LP/2017/294 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení európskeho elektronického preukazu služieb a súvisiacich administratívnych prostriedkoch a k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnom a operačnom rámci pre európsky elektronický preukaz služieb zavedený nariadením....

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 18979/2017-3100-17770
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013

Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/294
Dátum začiatku MPK: 27.04.2017
Dátum konca MPK: 12.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.04.2017
Ukončenie štádia: 26.04.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.04.2017
Ukončenie štádia: 12.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)