LP/2017/19 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 2910/2017-9
Podnet: § 33 písm. h) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky - hrozí nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nedodržaním lehoty určenej na prebratie smernice Európskej únie (čl. 10 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES je potrebné transponovať do 15. februára 2017)
Posledná zmena: 17.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/19
Dátum začiatku MPK: 12.01.2017
Dátum konca MPK: 20.01.2017
Novelizované predpisy: 231/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.01.2017
Ukončenie štádia: 12.01.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.01.2017
Ukončenie štádia: 20.01.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.01.2017
Ukončenie štádia: 31.01.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia: 17.02.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia: 17.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 17.02.2017
Ukončenie štádia: 17.02.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 17.02.2017
Ukončenie štádia: 17.02.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.02.2017
Ukončenie štádia: