LP/2017/416 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 6. zasadnutí zmluvných strán Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) a 3. zasadnutí zmluvných strán Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (Protokol PRTR) v Budve, Čiernej Hore, 11. – 15. september 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 4580/2017-2.3
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/416
Dátum začiatku MPK: 30.05.2017
Dátum konca MPK: 12.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia: 30.05.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia: 12.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.06.2017
Ukončenie štádia: 19.06.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)