LP/2017/321 Správa o priebehu a výsledkoch 7. posudzovania Národnej správy Slovenskej republiky v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, konaného v dňoch 27. marca - 7. apríla 2017 vo Viedni

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2465/2017
Podnet: Bod B.3 uznesenia vlády SR č. 224 z 8. júna 2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/321
Dátum začiatku MPK: 03.05.2017
Dátum konca MPK: 17.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.05.2017
Ukončenie štádia: 03.05.2017
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.05.2017
Ukončenie štádia: 17.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.05.2017
Ukončenie štádia: 19.05.2017
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)