LP/2017/275 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi zubno-lekárskej pohotovostnej služby a o výške paušálnej úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulanci
Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kura
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 10632-OL-2016
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/275
Dátum začiatku MPK: 28.04.2017
Dátum konca MPK: 22.05.2017
Dôvod zrušenia MPK: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa rozhodlo zrušiť medzirezortné pripomienkové konanie z dôvodu zachovania rovnakej lehoty na pripomienkovanie pre všetky pripomienkujúce subjekty, nakoľko predložený materiál nebol, z technických príčin na strane portálu SLOV - LEX, prístupný verejnosti od prvého dňa jeho zaslania na medzirezortné pripomienkové konanie.
Novelizované predpisy: 362/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

576/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

200/1998 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

578/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

581/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

577/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.04.2017
Ukončenie štádia: 26.04.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.04.2017
Ukončenie štádia: 28.04.2017
Začiatok štádia: 28.04.2017
Ukončenie štádia: 28.04.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.05.2017
Ukončenie štádia: 01.06.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 01.06.2017
Ukončenie štádia: 03.07.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)