LP/2017/286 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/7809/2017-77
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/286
Dátum začiatku MPK: 26.04.2017
Dátum konca MPK: 18.05.2017
Novelizované predpisy: 289/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.04.2017
Ukončenie štádia: 26.04.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.04.2017
Ukončenie štádia: 18.05.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.05.2017
Ukončenie štádia: 01.06.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.06.2017
Ukončenie štádia: 01.06.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.06.2017
Ukončenie štádia: 01.06.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.06.2017
Ukončenie štádia: 22.06.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.06.2017
Ukončenie štádia: 06.07.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.07.2017
Ukončenie štádia: 01.08.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 02.08.2017
Ukončenie štádia: 18.08.2017
Začiatok štádia: 02.08.2017
Ukončenie štádia: 18.08.2017
Začiatok štádia: 02.08.2017
Ukončenie štádia: 18.08.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.08.2017
Ukončenie štádia: 21.08.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)