LP/2017/350 Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 231-2017/234-6607
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 104 z 01. marca 2017
úloha B.11.
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál už bol predmetom riadneho medzirezortného pripomienkového konania (31.5.2016- 13.6.2016) a po zapracovaní pripomienok sa predkladateľ rozhodol ho opätovne predložiť na medzirezortné pripomienkové konanie avšak v skrátenej forme. Súčasne je tento materiál povinný predkladateľ predložiť na rokovanie vlády do 31.5.2017 v zmysle uznesenia vlády SR č. 104 z 01. marca 2017, úloha B.11.
Posledná zmena: 08.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/350
Dátum začiatku MPK: 12.05.2017
Dátum konca MPK: 18.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.05.2017
Ukončenie štádia: 12.05.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.05.2017
Ukončenie štádia: 18.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.05.2017
Ukončenie štádia: 08.06.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)