LP/2017/182 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 00143/2017-Op
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pőtheová, Soňa, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/182
Dátum začiatku MPK: 16.03.2017
Dátum konca MPK: 29.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.03.2017
Ukončenie štádia: 16.03.2017
Vlastník aktivity: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.03.2017
Ukončenie štádia: 29.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)