LP/2017/378 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) osobitnej časti dôvodovej správy bodu 2, 3, 6, 7, 10 10. Odporúčame slovo „§ 83l“ nahradiť slovom „§ 82l“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) všeobecnej časti dôvodovej správy 9. Odporúčame slová „§ 83l“ nahradiť slovami „§ 82l“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 3 1. Navrhujeme prvé dve vety preformulovať takto: „(3) Spolu s vyznačením právoplatnosti v aplikácii súd vyhotoví doložku právoplatnosti ako úradný elektronický dokument postupom podľa osobitného predpisu,22aa) ktorý obsahuje európsky identifikátor judikatúry (ECLI) toho rozhodnutia, ktorého právoplatnosť sa osvedčuje. Súd vyhotovenú doložku právoplatnosti doručí spolu s rozhodnutím do elektronickej schránky účastníka konania.“, v druhej vete odporúčame slovo „doručovania“ nahradiť slovom „doručovanie“ a v poznámke pod čiarou slovo „§ 83l“ nahradiť slovom „§ 82l“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) bod 11 Dávame na zváženie vypustenie slova "pre" za účelom zrozumiteľnejšej formulácie ustanovenia. Legislatívno technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 7 ods. 1 4. Odporúčame v druhej vete vypustiť slová „ako“ a „tak“ a následne čiarku za slovom „podobe“. Slová „Poznámky pod čiarou k odkazom 22ad a 22ae“ odporúčame nahradiť slovami „Poznámky pod čiarou k odkazom 22ae a 22af“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) bod 8 Slovo "spisov" odporúčame uvádzať v jednotnom čísle "spisu". Gramatická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 8 5. Navrhujeme slová „pri vydávaní“ nahradiť slovami „na vydávanie“ a slovo „súdneho“ nahradiť slovom „súdnych“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 12 6. Odporúčame slová „registri C“ nahradiť slovami „registri Pc“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 6 3. Odporúčame za slovami „sa doručuje“ vypustiť slovo „sa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 14 7. Odporúčame písmeno „C“ nahradiť písmenom „B“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 4 2. Navrhujeme za slovo „§ 62a“ vložiť slovo „sa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Body 4 a 5 Novelizačné body 4 a 5 odporúčame spojiť do jedného bodu. Legislatívno-technická pripomienka (bod 38 prílohy č. 1 legislatívnych pravidiel vlády SR) Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) body 4 a 5 Novelizačné body 4 a 5 odporúčame spojiť do jedného bodu. Legislatívno-technická pripomienka (bod 38 prílohy č. 1 legislatívnych pravidiel vlády SR) Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bod 11 Dávame na zváženie vypustiť slovo "pre" za účelom zrozumiteľnejšej formulácie ustanovenia. Legislatívno technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bod 8 Slovo "spisov" odporúčame uvádzať v jednotnom čísle "spisov". Gramatická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 16 8. Navrhujeme slová „touto cestou tunajší súd“ vypustiť z dôvodu nadbytočnosti. Za slovom „záznamu“ navrhujeme vložiť slovo „bola“ a slová „po uhradení vecných nákladov“ dať do samostatnej vety „Vecné náklady boli uhradené.“. v podpisovej doložke navrhujeme toto znenie: „Meno, priezvisko a podpis zamestnanca súdu“ z dôvodu určiteľnosti osoby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail