LP/2017/375 Návrh poslancov NR SR Andreja Danka, Tibora Bernaťáka, Tibora Jančula, Jaroslava Ridoška a Dušana Tittela na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 528)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/012969/2017-77
Podnet: § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ide o poslanecký návrh zákona, ktorý sa predkladá mimo plánu legislatívnych úloh vlády a s prihliadnutím na jeho účinnosť a naliehavosť prijatia.
Posledná zmena: 07.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/375
Dátum začiatku MPK: 24.05.2017
Dátum konca MPK: 01.06.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.05.2017
Ukončenie štádia: 23.05.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.05.2017
Ukončenie štádia: 01.06.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.06.2017
Ukončenie štádia: 07.06.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 07.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)