LP/2017/243 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii včelstievExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.4.2017 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu Návrh vyhlášky odporúčame predložiť do vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.4.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.4.2017 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.4.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.4.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.4.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.4.2017 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 Upozorňujeme, že v prípade Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 by na základe navrhovaného znenia Vyhlášky dochádzalo k spracúvaniu osobných údajov "kontaktnej osoby" bez právneho základu v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., medzi iným aj k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov – rodného čísla kontaktnej osoby. V prípade vlastníka by vyplnením predmetných príloh taktiež dochádzalo k spracúvaniu osobných údajov nad rámec uvedený v právnom základe (zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti) a to uvedením jeho titulu, adresy, telefónneho čísla a e-mailu. Odôvodnenie: V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“), prevádzkovateľ (centrálny register včelstiev) môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb (vlastníkov resp. držiteľov včelstiev – fyzických osôb (nepodnikateľov) resp. kontaktných osôb) len na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovení tohto zákona alebo osobitného zákona, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Obdobne v prípade vlastníka majú byť v zmysle Vyhlášky spracúvané osobné údaje nad rámec zoznamu stanoveného v právnom základe (t. j. iné údaje ako meno, priezvisko a rodné číslo). Vzhľadom na skutočnosť, že primeraný právny základ na spracúvanie osobných údajov kontaktných osôb a údajov vlastníkov nad rámec uvedený v právnom základe sa nám identifikovať nepodarilo, požadujeme, aby sa pri najbližšej možnej príležitosti táto pripomienka spolu s ostatnými zásadnými pripomienkami tu uvedenými zohľadnila v rámci zmeny zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.4.2017 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) Pripomienka nad rámec navrhovaných zmien k zákonu č. 39.2007 Z. z. Precizovať ustanovenie § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z. pokiaľ ide o okruh dotknutých osôb, ktorých údaje sa majú viesť v centrálnom registri zvierat. Odôvodnenie: V zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. musí osobitný predpis obsahovať určité atribúty, ktoré sú potrebné preto, aby mohol byť považovaný za právny základ pre spracúvanie osobných údajov fyzických osôb. Z osobitného predpisu musí byť teda zrejmé: kto je prevádzkovateľ informačného systému, okruh dotknutých osôb, účel spracúvania, a taktiež zoznam alebo rozsah osobných údajov, ktoré sa majú na daný účel spracúvať. Vo vzťahu k uvedenému by mohol prevádzkovateľ v centrálnom registri zvierat viesť len osobné údaje o osobách, ktoré sú v ustanovení § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z., a teda len o vlastníkovi alebo držiteľovi a nie aj o kontaktnej osobe. Nakoľko touto osobou nemusí byť len osoba, ktorá je v zamestnaneckom pomere s prevádzkovateľom, prevádzkovateľ by nemal právny základ na spracúvanie osobných údajov takejto osoby. Pokiaľ ide o rozsah osobných údajov spracúvaných o kontaktnej osobe tieto je potrebné zohľadniť aj v ustanovení § 54 ods. 14 zákona č. 39/2007 Z. z. Nakoľko je nežiadúce, aby podzákonný právny predpis upravoval zoznam osobných údajov nad rámec ustanovený zákonom, požadujeme, aby sa pri najbližšej možnej príležitosti táto pripomienka zohľadnila v rámci zmeny predmetného zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.4.2017 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) Pripomienka nad rámec navrhovaných zmien k zákonu č. 39.2007 Z. z. Precizovať ustanovenie § 54 ods. 14 zákona č. 39/2007 Z. z. tak, aby bolo zrejmé, aké osobné údaje fyzickej osoby budú spracúvané v centrálnom registri zvierat podľa § 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. Odôvodnenie: V zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. musí osobitný predpis obsahovať určité atribúty, ktoré sú potrebné preto, aby mohol byť považovaný za právny základ pre spracúvanie osobných údajov fyzických osôb. Z osobitného predpisu musí byť teda zrejmé: kto je prevádzkovateľ informačného systému, okruh dotknutých osôb, účel spracúvania, a taktiež zoznam alebo rozsah osobných údajov, ktoré sa majú na daný účel spracúvať. Vo vzťahu k uvedenému by prevádzkovateľ mohol na účely vedenia centrálneho registra zvierat spracúvať len osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo. Vychádzajúc z navrhovaného materiálu sa však domnievame, že prevádzkovateľ zamýšľa spracúvať osobné údaje vo väčšom rozsahu, než aký mu povoľuje zákon č. 39/2007 Z. z. Terajším znením ustanovenia § 54 ods. 14 zákona č. 39/2007 Z. z. sa však značne limituje, pokiaľ by chcel spracúvať aj adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo jej kontaktné údaje. Nakoľko je nežiadúce, aby podzákonný právny predpis upravoval zoznam osobných údajov nad rámec ustanovený zákonom, požadujeme, aby sa pri najbližšej možnej príležitosti táto pripomienka zohľadnila v rámci zmeny predmetného zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.4.2017 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) Pripomienka nad rámec navrhovaných zmien k zákonu č. 39.2007 Z. z. V prípade, ak sú súčasťou individuálneho registra aj osobné údaje fyzických osôb, je nevyhnutné, aby boli osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú potrebné na jeho vedenie ustanovené minimálne ich rozsahom v zákone č. 39/2007 Z. z. Odôvodnenie: Z ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplýva, že osobitný zákon ako právny základ pre spracovateľské operácie by mal obsahovať zoznam osobných údajov, ktoré sú pre danú spracovateľskú operáciu a pre daný účel tejto spracovateľskej operácie potrebné. Pokiaľ by prevádzkovateľ nevedel vopred identifikovať všetky potrebné osobné údaje, je možné zoznam nahradiť aj ich rozsahom. V uvedenom prípade však vo vzťahu k individuálnemu registru nie sú v osobitnom zákone stanovené žiadne osobné údaje, a to ani ich rozsah. Nakoľko je nežiadúce, aby podzákonný právny predpis upravoval spracovateľské operácie ako aj osobné údaje, ktoré sa na účely tejto spracovateľskej operácie majú spracúvať nad rámec ustanovený zákonom, požadujeme, aby sa pri najbližšej možnej príležitosti táto pripomienka zohľadnila v rámci zmeny predmetného zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.4.2017 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) Prílohe č. 5 Navrhujeme zvážiť zúženie zoznamu osobných údajov v Prílohe č. 5 k predmetnej Vyhláške - Vzor informačnej tabule včelstva a stanovišťa včelstva. Odôvodnenie: Obdobne ako v prípade pripomienky vyššie je potrebné dodržiavať nevyhnutnosť rozsahu spracúvaných osobných údajov a zásadu ich minimalizácie, t. j. najmä či je nutné spracúvať aj adresu, ak by na účely skontaktovania sa s vlastníkom včelstva postačoval telefonický alebo e-mailový kontakt. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.4.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčam zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády SR (ďalej len „LPV“) a s ich prílohami (napríklad v celom návrhu prehodnotiť slovné spojenie „chov včelstiev“, pretože v právnych predpisoch sa používa spojenie „chov včiel“, v § 1 písm. a) vypustiť slovo „najmenej“ ako nadbytočné, v § 2 vypustiť označenie odseku 1, v § 4 ods. 2 slovo „prikočovanie“ nahradiť slovami „začatie kočovania“, v § 5 ods. 1 úvodnej vete vypustiť slovo „a“ a dvojbodku, § 8 zosúladiť s čl. 8 ods. 7 LPV v spojení s bodom 64.1 prílohy č. 1 LPV, v prílohe č. 1 a 2 uviesť vysvetlivky k skratkám alebo slová uvádzať v plnom znení, slovo „e-mail“ nahradiť slovami „e-mailová adresa“, slová „Tel. číslo“ nahradiť slovami „Telefónne číslo“, uvedené platí aj pre prílohy č. 2 a 5). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.4.2017 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) Prílohe č. 2 Žiadame vypustiť rodné číslo zo zoznamu údajov „Kontaktnej osoby“ v navrhovanej Prílohe č. 2 k predmetnej Vyhláške. Odôvodnenie: Vzhľadom na absenciu primeraného právneho základu na spracúvanie osobných údajov kontaktnej osoby považujeme spracúvanie jej rodného čísla vzhľadom na jeho zaradenie medzi tzv. "citlivé údaje“ za nadbytočné a neprimerané a to aj vzhľadom na charakteristiku kontaktnej osoby v zmysle predmetnej Prílohy č. 2: kontaktná osoba je „Osoba, ktorú je možno kontaktovať v prípade nedostupnosti vlastníka včelstiev.“ Na účely takéhoto kontaktu považujeme uvedenie rodného čísla za neprimerané účelu, ktorý sa uvedením jej osobných údajov má dosiahnuť. Pri spracúvaní osobných údajov je potrebné vychádzať zo zásady minimalizácie spracúvaných osobných údajov, a teda je potrebné spracúvať len nevyhnutný rozsah osobných údajov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.4.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčam prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 13 ods. 1 (§ 4 ods. 3), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.4.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 4 K § 4: Odporúčame slovo „elektronicky“ nahradiť slovami „v elektronickej podobe“. Slovo „elektronicky“ je len legislatívna skratka pre slová „v elektronickej podobe“ podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 3 K § 3: Vzhľadom na to, že v § 1 sa nachádza pojem „stanovište včelstva“, odporúčame v jednotlivých ustanoveniach vyhlášky dodržiavať predkladateľom zvolený termín „stanovište včelstva“. V návrhu vyhlášky sa na rozdiel od platnej vyhlášky nenachádza legislatívna skratka „(ďalej len „stanovište“)“, preto odporúčame v § 3 ods. 1 a ods. 2 za slovo „stanovište“ vložiť slovo „včelstva“ tak, ako je to v § 3 ods. 4. Návrh vyhlášky predpokladá, že začatie a ukončenie chovu včelstva, vznik a zánik stanovišťa včelstva, ročné hlásenie o stanovišti včelstva sa nahlasuje alebo predkladá na tlačive. Vzhľadom na obsah pojmu vlastník včelstva, ktorý je uvedený v § 1 a ktorým je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, odporúčame zvážiť umožnenie nahlasovania alebo predkladania aj v elektronickej podobe. Ak predkladateľ má v úmysle umožniť nahlasovanie a predkladanie v elektronickej podobe, neodporúčame používať slovo „tlačivo“, ale formulár. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 6 a 7 K § 6 a 7: Vzhľadom na zaužívanú legislatívnu prax odporúčame zameniť poradie § 6 a 7. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou k odkazu 2 K poznámke pod čiarou k odkazu 2: V citácii smernice je potrebné slová „13. júla“ nahradiť slovami „13. júna“. Upozorňujeme, že smernica Rady 92/65/EHS z 13. júna 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch spoločenstva uvedených v prílohe A oddieli I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do spoločenstva v platnom znení sa ruší od 21. apríla 2021 naradením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat (právna úprava v oblasti zdravia zvierat). Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail