LP/2017/248 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení nesko
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie prezidentom SR
Rezortné číslo: 50089/2016-110
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh zákona bol predmetom pripomienkového konania, avšak vzhľadom na to, že na základe výsledkov pripomienkového konania sa podstatným spôsobom zmenil, je potrebné vykonať pripomienkové konanie opätovne. Návrh zákona sa predkladá do skráteného pripomienkového konania, keďže už raz bol predmetom pripomienkového konania.
Posledná zmena: 30.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/248
Dátum začiatku MPK: 27.06.2017
Dátum konca MPK: 11.07.2017
Novelizované predpisy: 513/1991 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.04.2017
Ukončenie štádia: 06.04.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.04.2017
Ukončenie štádia: 28.04.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.04.2017
Ukončenie štádia: 09.06.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.06.2017
Ukončenie štádia: 21.06.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.06.2017
Ukončenie štádia: 27.06.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.07.2017
Ukončenie štádia: 02.08.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.08.2017
Ukončenie štádia: 17.10.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.10.2017
Ukončenie štádia: 18.10.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.10.2017
Ukončenie štádia: 18.10.2017
Začiatok štádia: 18.10.2017
Ukončenie štádia: 18.10.2017
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)
Schvaľovanie prezidentom SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: KPSR (Kancelária prezidenta Slovenskej republiky)