LP/2017/341 Opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 18572/2017-2062-21068
Podnet: § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Termín transpozície smernice Komisie (EÚ) 2017/433 zo 7. marca 2017, ktorou sa mení smernica EP a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu
Posledná zmena: 25.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/341
Dátum začiatku MPK: 09.05.2017
Dátum konca MPK: 22.05.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.05.2017
Ukončenie štádia: 09.05.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.05.2017
Ukončenie štádia: 22.05.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 23.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)