LP/2017/32 Zákon z ...... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: S00294-OL-2017
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 453 z 5. októbra 2016
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/32
Dátum začiatku MPK: 02.03.2017
Dátum konca MPK: 22.03.2017
Dôvod zrušenia MPK: Vzhľadom na skutočnosť, že technický problém spôsobil v priebehu dvoch dní nedostupnosť materiálu, ktorý bol dňa 27. februára 2017 predložený na medzirezortné pripomienkové konanie a z tohto dôvodu sa pripomienkujúce subjekty nemohli oboznámiť s jeho obsahom, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa rozhodlo začať nové medzirezortné pripomienkové konanie, aby nedošlo k skráteniu lehoty na uplatnenie pripomienok.
Novelizované predpisy: 355/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.01.2017
Ukončenie štádia: 27.02.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.02.2017
Ukončenie štádia: 02.03.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 02.03.2017
Ukončenie štádia: 02.03.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.03.2017
Ukončenie štádia: 30.06.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 03.07.2017
Ukončenie štádia: 07.09.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.06.2017
Ukončenie štádia: 07.09.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)