LP/2017/185 Informácia o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: P - 1995/2017
Podnet: uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 742 zo 6. septembra 2006 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 150 z 26. marca 2014
Zodpovedná inštitúcia: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Frindrichová, Mária, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/185

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.03.2017
Ukončenie štádia: 17.03.2017
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)