LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
NBS (Národná banka Slovenska) A. Všeobecné pripomienky k návrhu zákona 1. Pripravovaný zákon je potrebné upraviť a spresniť tak, aby ustanovenia pripravovaného zákona boli jednoznačné a aby nespôsobovali problémy v aplikačnej praxi, čo by však mohli spôsobovať viaceré ustanovenia pri ich pôvodne navrhnutom znení. Aj z týchto dôvodov je v procese transpozície (preberania) smerníc potrebné okrem iného vyhýbať sa mechanickému preberaniu prekladu textu smernice a pri transpozícii (preberaní) každého ustanovenia smernice je potrebné dbať na legislatívnu techniku, efektívnosť ustanovenia a vecnú správnosť. Preto zo strany predkladateľa treba zabezpečiť úpravu pôvodne navrhnutého znenia (textácie) zákonných ustanovaní v pripravovanom zákone tak, aby v pripravovanom zákone boli dôslednejšie špecifikované použité neadekvátne výrazy a nezadefinované pojmy. V tejto súvislosti možno enumeratívne poukázať napríklad na čl. I bod 44, kde v pôvodne navrhnutom znení § 71n ods. 12 sa uvádza „nedodržania povinnosti ustanovených v tomto článku“, pričom však aj pôvodné znenie návrhu pripravovaného zákona sa štandardne člení na paragrafy, odseky, písmená a body. Celkovo je potrebné predložené pôvodné znenie návrhu pripravovaného zákona upraviť v zmysle platných legislatívnych pravidiel a pravidiel slovenského pravopisu tak, aby pripravovaný zákon bol jazykovo, štylisticky aj terminologicky presný, správny, všeobecne zrozumiteľný a jednoznačný. 2. Z uvedených dôvodov uvádzame niektoré ustanovenia alebo pojmy, napríklad a) v čl. I v bode 38 v § 71h ods. 9 je uvedené, že „zamestnanec môže účinne niesť danú zodpovednosť“, b) v čl. I v bode 44 v § 71m ods. 1 je uvedený pojem „dizajn finančných nástrojov“, c) podľa § 71m ods. 7 má obchodník s cennými papiermi posúdiť, či finančný nástroj môže predstavovať hrozbu pre riadne fungovanie alebo stabilitu finančných trhov predtým než sa rozhodol uviesť finančný nástroj na trh, d) podľa § 71m od. 8 zamestnanci konštruujú finančné nástroje alebo v odseku 9 sú taktiež finančné nástroje konštruované obchodníkom s cennými papiermi, e) podľa § 71m odseku 13 „obchodník s cennými papiermi, ktorý pripravuje finančný nástroj distribuovaný prostredníctvom iného obchodníka s cennými papiermi, určí potreby a charakteristiky klientov, pre ktorých je výrobok kompatibilný, na základe ich teoretických vedomostí a skúseností s finančným nástrojom alebo podobných finančných nástrojov, finančných trhov a potrieb, charakteristík a cieľov potenciálnych koncových zákazníkov“, f) v § 71m ods. 16 sa uvádza, či štruktúra poplatkov napríklad nemaskuje poplatky, g) v § 71m ods. 17 sa uvádzajú „vhodné kanále distribúcie“ alebo v odseku 20 „predajné kanále“, h) podľa § 71n ods. 12 je obchodník s cennými papiermi povinný zabezpečiť, že sa pri výkone funkcie dodržiavania dohliada na vývoj a pravidelnú revíziu mechanizmov pre správu produktov..., i) v čl. I v bode 63 v § 79c ods. 1 sa od členov riadiaceho orgánu vyžaduje „dostatok času pre výkon povinností“, alebo podľa odseku 2 sa od každého člena riadiaceho orgánu vyžaduje, ak je to potrebné „účinne brániť realizácii rozhodnutí vrcholového manažmentu, j) v čl. II v bode 13 v § 14 ods. 5 písm. d) je uvedený pojem „veľkosť tiku“ alebo v bode 24 v § 25 ods. 6 je uvedený pojem „režim tiku pre akcie“, k) v čl. II v bode 38 v § 57a je uvedený pojem „otvorený záujem“. 3. V celom návrhu je potrebné upraviť písanie odkazov za čiarkou alebo bodkou, a to takto: „....,x)“ alebo „.... .x)“. Číslo indexu je potrebné písať za čiarku alebo bodku. 4. V celom návrhu zákona je potrebné vykonať zosúladenie a zjednotenie používaných pojmov, a to aj vo väzbe na pojmy používané v platnom znení príslušných zákonov. Je potrebné používať čo najkonzistentnejšie a jednotné pojmy v rámci návrhu zákona, ale aj vo všeobecnosti ak ide o pojmy používané vo viacerých zákonoch. Mali by byť v nich použité rovnaké pojmy pokiaľ ide o významovo rovnaké inštitúty. Zároveň je potrebné zabezpečiť čo najväčšiu konzistenciu pojmov medzi zákonmi a príslušnými nariadeniami EÚ, keďže tieto sú priamo účinné a používanie rôznych pojmov vedie k zníženiu prehľadnosti, zrozumiteľnosti a právnej istoty dohliadaných subjektov. 5. Navrhujeme doplniť a upraviť prechodné ustanovenia v záujme vylúčenia právnej neistoty pri tých právnych vzťahoch a zákonných povinnostiach subjektov, ktoré existujú alebo vzniknú pred účinnosťou pripravovaného novelizačného zákona (teda novely doterajších zákonov) a ktoré na základe ustanovení pripravovaného novelizačného zákona budú zmenené. 6. Vo všeobecnosti upozorňujeme, že vzhľadom k rozsahu európskej legislatívy, ktorá má byť týmto návrhom zákona transponovaná, a vzhľadom na celkový stav návrhu zákona, nemožné pripomienkovaním zabezpečiť úplnú a najmä správnu transpozíciu balíka smernice 2014/65/EÚ (MiFID II), a preto NBS (ÚDFT) už vopred upozorňuje na pravdepodobnosť potreby ďalšej novely príslušných zákonov za účelom odstránenia už uvedených nedostatkov a nezrovnalostí. 7. Vzhľadom na to, že väčšina súvisiacich predpisov EÚ (regulačných a implementačných technických predpisov vo forme nariadení EÚ) nebola ešte v čase začatia medzirezortného pripomienkového konania zverejnená v Úradnom vestníku EÚ, je potrebné ešte v priebehu ďalších štádií legislatívneho procesu opraviť názvy všetkých týchto predpisov v príslušných poznámkach pod čiarou tak, aby tieto boli v súlade s oficiálnymi názvami týchto predpisov po ich uverejnení. 8. Vzhľadom na to, že Ministerstvo financií SR počas pracovných rokovaní avizovalo, že návrh zákona čo sa týka odkazov a poznámok pod čiarou bude ešte upravovaný, ani pripomienky NBS k týmto oblastiam nie sú finálne. Predmetné pripomienky zahŕňajú len tie, kde bol identifikovaný nesúlad so smernicami alebo zjavné chyby. 9. Je potrebné zosúladiť tabuľku zhody s návrhom zákona a odstrániť v nej zrejmé chyby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
CDCP (Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.) K čl. V. bod 6 Vzhľadom na doplnené ustanovenie, podľa ktorého sa ustanovenia § 10 až 12 vzťahujú na vedenie samostatnej evidencie a zmenu podoby listinných akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním primerane, navrhujeme precizovať právnu úpravu pokiaľ ide o vedenie evidencie v prípade akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním. Do znenia zákona navrhujeme doplniť ustanovenie, ktoré jednoznačným spôsobom stanovuje, ktorý subjekt je oprávnený, resp. môže viesť evidenciu predmetných akcií (obdobne ako je to upravené v prípade podielových listov v § 8 ods. 8 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade, ak by boli zaknihované akcie predmetného fondu evidované v samostatnej evidencii, je potrebné v podmienkach centrálneho depozitára riešiť vedenie zoznamov akcionárov pre tieto cenné papiere. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) návrhu zákona Návrh zákona vyžaduje komplexnú dôslednú úpravu z hľadiska legislatívnej techniky a gramatiky, napríklad v čl. I a) 13. bode (§ 7 ods. 17) skratka „APA“ je nezrozumiteľná; obdobne aj v odseku 18 skratka „CTP“ a v odseku 19 skratka „ARM“; v tejto súvislosti upraviť aj ďalšie príslušné ustanovenia návrhu zákona, b) 14. bode [§ 8 písm. aa) druhý bod] upraviť bez nevhodných a nespisovných slov „po dobu“, c) 32. bode (§ 71a ods. 1 úvodnej vete a ods. 7) slová „mať zavedené“ nahradiť slovom „zaviesť“; v odseku 1 písm. a) a b) a ods. 10 slová „opatrenia (opatrení) na kontrolu“ terminologicky zosúladiť so slovami „kontrolné opatrenia“ v odseku 7; v odseku 3 slová „ad hoc“ nahradiť slovenským ekvivalentom, napríklad obdobne ako v odseku 10, slovo „stanovených“ nahradiť slovom „ustanovených“ a vypustiť slovo „si“ ako nadbytočné; v odseku 7 slovo „musí“ nahradiť slovami „je povinný“; v odseku 8 prvej vete za slovom „zákona“ nahradiť slovo „a“ čiarkou a v poslednej vete slová „aby existovala záväzná písomná dohoda“ nahradiť slovami „záväznú písomnú dohodu“ a celú vetu gramaticky upraviť, d) 33. bode sa vypúšťa § 71l ods. 2, avšak v 44. bode sa upravuje jeho nové znenie, e) 38. bode (§ 71h ods. 6) vypustiť slová „príslušné“, „daného“, „danému“ a „daný“ ako nadbytočné (v celom texte návrhu zákona vyrovnať sa so slovami „príslušný“ a „daný“ v rôznych tvaroch); v odseku 8 úvodnej vete slová „náležite sprístupniť“ sú nejasné; v písmene d) vypustiť slová „akékoľvek“ a „akýchkoľvek“ (aj v celom návrhu v rôznych tvaroch) z dôvodu nadbytočnosti; odsek 9 spresniť, pretože spojenie slov „musí disponovať dostatočnou odbornosťou a oprávneniami“, „bude niesť osobitnú zodpovednosť“ a „môže niesť danú zodpovednosť“ sú na účel všeobecne záväzného právneho predpisu nesprávne a nezrozumiteľné, f) 41. bode nie je zrejmá forma výslovného súhlasu klienta, upraviť bez slova „výslovný“; slovo „stanovenými“ nahradiť slovom „ustanovenými“, g) 42. bode (§ 71j ods. 9) slová „vtedy, keď dokáže preukázať“ nahradiť slovami „ak preukáže“, avšak celé navrhované ustanovenie spresniť najmä s ohľadom na nevhodné a neprípustné slová „obmedzenie uvedené v odseku 8 splniť“, tretie osoby zvažované v predchádzajúcom odseku“, „požiadavka podľa odseku 8“ a „v súlade s týmto odsekom“, h) 43. bode v § 71k vypustiť odsek 7, keďže problematiku rieši § 71h ods. 10, na ktorý sa zbytočne odkazuje; odsek 8 v navrhovanom znení je nezrozumiteľný; v odseku 9 vypustiť slová „všetky tieto faktory:“ ako nevhodné a nadbytočné, i) 82. bode (§ 144 ods. 33) vypustiť slová „všetky okolnosti, a to najmä“, pretože kritériá na ukladanie sankcií majú byť z dôvodu právnej istoty ustanovené taxatívnym spôsobom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) novelizačnému bodu 17 návrh nového § 55 ods. 2 písm. d) má totožné znenie s § 55 ods. 2 písm. d) doterajšieho zákona. Odporúčame novelizačnú inštrukciu vypustiť alebo opraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka V návrhu zákona je niekoľko nejasností vyplývajúcich z formulácií. Napríklad upozorňujeme, že - v Čl. I bode 22 sa § 56 ods. 4 dopĺňa písmeno h), ktoré už je súčasťou aktuálneho znení zákona. Nie je zrejmé, či sa má existujúce písmeno h) nahradiť, alebo bolo úmyslom predkladateľa doplniť nové písmeno, ktorým ale musí byť písmeno i). - v Čl. I bode 25 sa podľa návrhu zákona dopĺňa odsek 7 do § 61, ktorý bol ale k 1. januáru 2010 zrušený. Pravdepodobne mal byť uvedený odsek doplnený do § 61a. - v Čl. I bode 47 z úvodnej vety vyplýva, že sa prvé štyri odseky § 73d nahrádzajú novým znením, čo ale nekorešponduje s dodatkom na konci novelizačného bodu („Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 13.“). - v Čl. I bode 49 v § 73f ods. 2 odporúčame zvážiť správnosť vnútorného odkazu „odseku 2 písm. c)“. - v Čl. 1 bode 63 chýba § 79g. - v Čl. I bodom 85 mal byť pravdepodobne upravený § 166, slová „z hlavných investičných služieb“ sa v § 156 nenachádzajú. - v Čl. IV odporúčame uviesť novelizačné body v chronologickom poradí. - v Čl. V bode 10 odporúčame písmeno „d)“ uviesť v úvodzovkách. Uvedené je potrebné upraviť v záujme lepšej zrozumiteľnosti textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) novelizačnému bodu 22 Písmeno h) sa už v § 56 ods. 4 nachádza, novelizačnú inštrukciu odporúčame opraviť a "písm. h)" nahradiť "písm. i)" Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) novelizačnému bodu 14 v § 8 je v novodoplnených písmenách v) až aa) nasleduje po písmene x) nesprávne písmeno v). Potrebné opraviť na y). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) novelizačný bod 25 "§ 61" je potrebné opraviť na "§ 61a", keďže paragraf § 61 sa už platnom v zákone nenachádza. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. I § 7 ods. 16 Navrhujeme vypustiť definíciu fondu obchodovaného na burze (ETF) v ZoCPaIS § 7 ods. 16 vzhľadom na totožnú definíciu v uvádzanú v ZoB § 3 ods.3 písm. ab), pričom tento pojem sa ďalej v ZoCPaIS nevyskytuje, a preto je postačujúce, ak bude tento pojem zadefinovaný len raz, a to v ZoB, kde sa ďalej v ustanoveniach tohto zákona aj používa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 47 ods. 5 Navrhujeme znenie ods. § 47 ods. 5: „(5) Regulované informácie emitent zverejní spôsobom podľa odseku 4 písm. a) a zároveň aj jedným zo spôsobov podľa odseku 4 písm. b) až d). Za šírenie regulovaných informácií podľa odseku 4 písm. d) sa považuje aj ich predloženie podľa § 47 ods. 1. Zo skúseností z praxe vyplýva, že povinnosť emitenta cenných papierov zverejniť a zaslať regulované informácie na viaceré miesta (CERI, BCPB, register účtovných závierok) čiastočne odlišnými požiadavkami na obsah regulovaných informácií je pre emitentov administratívne náročná a neúmerne nákladná. Z nesprávneho a neúplného šírenia/zverejnenia informačných povinnosti následne vyplývajú pre emitentov rôzne sankcie (napr. v zmysle § 38 zákona o burze je BCPB povinná pozastaviť obchodovanie resp. vylúčiť cenné papiere z trhu). Navrhovaná úprava § 47 smeruje k zefektívneniu šírenia/zverejnenia regulovaných informácií, tak aby sa využili dostupné spôsoby zverejňovania v súlade s požiadavkami smernice európskeho parlamentu a rady č. 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na regulovanom trhu a vykonávacej smernice komisie č. 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. V zmysle navrhovanej úpravy bude emitent povinný naďalej zverejňovať informácie prostredníctvom svojho webového sídla a zároveň aj jedným zo spôsobov podľa § 47 ods. 4 písm. b) až d). Možnosť zverejniť regulovanú informáciu prostredníctvom dennej tlače, resp. prostredníctvom všeobecne uznávaného informačného systému uverejňujúceho oficiálne trhové ceny cenných papierov ostáva zachovaná. Uvedené ustanovenia § 47 sa dopĺňa o písm. d), ktorým sa umožňuje emitentom využiť aj iný spôsob zverejnenia, a to len za podmienky, že tento spôsob zverejnenia zabezpečí včasný a nediskriminačný prístup k regulovaným informáciám, pričom týmto spôsobom môže byť aj zverejnenie regulovanej informácie v CERI, za predpokladu, že NBS postupuje podľa § 45 druhá veta a zverejňuje poskytnuté informácie na svojom webovom sídle. Máme zato, že zjednodušenie úpravy prispeje k právnej istote nielen pre emitentov, ale v prvom rade z takejto úpravy budú profitovať investori. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 38 Navrhujeme v § 38 sa za odsek 8 vložiť nové odseky 9 a 10, ktoré znejú: (9) Burza je povinná na regulovaných trhoch, na ktorých sa obchoduje s tým istým finančným nástrojom alebo derivátmi uvedenými v osobitnom predpise58aa), ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, pozastaviť obchodovanie s týmto finančným nástrojom alebo derivátmi alebo vylúčiť tento finančný nástroj alebo deriváty z obchodovania, ak je pozastavenie alebo vylúčenie spôsobené podozrením zo zneužívania trhu, ponukou na prevzatie alebo nezverejnením dôverných informácií o emitentovi alebo o finančnom nástroji v rozpore s osobitným predpisom58ac), okrem prípadov, keď by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu. (10) Ak Národná banka Slovenska dostala oznámenie podľa odseku 4 od príslušného orgánu iného členského štátu EÚ, oznámi svoje rozhodnutie Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a ostatným príslušným orgánom, pričom pripojí vysvetlenie, ak sa rozhodla nepozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo finančný nástroj nevylúčiť z obchodovania alebo nepozastaviť obchodovanie s derivátmi alebo nevylúčiť z obchodovania deriváty uvedené v osobitnom predpise58aa), ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou.“. Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 11 až 13. Poznámky pod čiarou k odkazom 58aa až 58ac znejú: „58aa) § 5 ods. 1 písm. d) až j) zákona č. 566/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 58ab) Články 7 a 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú.v. EÚ L 173, 12.6.2014). Pôvodne navrhované nové znenie § 38 odsek 9 a 10 navrhujeme presunúť do § 63 (spolu s príslušnými poznámkami pod čiarou, keď pôvodne navrhnutá poznámka pod čiarou 58ac) bude prečíslovaná na 58ab) a pôvodne navrhnutá poznámka pod 58ab) bude presunutá do § 63 a bude prečíslovaná), pokiaľ súčasná právna úprava nie je podľa zákonodarcu postačujúca. Podľa nášho názoru novo navrhovaný text nespĺňa cieľ smernicovej úpravy (Čl. 52 smernice) pričom znenie § 63 ZoB je v súčasnosti širšie a nie je potrebné ho dopĺňať o nový dôvod pozastavenia obchodovania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 29 ods. 4 Navrhujeme vypustiť § 29 ods. 4. Doterajší ods. 5 sa označuje ako odsek 4. V nadväznosti na § 121 ZoCP je zadefinovaná platnosť prospektu na 12 mesiacov od jeho schválenia za predpokladu jeho aktualizácie prostredníctvom dodatkov, ktorá je zároveň možná len v rámci obdobia platnosti prospektu. Po uplynutí 12 mesiacov od platnosti prospektu v zmysle 125c ods. 1 prospekt zaniká, a teda uvedené ustanovenie je nadbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Všeobecná pripomienka k návrhu zákona V celom zákone navrhujeme ustáliť a zjednotiť požívanie pojmov „zastavenie obchodovania“ a „pozastavenie obchodovania“. Vzhľadom na skutočnosť, že platný ZoB používa pojem pozastavenie obchodovania, nepovažujeme za vhodné návrh ZoB rozširovať o nový pojem – zastavenie, z dôvodu, aby sa zabránilo nejasnostiam pri výklade a aplikácii ZoB (napr. § 38a ZoB). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 3 ods. 3 písm. u) Návrh zákona definuje malé a stredné podniky ako podniky, ktorých priemerná trhová kapitalizácia je odvodená od koncoročných kotácií, pričom ZoB a ani ZoCPaIS nikde nedefinuje pojem „kotácia“, preto navrhujeme tento pojem v návrhu doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl.II 9. k odkazu 56) Poznámka pod čiarou k odkazu 56) sa vypúšťa. Ide o formálnu úpravu z dôvodu, že pozastavenie obchodovania podľa § 28 ods. 3 písm. f) ZoCPaIS nie je možné vo vzťahu k akciám, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 4 ods. 15 Navrhujeme vypustiť prvú vetu, ktorá obsahovo nesúvisí s druhou časťou uvedeného odseku a ani s nasledujúcimi odsekmi 16 až 20 a presunúť ju do samostatného odseku v rámci § 4 ZoB. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail