LP/2017/421 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Autor: Tutkova, Jana, Ing.
Pripomienka k: 2. Zásadná pripomienka: V par. 1 ods. 1 vypustiť vetu: “Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely doručí nájomca do 30 dní odo dňa jej uzatvorenia na zápis do katastra nehnuteľností.“.
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Zdôvodnenie: Registrácia v katastri predražuje nájom poľnohospodárskej pôdy, ak je za poplatok /ak nie je, tak je to náklad daňových poplatníkov/, ale nerieši skutočné problémy. Ako dôvodová správa priznáva, zrušenie automatických predĺžení nájomných zmlúv rieši konflikty pri žiadosti o priame platby. Ďalej konflikty vyrieši naša pripomienka č. 3. Registrácia v katastri umožní len agrofirmám získať nové pozemky a v kombinácii s ods 4 v par. 12 spôsobí len ďalšie konflikty. Tiež bude predmetom konfliktu pozemok, ktorý vlastník obhospodaruje a nemá k nemu zaregistrovanú žiadnu nájomnú zmluvu. Vlastník bude musieť odmietať ponuky na nájom, aby ochránil svoje vlastnícke práva. Nie je jasné, či povinné registrovanie nájmu v katastri má každý a teda aj pri zmluvách na menej ako 5 rokov alebo platí len v prípade nájmu pôdy pri prevádzkovaní podniku. To môže viesť eskôr k zmene zákona o priamych platbách tak, že sa bude vyžadovať potvrdenie nájomného vzťahu v písomnej forme a to môže mnohých ľudí odradiť od užívania pozemku. Hlavne starší ľudia nebudú chcieť nič /napr. susedovi/ podpisovať a chodiť s tým na kataster a tak viac pozemkov ostane neužívaných, t.z. znova malí poberatelia dotácií budú ukrátení. Tiež nie je jasné, ako sa bude postupovať pri registrovaní nájomného vzťahu bez podpisanej zmluvy podľa ods. 4 par 12. Toto je ďalšia medzera, ktorú treba vyriešiť. Ani v iných krajinách EÚ nie sú nájomcovia registrovaní v katastri, dokonca majú oveľa vyššiu ochranu osobných údajov, napr. v ČR sa neuvádzajú ani dátumy narodenia vlastníkov na webstránke a pod.

Autor: Tutkova, Jana, Ing.
Pripomienka k: 3. Zásadná pripomienka CBR: V par. 12 celý ods. 4 vymazať.
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Zdôvodnenie: Celý odsek je v rozpore s vlastníckymi právami majiteľa pozemku a využíva ich neinformovanosť. Prax ukázala, že mnoho ľudí je obeťami využívania agrofirmami, ktoré tak výhodne hospodária na ich pozemku. Práve toto je problém konfliktov pri uchádzaní sa o priame platby. Pritom už existujúci mechanizmus sankcií pre zanedbanie starostlivosti o pôdu, prijatý v zákone 220//2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, by mal dostatočne motivovať k prenájmu pozemkov, lenže tento mechanizmus sa nevyužíva. Na zvýšenie záujmu ľudí prenajímať pôdu je potrebné uvoľniť pôdu z rúk Slovenského pozemkového fondu do rúk ľudí, napr. stanovením maximálnej výmery na osobu a ponechať stanovenie ceny nájomného na trh. SPF umelo udržiava nízku cenu nájomného, čo má dopad na nezaujimavú cenu nájmu pre vlastníkov pôdy, ktorý sa k dlhšiemu prenájmu nechcú viazať. Nie je pravdou, že umelo udržiavana nízka cena pôdy garantuje nízke ceny potravín. S istotou môžeme povedať len jedno, že garantuje zaujímavé zisky pre veľké agrofirmy. De facto štát dotuje cenu nájmu agrofirmám cez SPF, ktorému na prežitie nestačia príjmy z nájmu pôdy, ale dostáva ešte príspevky zo štátneho rozpoštu vo výške 16 miliónov Eur. Toto predražuje cenu potravín pre občanov, čo sa skrýva vo vyšších daniach, z ktorých sa prerozdeľuje na SPF. Všetci sa skladáme agrofirmám na nízku cenu nájomného. Keď jeden prenajímateľ dominuje trhu, dokonca nemusí dbať o to, aby vytvoril zisk, lebo dostáva peniaze zo štátneho rozpočtu, vytvára to situáciu, keď je to v neprospech súkromných vlastníkov, ktorí nemôžu zvýšiť ceny nájmu a skutočnú cenu nájmu nie je možné určiť, tu si nájde len slobodný trh. Uvoľnenie pôdy SPF do súkromných rúk by lepšie finančne motivovalo ľudí pri prenájme poľnohospodárskej pôdy.

Autor: Tutkova, Jana, Ing.
Pripomienka k: Zásadná hromadná pripomienka CBR
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 1. Zásadná pripomienka: V par. 13 ods. 2 doplniť za “to neplatí” tieto slová “ak nájomná zmluva stanovuje inak”. Zdôvodnenie: Nie je dôvod, aby zákon vnucoval všetkým prenajímateľom prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemok pre doterajšieho nájomcu. Zmluvnú voľnosť je potrebné rešpektovať. Vlastník môže mať desiatky dôvodov, prečo nechce niekomu prenajať pôdu a prečo ju chce prenajať inému, či už sú to praktiky v poľnohospodárskej výrobe, morálnosť podnikania či správania dotyčného podnikateľského subjektu, národnosť alebo i neochota predať susedom. Nie každý vlastník pôdy sa riadi pri nájme len výškou ceny. Môže mať na zreteli práve najlepší záujem pre svoju pôdu a ekosystém, keď nemieni prenajať pôdy pre pestovanie GMO plodín, alebo pre poškodenie pôdy takým praktikami, ktoré znehodnocujú fertilitu pôdy, spôsobujú eróziu či zhutňovanie pôdy. Práve prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy spolu s predkupným právom nájomcu a prednostným postavením podnikateľov v poľnohospodárstve pri nadobúdaní pozemkov vytvára systém, ktorý blokuje vstup novej konkurencie, rozvoj malých fárm a tým aj efektívnosť odvetvia. Toto je zabetónovaním pozícií veľkých agrofiriem, ktoré obhospodarujú v SR 90% poľnohospodárskej pôdy, najviac v celej EÚ. V zastúpení malých a stredných fariem pri obhospodarovaní pôdy sme na samom chvoste v EÚ. Prednostné právo na predĺženie nájomnej zmluvy blokuje rozvoj malých fariem a ich prístup k pôde, čo by nás na tom chvoste len ponechalo.

Autor: Sloboda, Dušan
Pripomienka k: Všetky body hromadnej pripomienky sa týkajú článku I návrhu zákona.
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Rezortné číslo: 2225/2017-410 Všetky body hromadnej pripomienky sa týkajú článku I návrhu zákona. 1.Zápis do katastra ako možnosť, nie povinnosť (k bodu 1) Navrhujeme v bode 1 upraviť znenie poslednej vety v § 1 ods. 1 nasledovne: „Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely môže nájomca zapísať do katastra nehnuteľností aj vtedy, ak nájomné vzťahy trvajú alebo majú trvať menej ako päť rokov.“ Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Ministerstvo navrhuje zaviesť povinnosť nájomcu doručiť zmluvu o nájme pozemku do 30 dní od jej uzatvorenia na zápis do katastra nehnuteľností. Navrhujeme zmeniť povinnosť podať návrh na zápis na možnosť. Vzhľadom na to, že podľa § 1 ods. 1 katastrálneho zákona sú súčasťou katastra údaje „o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov“, navrhuje sa, aby nájomca mal možnosť zapísať zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely aj v prípade kratšieho trvania nájomných vzťahov. 2. Zrušenie možnosti neplatenia nájomného z dôvodu zmenených prírodných pomerov (nový bod 3) Navrhujeme doplniť nový bod 3 v znení: „3. § 5 sa vypúšťa.“ Ostatné body sa primerane prečíslujú. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Zákon v § 5 stanovuje, že „ak ide o mimoriadne okolnosti najmä následky prírodných pomerov, ktoré nájomca nespôsobil, a nemožno predpokladať, že by ich odvrátil alebo ich následky mohol odvrátiť alebo prekonať, a v dôsledku ktorých nemohol nájomca prenajatý pozemok používať na poľnohospodárske účely alebo nemohol dosiahnuť žiadny výnos v príslušnom kalendárnom roku, nie je povinný platiť nájomné. Ak z týchto dôvodov úžitky z prenajatého pozemku klesli pod polovicu bežného výnosu, má nájomca právo na primeranú zľavu z nájomného. Náhrady a príspevky z verejných prostriedkov prijaté nájomcom v súvislosti s mimoriadnymi okolnosťami sa pripočítajú k úžitkom z prenajatého pozemku.“ Prírodné pomery nie sú vecou, ktorú by mohol ovplyvniť prenajímateľ, preto by nepriaznivé prírodné pomery nemali mať za následok neplatenie nájomného nájomcom, prípadne jeho zníženie. 3. Zrušenie minimálnej doby nájmu poľnohospodárskeho pozemku (nový bod 4) Navrhujeme doplniť nový bod 4 v znení: „4. V § 8 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta.“ Ostatné body sa primerane prečíslujú. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Zákon v § 8 ods. 1 stanovuje, že pozemok sa nájomcovi na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma najmenej na päť rokov. Vzhľadom na to, že zákon umožňuje prenajímať poľnohospodársky pozemok aj na dobu neurčitú s výpovednou lehotou jeden rok, považujeme za nadbytočné stanovovať minimálnu dobu nájmu, ak ide o nájom na dobu určitú, a navrhujeme ponechať dobu nájmu na dohodu prenajímateľa a nájomcu. 4. Zvýšenie minimálnej výšky nájomného (nový bod 5) Navrhujeme doplniť nový bod 5 v znení: „5. V § 10 ods. 1 sa slová „najmenej 1 %“ nahrádzajú slovami „najmenej 3 %“.“ Ostatné body sa primerane prečíslujú. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Zákon v § 10 ods. 1 stanovuje minimálnu výšku nájomného na najmenej 1 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu. Cena nájmu poľnohospodárskych pozemkov je vo všeobecnosti veľmi nízka, až symbolická a prenajímatelia majú veľmi malú reálnu možnosť ovplyvniť jej výšku. Preto navrhujeme zvýšiť minimálnu výšku nájomného z 1 % na 3 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy. 5. Podnájom pozemku len so súhlasom prenajímateľa (nový bod 6) Navrhujeme doplniť nový bod 6 v znení: „6. V § 10 ods. 3 sa slová „je oprávnený“ nahrádzajú slovami „nie je oprávnený“.“ Ostatné body sa primerane prečíslujú. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Zákon v § 10 ods. 3 stanovuje, že nájomca je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. Vzhľadom na špecifické postavenie nájomcu poľnohospodárskeho pozemku a na špecifickú úpravu nájomných vzťahov sa navrhuje, aby nájomca nemohol dať prenajatý poľnohospodársky pozemok do podnájmu, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. 6. Zrušenie možnosti neplatenia nájomného z dôvodu zmeny hospodárskych pomerov (nový bod 7) Navrhujeme doplniť nový bod 7 v znení: „7. § 11 sa vypúšťa.“ Ostatné body sa primerane prečíslujú. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Zákon v § 11 ods. 1 stanovuje, že, ak „nemohol nájomca dosiahnuť žiaden výnos z dôvodu, že v dôsledku podstatnej zmeny hospodárskych pomerov, ktorá sa neprejavila len u neho, sa podstatne zvýšili náklady na získavanie úžitkov z prenajatého pozemku alebo sa podstatne znížila ich hodnota, alebo ak z týchto dôvodov klesne výnos nájomcu pod polovicu obvyklého výnosu, má právo na odpustenie alebo na primeranú zľavu z nájomného obdobne ako v prípade tohto práva pre mimoriadne okolnosti (§ 5)“. Hospodárske pomery nie sú vecou, ktorú by mohol ovplyvniť prenajímateľ, preto by nepriaznivé hospodárske pomery nemali mať za následok neplatenie nájomného nájomcom, prípadne jeho zníženie. 7. Doplnenie povinností nájomcu pri predlžovaní nájomnej zmluvy (k bodu 8) Navrhujeme v bode 8 v § 12 ods. 4 doplniť na koniec odseku nasledovné vety: „Nájomný vzťah podľa predchádzajúcej vety nevznikol ani v prípade, ak nájomca v návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy výslovne neupozornil prenajímateľa na dôsledky jeho nereagovania na návrh do dvoch mesiacov od doručenia návrhu. Ak má pozemok viac spoluvlastníkov, nájomca je povinný navrhnúť uzatvorenie nájomnej zmluvy všetkým známym spoluvlastníkom, inak nájomný vzťah podľa prvej vety nemôže vzniknúť.“ Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Ministerstvo navrhuje spresniť doterajšiu úpravu týkajúcu sa pozemku, ktorý je využívaný bez nájomnej zmluvy. Zavádza dvojmesačná lehota, v ktorej má vlastník pozemku buď prijať návrh nájomnej zmluvy od užívateľa pozemku (ktorý bol doteraz užívaný bez nájomnej zmluvy), alebo tento návrh odmietnuť, resp. vyzvať užívateľa na vrátenie pozemku, keďže ak k jednému z týchto úkonov nepríde, má sa za to, že vznikol nájomný vzťah na neurčitý čas, ktorý bude možné vypovedať v rámci jednoročnej výpovednej lehoty k 1. novembru. Pre posilnenie ochrany vlastníckych práv prenajímateľa navrhujeme doplniť povinnosť nájomcu upozorniť prenajímateľa na dôsledky jeho nereagovania na návrh do dvoch mesiacov a povinnosť navrhnúť uzatvorenie zmluvy všetkým známym spoluvlastníkom, ak má pozemok viac vlastníkov. Bez splnenia týchto podmienok by nedošlo k vzniku nájomného vzťahu na neurčitý čas. 8. Zrušenie prednostného práva nájomcu na novú nájomnú zmluvu (body 10 a 11) Bod 10 znie: „10. V § 13 sa vypúšťa odsek 2.“ Bod 11 sa vypúšťa. Ostatné body sa primerane prečíslujú. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Zákon v § 13 ods. 2 stanovuje právo nájomcu na prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemok za nájomné v obvyklej výške, ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy. Výnimkami sú situácie, ak „pri skončení nájmu uplynutím dohodnutého času trvania nájmu alebo uplynutím výpovednej lehoty prenajímateľ podniká v poľnohospodárstve alebo ak má byť nájomcom blízka osoba prenajímateľa alebo právnická osoba, ktorej je prenajímateľ členom alebo spoločníkom, alebo ak ide o pozemok, ktorý je podľa osobitného predpisu2) určený na iné ako poľnohospodárske účely“. Ministerstvo navrhuje doplniť ďalšie dve výnimky: ak by mal byť nájomcom budúci obhospodarovateľ v zmysle § 12a ods. 17 a ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k pozemku. Sme presvedčení, že samotná existencia prednostného práva nájomcu na novú nájomnú zmluvu neprimerane zasahuje do vlastníckych práv prenajímateľa, a preto navrhujeme prednostné právo nájomcu na novú nájomnú zmluvu zo zákona úplne vypustiť. Vzhľadom na to navrhujeme vypustiť z návrhu zákona bod 11, ktorým sa má upraviť postup pri uzatváraní novej nájomnej zmluvy na základe prednostného práva doterajšieho nájomcu. Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti. Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ institute.sk Juraj Petrovič, Hrdličkova 32, 831 01 Bratislava, oks @ oks.sk Radovan Kazda, Bodrocká 24, 821 07 Bratislava; radovan.kazda @ odpady-portal.sk