LP/2017/407 Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Pridať
ZÁKON
o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: