LP/2017/156 Návrh na ratifikáciu Minamatského dohovoru o ortuti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 4504/2017-min.
Podnet: bod A.4. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 522 zo dňa 4. septembra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Uloženie listín o ratifikácii Minamatského dohovoru EÚ a jej členskými štátmi by sa malo vykonať spoločne a koordinovaným spôsobom tak, aby sa zabezpečilo, pokiaľ to bude možné, že Minamatský dohovor nadobudne platnosť pre EÚ a jej členské štáty v rovnakom čase. Skorá ratifikácia Minamatského dohovoru EÚ a jej členskými štátmi patrí medzi priority Únie. Prvá Konferencia zmluvných strán dohovoru by sa mala konať v septembri 2017. Na to, aby sa Slovenská republika mohla zúčastniť uvedenej konferencie, musia byť ratifikačné listiny uložené u depozitára dohovoru do 24.06.2017.
Posledná zmena: 05.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/156
Dátum začiatku MPK: 10.03.2017
Dátum konca MPK: 23.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.03.2017
Ukončenie štádia: 10.03.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.03.2017
Ukončenie štádia: 23.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.03.2017
Ukončenie štádia: 27.03.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia: 05.04.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.03.2017
Ukončenie štádia: