LP/2017/380 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisova ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 423/2017-100
Podnet: Vlastná iniciatíva na základe odôvodneného stanoviska – Porušenie č. 2012/2097 EK C(2016)6141 final z 30. septembra 2016.
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/380
Dátum začiatku MPK: 15.06.2017
Dátum konca MPK: 06.07.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.05.2017
Ukončenie štádia: 15.06.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.06.2017
Ukončenie štádia: 06.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.07.2017
Ukončenie štádia: 07.08.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.08.2017
Ukončenie štádia: 25.08.2017
Začiatok štádia: 14.08.2017
Ukončenie štádia: 25.08.2017
Začiatok štádia: 25.08.2017
Ukončenie štádia: 25.08.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.08.2017
Ukončenie štádia: 25.08.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)