LP/2017/268 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 42080/2017/130
Podnet: na základe § 47 ods. 2 písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom skráteného medzirezortného pripomienkového konania je potreba zabezpečiť právnu úpravu obsadzovania voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním do nadobudnutia účinnosti nového zákona o štátnej službe.
Posledná zmena: 15.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/268
Dátum začiatku MPK: 20.04.2017
Dátum konca MPK: 28.04.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.04.2017
Ukončenie štádia: 20.04.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.04.2017
Ukončenie štádia: 28.04.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.04.2017
Ukončenie štádia: 10.05.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre občianske právo, obchodné právo a trestné právo pri MSSR (Pracovná komisia pre občianske právo, obchodné právo a trestné právo pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky)