LP/2017/145 Zákon o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Pridať
ZÁKON
z ... 2018
o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Čl. I
Pridať
§ 1
Predmet zákona
Pridať
Tento zákon upravuje
Pridať
a)
pôsobnosť, práva a povinnosti slovenského národného normalizačného orgánu,
Pridať
b)
hospodárenie a financovanie slovenského národného normalizačného orgánu,
Pridať
c)
pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“),
Pridať
d)
tvorbu, poskytovanie, rozmnožovanie a rozširovanie slovenskej technickej normy, predbežnej slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie a ich zmeny a opravy a poskytovanie iných technických noriem a normalizačných dokumentov,
Pridať
e)
dohľad nad dodržiavaním zákona,
Pridať
f)
ukladanie pokút.
Pridať
§ 2
Základné ustanovenia
Pridať
Na účely tohto zákona sa rozumie
Pridať
a)
technickou normou norma prijatá uznaným normalizačným orgánom, ktorým je medzinárodný normalizačný orgán alebo národný normalizačný orgán alebo prijatá uznanou európskou normalizačnou organizáciou,
Pridať
b)
slovenskou technickou normou technická norma prijatá slovenským národným normalizačným orgánom do sústavy slovenských technických noriem podľa tohto zákona,
Pridať
c)
predbežnou slovenskou technickou normou slovenská technická norma prijatá slovenským národným normalizačným orgánom podľa tohto zákona, ktorej platnosť je časovo ohraničená a ktorej účelom je preverenie vhodnosti a účelnosti jej technického obsahu,
Pridať
d)
pôvodnou slovenskou technickou normou slovenská technická norma prijatá slovenským národným normalizačným orgánom, spracovaná na základe požiadavky verejnosti alebo orgánu verejnej správy a ktorá nie je predmetom úpravy európskej technickej normy alebo medzinárodnej technickej normy,
Pridať
e)
pôvodnou predbežnou slovenskou technickou normou predbežná slovenská technická norma prijatá slovenským národným normalizačným orgánom, spracovaná na základe požiadavky verejnosti alebo orgánu verejnej správy a ktorá nie je predmetom úpravy normalizačného dokumentu európskej normalizačnej organizácie alebo medzinárodného normalizačného orgánu,
Pridať
f)
technickou normalizačnou informáciou normalizačný dokument vypracovaný európskou normalizačnou organizáciou alebo medzinárodným normalizačným orgánom a prijatý slovenským národným normalizačným orgánom,
Pridať
g)
pôvodnou technickou normalizačnou informáciou technická normalizačná informácia, spracovaná na základe požiadavky verejnosti alebo orgánu verejnej správy a ktorá nie je predmetom úpravy normalizačného dokumentu vypracovaného európskou normalizačnou organizáciou alebo medzinárodným normalizačným orgánom,
Pridať
h)
zmenou technickej normy dokument, ktorým sa mení alebo dopĺňa technická norma, ktorým nie je oprava technickej normy,
Pridať
i)
opravou technickej normy dokument, ktorým sa opravuje chyba alebo nejednoznačnosť technickej normy,
Pridať
j)
sústavou slovenských technických noriem súbor dokumentov, ktorý obsahuje úplné znenie slovenskej technickej normy, predbežnej slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie a ich zmeny a opravy vydaných podľa tohto zákona,
Pridať
k)
inou technickou normou medzinárodná norma prijatá uznaným medzinárodným normalizačným orgánom alebo národná norma prijatá národným normalizačným orgánom iného štátu,
Pridať
l)
oprávneným záujmom ochrana bezpečnosti, zdravia, života alebo majetku osôb alebo ochrana životného prostredia.
Pridať
§ 3
Pridať
(1)
Úrad ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie,
1)
Pridať
a)
určuje slovenskú technickú normu vhodnú na posudzovanie zhody,
Pridať
b)
uverejňuje oznámenie o slovenskej technickej norme, predbežnej slovenskej technickej norme a ich zmene a oprave (ďalej len „slovenská technická norma“), technickej normalizačnej informácie a jej zmene a oprave (ďalej len „normalizačný dokument“) a o slovenskej technickej norme vhodnej na posudzovanie zhody vo Vestníku úradu (ďalej len „vestník“), alebo iným verejným oznámením,
Pridať
c)
oznamuje
2)
slovenský národný normalizačný orgán Európskej komisii,
Pridať
d)
vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona,
Pridať
e)
ukladá pokuty, ak zistí porušenie zákona.
Pridať
(2)
Úrad je slovenským národným normalizačným orgánom.
3)
Pridať
(3)
Slovenský národný normalizačný orgán pri svojej činnosti zabezpečí
Pridať
a)
dodržiavanie princípov podľa osobitného predpisu
4)
a z toho vyplývajúcich pravidiel európskej normalizačnej organizácie
5)
a medzinárodného normalizačného orgánu,
6)
Pridať
b)
oznamovanie vydaných európskych noriem a vydaných medzinárodných noriem na svojom webovom sídle,
Pridať
c)
účasť na tvorbe a rušení európskej normy,
7)
európskeho normalizačného produktu,
8)
medzinárodnej normy
9)
a medzinárodného normalizačného dokumentu podľa pravidiel ustanovených európskou normalizačnou organizáciou a medzinárodným normalizačným orgánom ako člen európskej normalizačnej organizácie a medzinárodného normalizačných orgánov,
Pridať
d)
zostavovanie a zverejňovanie zoznamu normalizačných úloh (ďalej len „plán technickej normalizácie“) na svojom webovom sídle,
Pridať
e)
určenie kritérií na tvorbu slovenskej technickej normy v štátnom jazyku, ktoré predkladá Rade pre technickú normalizáciu (ďalej len „rada“) na schválenie a po ich schválení radou zverejnenie na svojom webovom sídle,
Pridať
f)
tvorbu a rušenie slovenskej technickej normy, normalizačného dokumentu podľa pravidiel ustanovených európskou normalizačnou organizáciou alebo medzinárodným normalizačným orgánom alebo podľa pravidiel určených slovenským národným normalizačným orgánom, pričom spolupracuje s technickou komisiou a všetkými zainteresovanými stranami
10)
vrátane malých podnikov a stredných podnikov,
11)
Pridať
g)
vzájomný súlad slovenských technických noriem a ich súlad s technickými predpismi,
12)
Pridať
h)
verejné prerokovanie návrhu slovenskej technickej normy, návrhu normalizačného dokumentu, návrhu európskej normy, návrhu medzinárodnej normy, návrhu európskeho normalizačného produktu a návrhu medzinárodného normalizačného dokumentu a ich zmeny s každým, kto požiada o účasť na verejnom prerokovaní v lehote určenej v oznámení zverejnenom na svojom webovom sídle,
Pridať
i)
včasnosť zverejňovania oznámení o pripravovanom návrhu slovenskej technickej normy, normalizačného dokumentu a medzinárodnej normy a jej zmeny na webovom sídle slovenského národného normalizačného orgánu,
Pridať
j)
poskytovanie slovenskej technickej normy, normalizačného dokumentu a inej technickej normy a jej zmeny za úhradu,
Pridať
k)
ochranu slovenskej technickej normy a normalizačného dokumentu a ochranu inej technickej normy,
Pridať
l)
usmerňovanie pri tvorbe, prijímaní a poskytovaní slovenskej technickej normy, normalizačného dokumentu, inej technickej normy, ktoré zverejní na svojom webovom sídle,
Pridať
m)
správu a prevádzku verejne prístupného portálu slovenských technických noriem a normalizačných dokumentov (ďalej len „portál“) v elektronickej podobe na svojom webovom sídle.
Pridať
(4)
Slovenský národný normalizačný orgán zodpovedá za jazykovú a terminologickú správnosť vydanej slovenskej technickej normy a normalizačného dokumentu.
Pridať
§ 4
Technická norma
Pridať
(1)
Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo normalizačného dokumentu je dobrovoľné. Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo normalizačného dokumentu sa považuje za splnenie minimálnych technických požiadaviek vo vzťahu k oprávnenému záujmu.
Pridať
(2)
Technická norma
13)
nie je technickým predpisom.
Pridať
(3)
Slovenská technická norma sa označuje značkou STN a predbežná slovenská technická norma sa označuje značkou STN P. Technická normalizačná informácia sa označuje značkou TNI.
Pridať
(4)
Slovenská technická norma a normalizačný dokument sa nesprístupňuje podľa osobitného predpisu.
14)
Pridať
(5)
Ak orgán štátnej správy predpokladá použitie odkazu na slovenskú technickú normu v texte návrhu právneho predpisu, ktorý plánuje predložiť, je povinný na túto skutočnosť vopred upozorniť slovenský národný normalizačný orgán, najneskôr pred prijatím právneho predpisu.
Tvorba slovenskej technickej normy a normalizačného dokumentu
Pridať
§ 5
Pridať
(1)
Tvorbu slovenskej technickej normy a normalizačného dokumentu zabezpečuje slovenský národný normalizačný orgán v spolupráci s technickou komisiou, so zainteresovanou stranou, orgánom verejnej moci
15)
a s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, ktorá je na základe zmluvy so slovenským národným normalizačným orgánom zodpovedná za spracovanie normalizačnej úlohy (ďalej len „spracovateľ“).
Pridať
(2)
Slovenský národný normalizačný orgán postupuje pri tvorbe slovenskej technickej normy a normalizačného dokumentu tak, že
Pridať
a)
v pláne technickej normalizácie určí pri medzinárodných normách, európskych normách a normalizačných dokumentoch jeden zo spôsobov ich prijatia do sústavy slovenských technických noriem určených európskou normalizačnou organizáciou, medzinárodným normalizačným orgánom alebo slovenským národným normalizačným orgánom, ktorým je prijatie formou
Pridať
1.
prekladu znenia originálu do štátneho jazyka,
Pridať
2.
prevzatia znenia v origináli bez prekladu do štátneho jazyka alebo
Pridať
3.
prevzatia znenia v origináli bez prekladu do štátneho jazyka s národným predhovorom v štátnom jazyku, ktorého obsahom je najmä stručný obsah technickej normy,
Pridať
b)
vyberie spracovateľa podľa osobitného predpisu
16)
a zabezpečí spracovanie návrhu slovenskej technickej normy alebo návrhu normalizačného dokumentu spracovateľom,
Pridať
c)
zabezpečí pripomienkovanie alebo verejné prerokovanie, vyhodnotenie a zapracovanie pripomienok k návrhu slovenskej technickej normy alebo návrhu normalizačného dokumentu spracovateľom tak, aby bol chránený oprávnený záujem,
Pridať
d)
uskutoční rozporové konanie k návrhu slovenskej technickej normy alebo k návrhu normalizačného dokumentu s tým, kto predložil zásadnú pripomienku; zásadnou pripomienkou je odôvodnený kategorický nesúhlas s technickým riešením uvedeným v návrhu slovenskej technickej normy alebo návrh normalizačného dokumentu; postup pri rozporovom konaní zverejní slovenský národný normalizačný orgán na svojom webovom sídle,
Pridať
e)
prijme alebo zamietne návrh slovenskej technickej normy alebo návrh normalizačného dokumentu,
Pridať
f)
zabezpečí oznámenie prijatej slovenskej technickej normy alebo prijatého normalizačného dokumentu.
Pridať
(3)
Technická komisia je odborný poradný orgán slovenského národného normalizačného orgánu, ktorý sa podieľa na tvorbe slovenskej technickej normy, normalizačného dokumentu a ďalších činnostiach, ktoré súvisia s technickou normalizáciou. Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie, spôsob rokovania, pripomienkovania technickej komisie upraví štatút a rokovací poriadok, ktorý vydá slovenský národný normalizačný orgán.
Pridať
(4)
Rada je nezávislý orgán zriadený pri úrade. Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania rady upraví štatút a rokovací poriadok, ktorý vydá úrad.
Pridať
§ 6
Pridať
(1)
Etapy tvorby slovenskej technickej normy a normalizačného dokumentu sú
Pridať
a)
spracovanie,
Pridať
b)
prijatie a
Pridať
c)
oznámenie.
Pridať
(2)
V etape spracovania
Pridať
a)
pôvodnej slovenskej technickej normy a pôvodného normalizačného dokumentu slovenský národný normalizačný orgán alebo spracovateľ vypracuje návrh pôvodnej slovenskej technickej normy alebo návrh pôvodného normalizačného dokumentu, ktorý slovenský národný normalizačný orgán do desiatich pracovných dní od doručenia návrhu pôvodnej slovenskej technickej normy alebo pôvodného normalizačného dokumentu predloží na verejné prerokovanie a technickej komisii na pripomienkovanie; po ukončení verejného prerokovania a pripomienkovania technikou komisiou upraví slovenský národný normalizačný orgán alebo spracovateľ podľa predložených pripomienok návrh pôvodnej slovenskej technickej normy alebo pôvodného normalizačného dokumentu,
Pridať
b)
slovenskej technickej normy okrem pôvodnej slovenskej technickej normy alebo normalizačného dokumentu okrem pôvodného normalizačného dokumentu slovenský národný normalizačný orgán alebo spracovateľ vypracuje návrh slovenskej technickej normy alebo návrh normalizačného dokumentu spôsobom určeným podľa § 5 ods. 3 písm. a) prvého bodu, ktoré slovenský národný normalizačný orgán alebo spracovateľ predloží na pripomienkovanie; po ukončení pripomienkovania upraví slovenský národný normalizačný orgán alebo spracovateľ návrh slovenskej technickej normy okrem pôvodnej slovenskej technickej normy alebo normalizačného dokumentu okrem pôvodného normalizačného dokumentu podľa pripomienok predložených počas pripomienkovania,
Pridať
c)
po ukončení postupu podľa písmena a) alebo písmena b) spracovateľ alebo slovenský národný normalizačný orgán zabezpečí jazykovú a terminologickú korektúru.
Pridať
(3)
Prijatie slovenskej technickej normy alebo normalizačného dokumentu je schválenie návrhu slovenskej technickej normy alebo návrhu normalizačného dokumentu, spracovaného podľa odseku 2, slovenským národným normalizačným orgánom.
Pridať
(4)
Prijatie slovenskej technickej normy alebo prijatie normalizačného dokumentu slovenský národný normalizačný orgán oznámi vo vestníku alebo v odôvodnených prípadoch, ak sa prijíma slovenská technická norma alebo normalizačný dokument podľa § 5 ods. 2 písm. a) druhého alebo tretieho bodu, na svojom webovom sídle.
Pridať
(5)
Slovenská technická norma a normalizačný dokument nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci ich oznámenia vo vestníku alebo ak boli oznámené na webovom sídle slovenského národného normalizačného orgánu dňom ich oznámenia na webovom sídle úradu.
Pridať
(6)
Slovenský národný normalizačný orgán postupuje pri zmene, oprave alebo zrušení slovenskej technickej normy alebo normalizačného dokumentu primerane podľa odsekov 1 až 5.
Pridať
§ 7
Slovenská technická norma vhodná na posudzovanie zhody
Pridať
(1)
Dodržiavanie harmonizovanej technickej normy
17)
alebo slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody sa považuje za splnenie technických požiadaviek určených technickým predpisom.
Pridať
(2)
Ak neexistuje harmonizovaná technická norma, úrad po prerokovaní s príslušným ministerstvom určí slovenskú technickú normu vhodnú na posudzovanie zhody. Určenie slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody oznámi úrad vo vestníku. V oznámení úrad uvedie názov technického predpisu, ku ktorému sa vzťahuje slovenská technická norma vhodná na posudzovanie zhody.
Pridať
(3)
Návrh na zrušenie harmonizovanej technickej normy a na zrušenie určenia slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody môže podať príslušné ministerstvo alebo orgán dohľadu.
18)
O návrhu na zrušenie harmonizovanej technickej normy a na zrušenie určenia slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody rozhoduje národný úrad.
Pridať
§ 8
Financovanie
Pridať
(1)
Členské poplatky slovenského národného normalizačného orgánu v európskej normalizačnej organizácii a medzinárodnom normalizačnom orgáne uhrádza úrad.
Pridať
(2)
Náklady na činnosť slovenského národného normalizačného orgánu podľa § 3 ods. 3 uhrádza úrad.
Pridať
(3)
Náklady na tvorbu slovenskej technickej normy a normalizačného dokumentu v štátnom jazyku, ktoré vyhovujú prijatým a zverejneným kritériám podľa § 3 ods. 3 písm. e), uhrádza úrad. V ostatných prípadoch náklady na spracovanie slovenskej technickej normy a normalizačného dokumentu v štátnom jazyku uhrádza ten, kto požaduje ich prijatie, pričom náklady na ich jazykovú a terminologickú korektúru uhrádza úrad.
Pridať
(4)
Náklady na prijatie a poskytovanie slovenskej technickej normy v štátnom jazyku, ktorá sa uvádza v technickom predpise, uhrádza orgán štátnej správy, ktorý je zodpovedným predkladateľom návrhu technického predpisu.
Pridať
§ 9
Ochrana slovenskej technickej normy a normalizačného dokumentu
Pridať
(1)
Slovenská technická norma a normalizačný dokument sú chránené týmto zákonom.
Pridať
(2)
Názov slovenská technická norma a značka STN, ktorej vzor je uvedený v prílohe, názov predbežná slovenská technická norma a značka STN P, ktorej vzor je uvedený v prílohe a názov technická normalizačná informácia a značka TNI, ktorej vzor je uvedený v prílohe, sa nesmie použiť na označenie iného dokumentu.
Pridať
(3)
Slovenská technická norma a normalizačný dokument a ich časti sa môžu rozmnožovať alebo rozširovať len so súhlasom slovenského národného normalizačného orgánu.
Pridať
(4)
Neoprávnené rozmnoženie slovenskej technickej normy alebo normalizačného dokumentu je vyhotovenie kópie slovenskej technickej normy alebo normalizačného dokumentu alebo ich častí akýmkoľvek prostriedkom a v akejkoľvek forme bez súhlasu slovenského národného normalizačného orgánu.
Pridať
(5)
Neoprávnené rozšírenie slovenskej technickej normy alebo normalizačného dokumentu je poskytnutie slovenskej technickej normy alebo normalizačného dokumentu alebo ich častí vrátane ponuky na ich poskytnutie akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme bez súhlasu slovenského národného normalizačného orgánu.
Pridať
§ 10
Poskytovanie technickej normy, normalizačného dokumentu alebo inej technickej normy
Pridať
(1)
Slovenská technická norma, normalizačný dokument alebo iná technická norma a jej zmena sa poskytuje za úhradu.
Pridať
(2)
Slovenská technická norma a normalizačný dokument sa poskytujú v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe alebo prostredníctvom portálu za úhradu. Iná technická norma sa poskytuje v listinnej podobe. Podrobnosti o prístupe k elektronickej službe poskytovanej prostredníctvom portálu zverejní slovenský národný normalizačný orgán na webovom sídle.
Pridať
(3)
Výška úhrady a zľavu z úhrady pre používateľov za poskytovanie slovenskej technickej normy, normalizačného dokumentu alebo inej technickej normy a jej zmeny, za použitie slovenskej technickej normy a normalizačného dokumentu alebo ich častí a inej technickej normy a jej zmeny, za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy, normalizačného dokumentu a inej technickej normy a jej zmeny, spôsob poskytovania slovenskej technickej normy, normalizačného dokumentu a inej technickej normy a jej zmeny je ustanovená všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
Pridať
(4)
Slovenský národný normalizačný orgán podporuje prístup malých podnikov a stredných podnikov k slovenskej technickej norme, normalizačnému dokumentu podľa osobitého predpisu.
19)
Pridať
(5)
Spracovateľ pôvodnej slovenskej technickej normy a pôvodného normalizačného dokumentu má nárok na poskytnutie jedného bezodplatného výtlačku pôvodnej slovenskej technickej normy v listinnej podobe alebo jedného bezodplatného výtlačku pôvodného normalizačného dokumentu v listinnej podobe, na ktorých spracovaní sa podieľal. Podrobnosti o zľave z úhrady sa ustanovia vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá úrad.
Pridať
(6)
Slovenská technická norma, normalizačný dokument alebo iná technická norma a jej zmena a oprava v listinnej podobe sa zabezpečia ochrannými prvkami proti ich neoprávnenému rozmnožovaniu alebo rozširovaniu.
Pridať
(7)
Slovenská technická norma, normalizačný dokument a ich zmena a oprava v elektronickej podobe sa zabezpečia elektronickými nástrojmi s ochrannými prvkami proti ich neoprávnenému rozširovaniu alebo rozmnožovaniu.
Pridať
(8)
Nárok na vrátenie úhrady za poskytnutie slovenskej technickej normy, normalizačného dokumentu alebo inej technickej normy a jej zmeny v listinnej podobe vzniká, ak
Pridať
a)
chýba text alebo strana slovenskej technickej normy, normalizačného dokumentu alebo inej technickej normy a jej zmeny, alebo
Pridať
b)
je poškodená väzba slovenskej technickej normy, normalizačného dokumentu alebo inej technickej normy a jej zmeny.
Pridať
(9)
Nárok na vrátenie úhrady za poskytnutie slovenskej technickej normy, normalizačného dokumentu a inej technickej normy a jej zmeny v elektronickej podobe vzniká, ak je poškodené záznamové médium, na ktorom je zapísaná slovenská technická norma, normalizačný dokument alebo iná technická norma a jej zmena.
Pridať
(10)
Nárok na vrátenie úhrady podľa odseku 8 alebo odseku 9 je možné uplatniť pri prevzatí slovenskej technickej normy, normalizačného dokumentu alebo inej technickej normy a jej zmeny.
Pridať
(11)
Vrátenie úhrady za poskytnutie slovenskej technickej normy, normalizačného dokumentu alebo inej technickej normy a jej zmeny sa môže vykonať aj výmenou za nový výtlačok alebo záznamové médium.
Pridať
§ 11
Pokuty
Pridať
(1)
Úrad uloží pokutu od 100 eur do 5 000 eur tomu, kto poruší ustanovenia tohto zákona tým, že neoprávnene rozmnoží alebo rozšíri predbežnú slovenskú technickú normu, normalizačný dokument alebo ich časti alebo tomu, kto neoprávnene označí dokument značkou STN P.
Pridať
(2)
Úrad uloží pokutu od 150 eur do 10 000 eur tomu, kto poruší ustanovenia tohto zákona tým, že neoprávnene bezodplatne rozmnoží alebo rozšíri slovenskú technickú normu alebo jej časť.
