ktorý je možno pred zasiatím úrody. Lehoty je potrebné ujednotiť, a keďže v ods.14 tohto istého §12a sa určuje 30 dňový termín na oznámenie podnájomného vzťahu vlastníkovi pozemku, na ktorom sa tento podnájomný vzťah nachádza, tento istý čas je vhodné použiť aj v ods.8. V ods.10 je určená výzva pre nájomcu, aby predložil nájomné zmluvy. Avšak nijako sa nerieši, na čo je to potrebné, keďže obdobné doklady už v ods.9 odovzdal doterajší prenajímateľ. Myslíme si, že takýto ods. je zbytočný. Ďalší bod na pripomienkovanie: Združenie Mladých farmárov Slovenska považuje za užitočné, aby sa v novele Zákona 504/2003 zmenil čas nájmu v §8 ods. 1 a to z doby 25 rokov na dobu 10 rokov. Dôvodov na takúto zmenu je niekoľko: - 1) V realite naozaj len málo podnikov, preto by zákon nemal dovoľovať takéto extrémy. - 2) Dlhý čas nájmu sa často zneužíva. Zneužíva sa nevedomosť prenajímateľa. Je potrebné pochopiť, že prenajímateľ je najčastejšie pracujúci človek, často v hektickom veku, splácajúc byt, dom, a pri podpise nájomnej zmluvy podcení dobu 25 rokov, mysliac si, že nájomná zmluva je vypovedateľná. Ak by jeho deti o 10 rokov chceli na tejto pôde hospodáriť, - nemajú šancu. 25 rokov je naozaj dlhá doba. - 3) Dobu 10 rokov odvodzujeme od dvojnásobku terajšej minimálnej doby nájmu. Berúc do úvahy vlastnosti poľnohospodárskych plodín, kde vieme, že niektoré plodiny zanechajú stopu v pôde do času 10 rokov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.6.2017 Detail
ASYF (Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF) §12 ods. 5 nové ASYF navrhuje znenie - Ak počas nájmu pozemku na poľnohospodárske účely dôjde k predaju podielu, k predaju majetkových podielov alebo akcií doterajšieho nájomcu - ostatné znenie ponechať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.6.2017 Detail
ASYF (Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF) §8 ods. 1 ASYF navrhuje čas nájmu na 10 rokov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.6.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K bodu 1: K bodu 1: Ustanovenia § 1 ods. 1 ponechať v doterajšom znení zákona, t. j. vynechať návrh na obligatórnu písomnú formu nájomnej zmluvy a na jej povinné predloženie na zápis do katastra nehnuteľností bez ohľadu na výmeru pozemku a dobu nájmu. Odôvodnenie : Nie je opodstatnené ukladať povinnosť uzatvárať písomnú nájomnú zmluvu okrem zmlúv o nájme pozemkov pri prevádzkovaní podniku (§ 14 ods. 1 zákona ) a pri nájme poľnohospodárskeho podniku (§ 16 ods. zákona) aj osobám, ktoré síce vykonávajú poľnohospodársku výrobu aj na prenajatých pozemkoch, ale nie sú registrovaní ako samostatne hospodáriaci roľníci alebo ako podnikatelia. Podľa údajov MPRV SR je na Slovensku vyše 15 tisíc neregistrovaných roľníckych hospodárstiev, z ktorých mnohé svoju pôdu alebo jej časť prenajímajú iným fyzickým alebo právnickým osobám. V predpísanej evidencii je registrovaných ďalších približne 5,3 tis. roľníckych hospodárstiev, ktoré tiež spravidla hospodária aj na prenajatej pôde. Prax preukazuje, že vleklé problémy v nájmoch pozemkov, vrátane ich užívania aj bez písomných nájomných zmlúv, sú spojené hlavne s ich veľkou parcelnou a vlastníckou rozdrobenosťou. Za tohto stavu sa navrhovanou úpravou uzatvárania všetkých nájmov pozemkov písomnou zmluvou a povinnou registráciou všetkých nájomných zmlúv v katastri môžu doterajšie neuspokojivé právne pomery v užívaní pôdy nie zlepšiť, ale skomplikovať. Výrazne by sa zvýšila aj administratívna záťaž nielen vlastníkov a nájomcov pozemkov, ale aj úradov. Argument, uvedený v dôvodovej správe v spojitosti s povinnosťou registrácie nájomných zmlúv v katastri, že údaje o konkrétnych prenajímateľoch budú „slúžiť širokej verejnosti, pre potreby poľnohospodárskych subjektov ako aj okresným úradom v rámci ich rozhodovacej činnosti“ považujeme z viacerých hľadísk za nepodložený. Pozemkové úrady a PPA, ktoré majú vo vzťahu k vlastníkom a nájomcom pozemkov osobitné zákonné oprávnenia, si v spojitosti s riešením sporných prípadov užívania pozemkov alebo poskytovania podporných platieb na pôdu vždy môžu vyžiadať od nájomcov alebo prenajímateľov príslušnú dokumentáciu, vedenú podľa doterajších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.6.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K bodu 5: K bodu 5: V § 10 ods. 2 v prvej vete o určení výšky nájomného za zastavaný pozemok nahradiť slová „...najmenej trojnásobok obvyklej výšky...“ slovami „... najviac dvojnásobok obvyklej výšky...“. Odôvodnenie: Po radikálnom znížení stavov hospodárskych zvierat a teda aj potreby ustajňovacích, skladovacích a iných účelových priestorov, po zredukovaní strojového parku, dielní, atď. stratila veľká časť pozemkov evidovaných v katastri ako zastavané plochy a nádvoria funkčné využitie a nájomcom neprinášajú zisk, ale stratu. V praxi tieto pozemky kupujú od ich pôvodných majiteľov a dedičov za často veľmi nízke ceny nie aktívni poľnohospodári za účelom ich produkčného využitia, ale prevažne špekulanti, ktorí následne aj pod rozličnými hrozbami žiadajú od súčasných nájomcov vysoké nájomné alebo predaj za neprimerané ceny, pričom odmietajú ponuku náhradných pozemkov. Návrh by takúto prax vydierania ekonomicky neodôvodnenej výšky nájmu alebo predajných cien predmetných pozemkov nielen legalizoval, ale nepriamo ešte podporil. Rozdielnosť povahy týchto pozemkov v porovnaní s pozemkami, ktoré sú v katastri evidované ako poľnohospodárska pôda nespočíva v ich vyššej výnosnosti a sú vylúčené z podporných platieb na pôdu. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.6.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K bodu 7: K bodu 7: 7.1. Ponechať doterajšiu úpravu v § 12 ods. 1 zákona o obnove zmluvy na dohodnutý čas podľa § 8, ak prenajímateľ nevyzve nájomcu na vrátenie a prevzatie prenajatého pozemku. Odôvodnenie: Proklamované tvrdenie predkladateľa, že novou úpravou „sa posilní stabilita podnikateľského prostredia pre tie subjekty, ktoré pôdu skutočne obhospodarujú“ je nepodložené. Návrh by v praxi viedol k podstatnému rozšíreniu prípadov užívania pozemkov bez nájomnej zmluvy, k ešte väčšej destabilizácii právnych vzťahov zrušením predmetného ustanovenia o nájomných zmluvách. Je nepochybné, že by došlo k uľahčeniu špekulatívnych nájmov za účelom získania podporných platieb aj na produkčne nevyužívanú pôdu resp. k posilneniu „výnosného biznisu s dotáciami“, o ktorom sa v tejto spojitosti zmieňuje dôvodová správa k návrhu. Nepochybne by došlo nie k zvýšeniu, ale k oslabeniu podnikateľskej istoty doterajších nájomcov, najmä do modernizácie a rozvoja investične náročných odvetví výroby. Pochybné sú aj argumenty predkladateľa, že sa takto „posilnia práva vlastníka pozemku“ a že sa odstráni problém tzv. „dvojitých deklarácií“ pri uplatňovaní nárokov na priame platby na pôdu, ktorý je síce akútny, ale mal by sa riešiť právnou úpravou duplicitného nájmu ( návrh v novom ods. 2). Legislatívna a ekonomická preferencia „ľahšieho prístupu malým a stredným podnikateľom“ k nadobúdaniu riadne obhospodarovanej pôdy jej doterajšími užívateľmi vedie k destabilizácii aj funkčných podnikov, čo oslabuje produkčnú a trhovú výkonnosť a domáceho poľnohospodárstva a vnáša neistotu do ich dlhodobejších podnikateľských zámerov. 7.2. V § 12 doplniť nový ods. 2 v tomto znení: „(2) Vlastník pozemku, ktorý má v úmysle po uplynutí času, na ktorý bol nájom dohodnutý uzatvoriť nájomnú zmluvu s novým prenajímateľom, je povinný najmenej dva mesiace pred podpísaním takejto zmluvy s novým prenajímateľom písomne oznámiť tento zámer doterajšiemu nájomcovi predmetného pozemku.“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Povinnosť vlastníka pozemku písomne oznámiť zámer uzatvoriť nájomnú zmluvu s novým nájomcom môže významne prispieť k obmedzeniu tzv. „dvojitých deklarácií“ a sporov, ku ktorým dochádza pri užívaní pozemkov a uplatňovaní nárokov na dotácie na pôdu. Obmedzila by sa aj potreba kontroly oprávnenosti týchto nárokov pracovníkmi PPA na mieste. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.6.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K bodu 11: K bodu 11: V § 13 ods. 3 nahradiť slová „navrhnutá výška nájomného“ slovami „navrhnuté nájomné“. Odôvodnenie: Pripomienka je v kontexte celej vety štylistická. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K Čl. I. novelizačný bod 1 (§ 1 ods. 1) K Čl. I. novelizačný bod 1 (§ 1 ods. 1) Žiadame v navrhovanom znení § 1 ods. 1 vypustiť poslednú vetu v znení: „Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely doručí nájomca do 30 dní odo dňa jej uzatvorenia na zápis do katastra nehnuteľností.“. Odôvodnenie: Požiadavka s cieľom zabrániť neúmernej administratívnej a finančnej zaťaženosti podnikateľského prostredia. Je bežným javom, že jeden poľnohospodársky podnik má uzatvorených viac ako 1000 nájomných zmlúv. Uzatváranie vysokého počtu nájomných zmlúv v prípade jedného podnikateľského subjektu je spôsobené okrem iného dlhodobou rozdrobenosťou pozemkového vlastníctva na Slovensku a zaužívanej aplikačnej praxe, v rámci ktorej prevažná väčšina podnikateských subjektov uzatvára nájomné zmluvy samostatne s každým podielových spoluvlastníkom daného poľnohospodárskeho pozemku. Vzhľadom na uvedené trváme na to, že pre poľnohospodárske podniky bude splnenie uvedenej povinnosti predstavovať neprimeranú administratívnu záťaž vzhľadom na počet uzatvorených nájomných zmlúv ako aj finančnú záťaž z dôvodu vyhotovenia originálov, resp. overených fotokópií nájomných zmlúv. Vznik neúmernej záťaže predpokladáme aj na strane orgánov verenej správy, nedokážeme si predstaviť, ako sa s registrovaním nájomných zmlúv vysporiadajú okresné úrady, katastrálne odbory, nakoľko v niektorých okresoch budú musieť vybaviť niekoľko tisíc až desiatok tisíc záznamových konaní, ktoré už aj v súčasnosti viaceré okresné úrady nevybavujú v zákonom stanovenej lehote. Zároveň vzniká otázka, čo v prípadoch navrhovaného znenia § 12 ods. 4 a 13 ods. 3, v zmysle ktorých vznikne nájomný vzťah zo zákona, teda aký bude postup nájomcu voči príslušnému katastrálnemu úradu v uvedenom prípade. V takýchto prípadoch totiž nebude uzavretá nájomná zmluva v písomnej podobe s podpismi obidvoch zmluvných strán. Ďalej sú v praxi aj prípady, keď napr. prílohou k nájomnej zmluve (najmä s SPF) sú pozemky reg.“C“, ktoré majú evidenčný - užívateľský charakter a na LV sú zapísané len pozemky registra „E“. Ani v tomto prípade nie je zrejmé ako sa bude v takomto prípade zapisovať na list vlastníctva nájomný vzťah. Taktiež považujeme za problém predkladať katastrálnym úradom celé nájomné zmluvy, nakoľko niektoré ustanovenia nájomných zmlúv môžu predstavovať obchodné tajomstvo nájomcov, resp. dôverné informácie zmluvných strán, okrem iného aj doba trvania nájomnej zmluvy. Následne, vzhľadom na zásadu verejnosti katastra nehnuteľností budú mať viaceré subjekty , a to aj v súvislosti s pripravovanou novelou zákona o katastri nehnuteľností, prístup aj k takýmto údajom. Uvedenou skutočnosťou sa tak vytvorí predpoklad na zneužitie informácií, ktoré sú súčasťou nájomných zmlúv. V neposlednom rade, vyvstáva aj otázka, ako katastrálny úrad zapíše na príslušný list vlastníctva skutočnosť, že konkrétnu parcelu užívajú na základe viacerých nájomných zmlúv viaceré subjekty. Aj z vyššie uvedených dôvodov považujeme navrhované znenie za neúčelné a v rozpore s ambíciou predkladateľa zabrániť špekulatívnemu skupovaniu poľnohospodárskej pôdy. Navrhujeme preto uvedenú povinnosť registrácie nájomných zmlúv vypustiť a ako alternatívu pouvažovať nad zriadením elektronického registra nájomných vzťahov, v ktorom by boli registrované vybrané údaje ohľadom nájomných vzťahov a nebolo by potrebné predkladať registrujúcemu subjektu samotné nájomné zmluvy. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.6.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K Čl. I. novelizačný bod 5 (§ 10 ods. 2) K Čl. I. novelizačný bod 5 (§ 10 ods. 2) Žiadame v navrhovanom znení prvej vety § 10 ods. 2 vypustiť slová „trojnásobok obvyklej výšky nájomného za poľnohospodársku pôdu v danom katastrálnom území“ a namiesto nich doplniť slová „3% z hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu 11a); uvedená minimálna výška nájomného neplatí, ak sa preukáže, že pozemok podľa § 1 ods. 2 písm. b) slúži ako poľnohospodárska pôda; v takomto prípade sa postupuje podľa § 10 ods. 1.“ Odôvodnenie: Formuláciu „obvyklej výšky nájomného“ považujeme za vágnu a problematickú, nakoľko svojou neurčitosťou môže spôsobiť v praxi množstvo sporov a špekulácií. Ak je úmyslom predkladateľa „reakcia na absenciu mechanizmov výpočtu nájomného“, potom je stanovený vzorec s veľmi nejasnou veličinou. Preto navrhujeme exaktný výpočet minimálnej výšky nájomného vychádzajúci z BPEJ. Taktiež v praxi býva problémom nesúlad medzi realitou a zápisom v katastri nehnuteľností (najmä v územiach, kde ešte neprebehla komasácia pozemkov), napr. kde je uvádzaná zastavaná plocha, a v realite sa na uvedenej ploche pestuje alebo kosí, a pod. Preto navrhujeme v týchto prípadoch uplatňovať výšku minimálneho nájomného na reálny stav. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.6.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K Čl. I novelizačný bod 7 K Čl. I novelizačný bod 7 (§ 12 vypustenie ods. 1) Zásadne nesúhlasíme s vypustením v súčasnosti platného a účinného ustanovenia § 12 ods. 1 zákona, t.j. s vypustením tzv. automatickej obnovy nájomných vzťahov. Odôvodnenie: Zastávame názor, že vypustenie automatickej obnovy nájomných vzťahov bude mať výrazný negatívny vplyv na užívateľské vzťahy k pôde, nakoľko: 1) dôjde k neúnosnej administratívnej aj finančnej záťaži poľnohospodárskych podnikov ako užívateľov pôdy. Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy (ktorú považujeme za dostatočnú a vyváženú, nakoľko obidve strany nájomného vzťahu majú rovnaké postavenie a možnosti, resp. práva ohľadom trvania a ukončenia nájomného vzťahu) navrhovaná právna úprava neúmerne zaťažuje jednu stranu nájomného vzťahu, a to nájomcu – poľnohospodársky podnik, t.j. užívateľa pôdy, ktorý mimochodom prispieva k napĺňaniu cieľov nedávno schválenej ústavnoprávnej ochrany pôdy (najmä potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti štátu). Poľnohospodárske podniky budú nútené (na rozdiel od vlastníkov pôdy) podrobne sledovať trvanie všetkých nájomných zmlúv a preukázateľným spôsobom predkladať prenajímateľom nové nájomné zmluvy. V tejto súvislosti upozorňujeme, že je bežným javom, že jeden poľnohospodárky podnik má uzatvorených viac ako tisíc resp. až niekoľko tisíc nájomných zmlúv. 2) dôjde k „otváraniu“ fungujúcich nájomných vzťahov, čo vytvorí predpoklady pre nepoctivé hospodárenie na pôde a kšeftovanie s pôdou, t.j. špekulácie, ktoré mal predkladateľ v úmysle odstrániť, 3) nedôjde k odstráneniu problémov v praxi v súvislosti so zamedzením dvojitých deklarácií. Dvojité deklarácie budú podľa nášho názoru v zmysle navrhovanej právnej úpravy vznikať naďalej, nakoľko po tom, čo nájomca ponúkne vlastníkovi pôdy návrh novej nájomnej zmluvy, je bežnou praxou, že v zákonom stanovenej lehote nepríde od vlastníka žiadna odpoveď. Tým pádom by zo zákona (navrhované ustanovenie § 13 ods. 3 zákona) vznikol nový nájomný vzťah, pričom však po podaní podkladov na PPA sa zrazu zistí, že je tu dvojitá deklarácia, pretože vlastník pozemku bez upovedomenia nájomcu uzavrel nájomnú zmluvu s treťou osobou. Sme teda názoru, že nastanú presne opačné efekty, ako zamýšľal predkladateľ, resp. nebudú odstránené nedostatky súčasnej právnej úpravy. Dôjde k výraznej administratívnej záťaži poľnohospodárskych podnikov, destabilizácii užívacích pomerov k poľnohospodárskej pôde a k zhoršeniu podnikateľského prostredia v agrosektore. Vytvoria sa podmienky na to, aby stabilných dlhoročných užívateľov pôdy vytláčali špekulanti s pôdou či silné domáce alebo zahraničné investičné skupiny. Vzhľadom na to, že podľa štatistiky predkladateľa 86 až 94% plochy poľnohospodárskej pôdy na Slovensku je obhospodarovaných na základe nájomných vzťahov, a poľnohospodárske podniky na Slovensku majú na pôdu, na ktorej hospodária, štandardne uzavretých stovky až tisíce nájomných zmlúv s vlastníkmi poľnohospodárskej pôdy, považujeme vypustenie inštitútu automatickej obnovy nájomných vzťahov za výrazný destabilizujúci prvok s možnými celospoločenskými dosahmi, najmä ohrozenie potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti štátu či zamestnanosti v agrosektore. Preto navrhujeme zachovanie súčasnej právnej úpravy § 12 ods. 1. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.6.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K Čl. I. novelizačný bod 9 K Čl. I. novelizačný bod 9 (§ 12a ods. 17) Žiadame navrhované znenie § 12a ods. 17 vypustiť. Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie § 12a ods. 17 je podľa nášho názoru nezrozumiteľné, zmätočné a nie je jasné, čo tým mal predkladateľ na mysli. Pokiaľ chcel predkladateľ riešiť situáciu, keď nájomca užíva pozemky, kde zmluvný vzťah skončil alebo má skončiť a vlastník uzavrie novú nájomnú zmluvu s iným nájomcom, ktorý môže požiadať o uzavretie podnájomnej zmluvy na pozemky, ktoré má od vlastníka v nájme (a tie sú neprístupne alebo ich nie je možné racionálne užívať), je potrebné upozorniť, že podnájomnú zmluvu môže uzatvoriť podľa § 12a ods. 1 iba vlastník. Týmto ustanovením sa taká istá zákonná možnosť dáva aj „novému“ nájomcovi, čo je oprávnenie presahujúce rozsah užívacieho práva – dať si „vymerať“ aj bez vedomia vlastníka náhradný pozemok a uzavrieť za vlastníka podnájomnú zmluvu. Takáto možnosť by mala prináležať iba vlastníkovi pozemku. Následne vlastník môže podľa § 12a ods. 2 takého pozemky mu dané do užívania na základe podnájomnej zmluvy dať do užívania tretej osobe (čo je bežnou praxou). Navrhované ustanovenie môže podľa nášho názoru prispieť k špekuláciám ohľadom užívania pôdy. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.6.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K Čl. I. novelizačný bod 11 K Čl. I. novelizačný bod 11 (§ 13 ods. 3) Žiadame navrhované znenie § 13 ods. 3 v celom rozsahu vypustiť. Odôvodnenie: Vzhľadom na našu požiadavku zachovať automatickú obnovu nájomných vzťahov podľa doterajšej právnej úpravy podľa § 12 ods. 1 zákona, navrhované ustanovenie by bolo nadbytočné. Dôvody našej požiadavky sme uviedli v pripomienke k novelizačnému bodu 7. Navyše, máme za to, že dôvod odmietnutia návrhu nájomnej zmluvy, to je, že navrhnutá výška nájomného nie je v obvyklej výške, je natoľko vágny, že spôsobí špekulácie, zneužívanie a množstvo sporov v praxi. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.6.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K Čl. I. novelizačný bod 9 K Čl. I. novelizačný bod 9 (§ 12a ods. 10) Žiadame navrhované znenie § 12a ods. 10 upraviť nasledovne: „Okresný úrad vyzve nájomcu na predloženie nájomných zmlúv podľa tohto zákona na pozemky, na ktorých má vzniknúť podnájomný vzťah.“ Odôvodnenie: Podľa nášho názoru je (a asi ani zámerom predkladateľa nebolo) administratívne náročné, zbytočné a neúčelné predkladať na okresný úrad všetky nájomné zmluvy, ktoré má nájomca uzavreté. Bežne by sa tak jednalo o predloženie niekoľkých stoviek až tisícok zmlúv. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.6.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K Čl. I. novelizačný bod 9 K Čl. I. novelizačný bod 9 (§ 12a ods. 3) Žiadame v navrhovanom znení § 12a ods. 3 namiesto lehoty „do 10 dní“ doplniť lehotu „do 30 dní“. V praxi nastávajú situácie, kedy sú zmluvy uzatvárané „na diaľku“, pričom sa podpísané rovnopisy doručujú poštou. Môže sa teda stať, že v navrhovanej lehote 10 dní od účinnosti zmluvy sa nestihne splniť uvedená povinnosť. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.6.2017 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) bodu 1 (§ 1 ods. 1) Navrhovaná právna úprava navrhuje postup, podľa ktorého zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely doručí nájomca do 30 dní od dňa jej uzatvorenia na zápis do katastra nehnuteľností. Upozorňujeme predkladateľa, že podľa súčasnej právnej úpravy neexistuje povinnosť zapisovať do katastra nehnuteľností všetky nájomné zmluvy, ktoré sa týkajú nájomných práv k pozemkom, ak nájomné práva trvajú najmenej päť rokov. Závisí výlučne od vôle zmluvných strán, či si takúto nájomnú zmluvu dajú zapísať do katastra nehnuteľností alebo nie. Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovaná právna úprava zavádza zákonnú povinnosť predložiť na zápis do katastra nehnuteľností každú nájomnú zmluvu k pozemku na poľnohospodárske účely, možno dôvodne očakávať zvýšenie prácnosti na okresných úradoch, katastrálnych odboroch a v konečnom dôsledku to môže mať výrazný vplyv na predĺženie lehôt na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností. Zároveň upozorňujeme predkladateľa na to, že uvedená zmena si vyžiada zvýšené finančné nároky a tak bude mať negatívny dopad na rozpočet verejnej správy. Zároveň je potrebné zo strany predkladateľa uviesť, aspoň v dôvodovej správe, či je okresný úrad, katastrálny odbor povinný skúmať, či osoba, ktorá doručila nájomnú zmluvu na zápis do katastra nehnuteľností, je skutočne nájomca. Čo sa stane v prípade, že návrh na vykonanie záznamu spolu s nájomnou zmluvou doručí na zápis do katastra nehnuteľností napr. prenajímateľ alebo tretia osoba. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.6.2017 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) bodu 1 (§ 1 ods. 1) V § 1 ods. 1 žiadame v druhej vete za slová „na poľnohospodárske účely“ vložiť slová „ak nájomné práva trvajú najmenej päť rokov“. Odôvodnenie: Zosúladenie s právnou úpravou zápisu údajov o nájomných právach podľa § 1 ods. 1 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorej „súčasťou katastra sú údaje o nájomných právach pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov“. Zároveň upozorňujeme predkladateľa na to, že podľa osobitnej časti dôvodovej správy k návrhu zákona sa k tomuto novelizačnému bodu uvádza, že „Uvedenou povinnosťou sa dosiahne, že na liste vlastníctva bude v časti „C“ zapísaný nájomný vzťah pre konkrétneho nájomcu s uvedením doby nájmu.“. Táto formulácia je podľa nás nesprávna, nakoľko v návrhu zákona sa v žiadnom ustanovení neuvádza, že doba nájmu sa bude zapisovať do katastra nehnuteľností. Žiadame zosúladiť. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.6.2017 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) bodu 2 (§ 1 ods. 2) V § 1 ods. 2 písm. b) žiadame za slová „v katastri nehnuteľností“ vložiť slová „v registri „C““. Odôvodnenie: Považujeme za potrebné uviesť, aby sa pri určovaní druhov pozemkov vždy posudzovali druhy pozemkov, tak ako sú evidované v registri „C“. Druh pozemku evidovaného ako parcela registra „E“ nie je záväzným druhom pozemku. Zároveň žiadame predkladateľa, aby v poznámke pod čiarou k odkazu 2a) uviedol aj odkaz na konkrétne ustanovenie vyhlášky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.6.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2017 Detail