LP/2017/160 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/EÚ o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (smernica o DPH), pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká (návrh smernice)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/008803/2017-731
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/160
Dátum začiatku MPK: 09.03.2017
Dátum konca MPK: 22.03.2017
Dátum ukončenia procesu: 05.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.03.2017
Ukončenie štádia: 09.03.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.03.2017
Ukončenie štádia: 22.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.03.2017
Ukončenie štádia: 05.04.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.04.2017
Ukončenie štádia: 05.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 05.04.2017
Ukončenie štádia: 05.04.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)