LP/2017/173 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 17469/2017-2062-13033
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh zákona sa predkladá na skrátené pripomienkové konanie z dôvodu potreby uplatňovania nových pravidiel pre inštitucionálnu stránku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a cenové konania v dostatočnom časovom predstihu pred termínom predkladania cenových návrhov, čím sa má zabrániť možnosti vzniku značných hospodárskych škôd.
Posledná zmena: 24.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/173
Dátum začiatku MPK: 15.03.2017
Dátum konca MPK: 23.03.2017
Novelizované predpisy: 250/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.03.2017
Ukončenie štádia: 15.03.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.03.2017
Ukončenie štádia: 23.03.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 24.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)