LP/2017/313 Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 1. štvrťroku 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 4272/2017/OK
Podnet: Materiál sa predkladá na základe úlohy B.2. uznesenia vlády SR č. 592 zo dňa 14.12.2016 k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/313

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.04.2017
Ukončenie štádia: 02.05.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)