Pridať
(3)
Úrad uloží pokutu od 350 eur do 35 000 eur tomu, kto poruší ustanovenia tohto zákona tým, že
Pridať
a)
neoprávnene označí dokument značkou STN,
Pridať
b)
neoprávnene za odplatu rozmnoží alebo rozšíri slovenskú technickú normu alebo jej časť.
Pridať
(4)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
20)
Pridať
(5)
Konanie o uložení pokuty je možné začať do jedného roka odo dňa, keď úrad zistil protiprávne konanie podľa odsekov 1 až 3, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k protiprávnemu konaniu.
Pridať
(6)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
Pridať
(7)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
Pridať
(8)
Ak do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému protiprávnemu konaniu, úrad uloží pokutu do výšky dvojnásobku sadzby uloženej pokuty.
Pridať
§ 12
Prechodné ustanovenia
Pridať
(1)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2018 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2017.
Pridať
(2)
Právne vzťahy súvisiace s poskytovaním slovenských technických noriem a iných technických noriem sprístupnených pred 1. januárom 2018 je potrebné zosúladiť s právnymi predpismi účinnými od 1. januára 2018.
Pridať
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona účinného do 31. decembra 2017 ostáva platný a účinný do vydania nových všeobecne záväzných právnych predpisov.
Pridať
§ 13
Zrušujúce ustanovenie
Pridať
Zrušuje sa § 1 písm. b) a f), § 3 ods. 1 písm. a), c) až e), g), h) prvý bod a ods. 5, § 5, § 6, § 6a, § 7, § 32 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 3 až 9, § 35 ods. 7 a 8 a § 36 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pridať
§ 14
Účinnosť
Pridať
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Pridať
Čl. II
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., zákona č. 254/2003 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z. a zákona č. 51/2017 Z. z. sa mení takto:
Pridať
1.
V § 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
Pridať
2.
V § 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „technickej normalizácie a“.
Pridať
3.
V § 3 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „technickej normalizácie a“.
Pridať
4.
V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová „koncepcie v oblasti technickej normalizácie a“ nahrádzajú slovami „koncepciu v oblasti“.
Pridať
5.
V § 3 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „slovenských technických noriem,“.
Pridať
6.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú písmená d) a e).

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená d) až f).
Pridať
7.
V § 3 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „slovenských technických normách, o slovenských technických normách uvedených v technickom predpise a o slovenských technických normách vhodných na posudzovanie zhody, oznámenia o“.
Pridať
8.
V § 3 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa bod 1.

Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.
Pridať
9.
V § 3 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
Pridať
10.
§ 5 až 7 sa vypúšťa.

Pridať
11.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a o návrhoch slovenských technických noriem“.
Pridať
12.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa za slovom „predpisov“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „slovenských technických noriem“.
Pridať
13.
V § 8 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
Pridať
14.
V § 8 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo slovenskú technickú normu oznámenú podľa odseku 2“.
Pridať
15.
V § 8 ods. 5 prvej vete sa za slovom „predpisov“ vypúšťa čiarka, vypúšťajú sa slová „o návrhoch technických noriem“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „návrhov slovenských technických noriem, ich zmien“.
Pridať
16.
áV § 32 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a) a b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená a) až c).
Pridať
17.
V § 35 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.
1)
§ 30 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 505/2009 Z. z.
2)
Čl. 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
3)
Čl. 2 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
4)
 Preambula, odsek 2 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
5)
Čl. 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
6)
Čl. 2 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
7)
Čl. 2 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
8)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
9)
Čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
10)
Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
11)
Čl. 6 ods. 1 písm. a) až d) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
12)
§ 4 zákona 264/1999 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
14)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
15)
Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
16)
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
18)
§ 30 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Čl. 6 ods. 1 písm. e) a písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
20)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Pridať
Príloha k zákonu č. /2017 Z. z.
Pridať
1.

Značka STN:

Pridať
2.

Značka STN P:

Pridať
3.

Značka TNI: