LP/2017/327 Návrh záverečného účtu kapitoly 22 - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za rok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 10355/2017-M_OPVA
Podnet: Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernica Ministerstva financií SR z 23. októbra 2014 č. MF/23510/2014-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/327
Dátum ukončenia procesu: 11.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.05.2017
Ukončenie štádia: 04.05.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.05.2017
Ukončenie štádia: 11.05.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.05.2017
Ukončenie štádia: 11.05.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)