LP/2017/412 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2017 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 2859-4/2017/SVL OAP
Podnet: Na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z.
ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/412
Dátum začiatku MPK: 01.06.2017
Dátum konca MPK: 14.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia: 01.06.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.06.2017
Ukončenie štádia: 14.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.06.2017
Ukončenie štádia: 15.06.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 30.06.2017
Ukončenie štádia: 01.07.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.06.2017
Ukončenie štádia: 01.07.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 01.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)