LP/2017/157 Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Pridať
ZÁKON
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: 1. V § 4 ods. 2 písm. f) doplniť konkretizáciu registrov v oblasti správy vysokých škôl spravovaných ministerstvom. Odôvodnenie: vzhľadom na oprávnenie na vykonávanie zápisov do registrov v oblasti správy vysokých škôl ÚJD SR odporúča ich konkretizovanie (zrejme pôjde o registre uvedené v § 30 ods. 8 a 12 návrhu zákona). Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: 2. V § 4 ods. 3 písm. e) konkretizovať „návrh“, ktorý agentúra zverejní na svojom webovom sídle. Odôvodnenie: z navrhovaného ustanovenia nie je zrejmé, o aký návrh ide. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: 5. V § 8 ods. 1 ÚJD SR odporúča zvážiť doplnenie textu o úpravu kompetencií pracovných skupín, záväznosť ich stanovísk, spôsob konania a prijímania spoločného stanoviska, minimálny počet členov a pod. Odôvodnenie: absencia úpravy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: 6. V poznámke pod čiarou k odkazu 8) text nahradiť odkazom na zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odôvodnenie: zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol nahradený zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: 7. V § 30 ods. 2 psím. a) a § 31 ods. 2 písm. a) za slová „názov účastníka konania“ alebo „názov vysokej školy“ doplniť slová „sídlo, IČO“. Odôvodnenie: bližšia identifikácia účastníka konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 3 ods. 3 odporúčame v predvetí za slovo „systém“ vložiť slová „vysokej školy“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V poznámke pod čiarou k odkazu 3) odporúčame za slová „§ 24 až 31 zákona“ vložiť slová „Slovenskej národnej rady“ a za slová „§ 29 zákona“ vložiť slová „Slovenskej národnej rady“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 6 ods. 4 písm. a) odporúčame za slovo „rozhodnutia“ doplniť slovo „agentúry“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 24 ods. 1 odporúčame v prvej vete za slovom „implementácie“ doplniť slová „so štandardami pre vnútorný systém“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 9 odsek 6 odporúčame za slovom „podmienok“ vložiť slovo „vymenovania“ a za slovami „odseku 4“ vypustiť slovo „vymenovania“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 8 ods. 2 odporúčame za slovo „habilitačné“ doplniť slovo „konanie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
RVŠ SR (Rada vysokých škôl SR) § 4 ods. 1 RVŠ SR žiada - na koniec § 4 ods. 1 – doplniť vetu „Agentúra je právnickou osobou.“. Odôvodnenie: vecná pripomienka z dôvodu jednoznačného definovania právnej subjektivity. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
RVŠ SR (Rada vysokých škôl SR) § 13 ods. 4 RVŠ SR žiada v § 13 ods. 4 nahradiť “jeden deň pred vymenovaním” za “do jedného pracovného dňa od vymenovania”. Odôvodnenie: je nesprávne, aby kandidát na funkciu mal povinnosť ukončiť svoju činnosť nezlučiteľnú s výkonom danej funkcie ešte pred svojím vymenovaním do danej funkcie, pričom sám nemôže nijako ovplyvniť či a kedy dôjde k jeho vymenovaniu Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 8 V odseku 1 odporúčam zvážiť, či by menovanie predsedu a členov pracovnej skupiny nemalo podliehať schváleniu celej výkonnej rady, vzhľadom na dôležitosť uvedenej právomoci, ktorá by nemala byť zverená len predsedovi výkonnej rady. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 11 V odseku 2 písm. c) tretí bod žiadam upraviť nasledovne: „3. rozdelenia alebo vyrovnania výsledku hospodárenia,“. Ide o zosúladenie terminológie s § 2 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Súčasne žiadam doplniť aj postup, ak by agentúra dosiahla stratu. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 10 V odseku 7 písm. b) žiadam slovo „kníh“ nahradiť slovom „záznamov“. Ak má dozorná rada kontrolovať hospodárenie agentúry a jej účtovníctvo, je potrebné, aby mohla nahliadať do všetkých účtovných záznamov nielen do účtovných kníh, ktoré sú tiež účtovnými záznamami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 13 Navrhované znenie odseku 2 odporúčam zosúladiť so znením § 7 ods. 3 písm. d) body 2 a 3 a ods. 4 písm. d), kde sa uvádzajú aj zamestnanci zahraničných vysokých škôl, ktorí v § 13 ods. 2 absentujú, čo ani dôvodová správa k tomuto paragrafu nepripúšťa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2017 Detail