LP/2017/141 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu

Pridať
Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu KOZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.3.2017 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.3.2017 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Pripomienka k *2.9. Zvýšenie záujmu a znalostí o Dohovore o právach dieťaťa, jeho opčných protokoloch a pochopenia všetkých jeho ustanovení a princípov dospelými a deťmi na str. 25 vlastného materiálu, konkrétne ku časti: „Do Školského vzdelávacieho programu zapracovať povinné témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.“ Žiadame, aby školský vzdelávací program neobsahoval povinné témy súvisiace s „výchovou v duchu humanizmu“. Odôvodnenie: Ústava Slovenskej republiky v preambule uvádza, že slovenský národ sa opiera o cyrilo-metodské duchovné dedičstvo. Humanizmus je ideológia, ktorá je v rozpore s týmto odkazom, ku ktorému sa Slovenská republika vo svojej preambule prihlásila. Okrem iného, táto požiadavka je v rozpore s právom rodičov vychovávať a vzdelávať svoje deti v súlade so svojím filozofickým a náboženským presvedčením. V tomto ohľade chceme upozorniť aspoň na čl. 41 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky („Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov“), a na niektoré medzinárodné ľudskoprávne dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná, napr. čl. 2 Európskeho dohovoru o ľudských právach („Pri výkone akýchkoľvek funkcií v oblasti výchovy a výučby, ktoré štát vykonáva, bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať túto výchovu a vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.“) a čl. 14 ods. 3 Charty základných práv EÚ („Rešpektuje sa sloboda zakladania vzdelávacích inštitúcií pri rešpektovaní demokratických princípov a právo rodičov zabezpečiť vzdelanie a vyučovanie svojich detí v súlade s ich náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením, v súlade s národnými zákonmi, ktorými sa riadi výkon tejto slobody a práva“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.3.2017 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Pripomienka k *3.1. Zlepšenie interkulturálneho dialógu a tolerancie. Prehlbovanie vedomostí profesijných skupín, registrovaných cirkví a náboženských spoločností v oblasti medzináboženského dialógu Žiadame nepokračovať v plnení tejto úlohy. Odôvodnenie: Spôsobom plnenia tohto čiastkového cieľa je aj „Realizácia systematických vzdelávacích aktivít pre pracovníkov registrovaných cirkví a náboženských spoločností s dôrazom na práva detí“. V zmysle § 15 a 16 zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností registrujúci orgán preskúma, či založenie a činnosť cirkvi alebo náboženskej spoločnosti nie je v rozpore s o zákonmi Slovenskej republiky, ochranou bezpečnosti občanov a verejného poriadku, zdravia a mravnosti, zásadami ľudskosti a znášanlivosti, alebo či nie sú ohrozené práva iných právnických osôb a občanov, vrátane dodržiavania ľudských práv detí. V prípade, ak nie sú tieto podmienky splnené, registrujúci orgán registráciu odmietne. Táto úloha a návrh jej plnenia ale naznačuje, že ministerstvo má zato, že (i)registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti vykonávajú svoju činnosť v rozpore s právami dieťaťa, a (ii) že ministerstvo kultúry si neplnilo svoju povinnosť, ktorá mu vyplýva z § 15 a 16 tohto zákona. Obe možnosti považujeme za nereálne. Z tohto dôvodu považujeme pokračovanie v plnení tejto úlohy za neopodstatnené. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.3.2017 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Pripomienka k *2.5. Transparentné, zreteľné a ľahko identifikovateľné určenie, prideľovanie a sledovanie finančných prostriedkov na vykonávanie Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov – oprava údajov na str. 14 a 15 vlastného materiálu týkajúcu podporených projektov z prostriedkov dotácií v roku 2016 Žiadame opravu a zosúladenie údajov v predloženom materiáli s informáciami na webovom sídle MV SR http://www.minv.sk/?dotacna-schema-2016. Odôvodnenie: Informácie o prostriedkoch z dotácií údaje nekorešpondujú s informáciami na webovom sídle ministerstva vnútra http://www.minv.sk/?dotacna-schema-2016. Finančné sumy uvedené v predloženom materiály sú vo výraznom nepomere s údajmi uvedenými na tejto stránke, napr. na stránke MV SR: OZ Divé maky 3 000,00 eur; EDRA 800,00 eur; Brave kids - Odvážne deti 2420,00 €, ale v pripomienkovanom materiáli sa uvádza: OZ Divé maky: 3 000 000 €; EDRA 800 000 €, atď. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.3.2017 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Pripomienka k 4.15. Príprava návrhov na zvyšovanie rodičovských zručností (tzv. podpora pozitívneho rodičovstva) v rámci preventívnych programov s následným prehodnotením zapracovania výsledných odporúčaní v rámci medziročných aktualizácii Národného akčného plánu pre deti Žiadame, aby sa do spolupracujúcich subjektov pridala Liga ochrany detí (LOD). Odôvodnenie: V prvom odseku v „Odpočet plnenia za rok 2016 – plní sa “sa spomína stretnutie odborníkov, ktoré sa uskutočnilo 8. septembra 2016 v priestoroch Úsmev ako dar. Tieto pracovné rokovania odborne vedie Liga ochrany detí (LOD). Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.3.2017 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.3.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.3.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.3.2017 Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.3.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.3.2017 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Pripomienka k celému materiálu vrátane príloh Nesúhlasíme s nekritickým odvolávaním sa na odporúčania a materiály výborov OSN (hlavne Výbor OSN pre práva dieťaťa, jeho záverečné odporúčania a Všeobecný komentár Výboru OSN pre práva dieťaťa). Žiadame, aby sa tomu v budúcnosti predišlo. Odôvodnenie: OSN a organizácie patriace pod OSN boli vytvorené s cieľom ochrany a podpory základných, všeobecných ľudských práv. Organizácie a výbory OSN stále intenzívnejšie propagujú nové poňatie „práv“, ktoré nie sú univerzálne podporované členskými štátmi OSN. Takéto správanie budí dojem, že OSN sa hlási k „právu“ na potrat, „právu“ na sexuálnu výchovu, „právu“ na registrované partnerstvo alebo „manželstvo“ osôb rovnakého pohlavia, atď., a že medzinárodné právo vyžaduje, aby boli tieto „práva“ štátmi uznané. Pre Slovensko to znamená, že orgány a výbory OSN vyvíjajú nelegitímny tlak, aby Slovenská republika zaviedla zmeny vo svojom právnom poriadku a politikách. Napríklad, CEDAW požaduje od Slovenska, aby verejné zdravotné poistenie plne hradilo výdavky na potrat a modernú antikoncepciu (bod. 31 b) na str. 10), napriek tomu že stavia svoju legislatívu a politiku v tejto oblasti na názore, že na základe verejného zdravotného poistenia sa neuhrádza zdravotná starostlivosť, ktorá nie je indikovaná zo zdravotných dôvodov, a že počatie a tehotenstvo je prirodzený fyziologický stav, ktorý nie je možné označiť za chorobný. Výbor OSN pre práva dieťaťa vo svojich odporúčaniach požaduje novelizáciu zákona o rodine, konkrétne čl. 3 (body 32 a 33 na str. 8). Chceme upozorniť, že požiadavky Výborov OSN nemajú legitimitu a nie sú pre Slovenskú republiku záväzné. „Práva“ ako „právo“ na sexuálnu výchovu, „právo“ na hradenie antikoncepcie a potratu z verejného poistenia, „právo“ na uznanie homosexuálnych partnerstiev, atď. presadzované výbormi OSN nie sú zakotvené v medzinárodnom práve a štáty majú, vzhľadom na svoju zvrchovanosť, autonómiu si tieto oblasti regulovať. Výbory OSN a organizácie spadajúce pod OSN nemajú záväzný charakter, pre štáty z nich nevyplývajú žiadne povinnosti, a presadzovaním takýchto „práv“ výbory OSN a organizácie spadajúce pod OSN často prekračujú svoj mandát. V tomto zmysle chceme aj poznamenať, že nekritické prijímanie odporúčaní a výkladu výborov OSN a i. zo strany štátov môže viesť k tomu, že tieto neprimerané požiadavky sa stanú záväznou súčasťou medzinárodného práva verejného (obyčaj), a preto je nevyhnutné voči týmto neoprávneným požiadavkám a tlaku primerane reagovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.3.2017 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) celému materiálu Slovenská lekárska komora navrhuje, aby do aktualizácie uvedeného dokumentu boli zapracované merateľné ukazovatele. K odpočtom jednotlivých úloh by pre potenciálne vyhodnocovanie účinnosti jednotlivých opatrení v budúcnosti bolo žiadúce uviesť: 1. akú veľkú časť populácie detí na Slovensku predstavovala populácia ohrozených detí, ktorá mala byť konkrétnym opatrením akčného plánu v danom kalendárnom roku ovplyvnená a súčasne 2. aké percento resp. koľko detí z tejto časti ohrozenej populácie bolo danom roku realizovanými opatreniami zachytených. Zároveň by sme navrhovali, aby sa operačná definícia ohrozeného dieťaťa používaná v celom dokumente spresnila a v celom dokumente sa uvádzalo, že ide o opatrenia na ochranu „sociálne ohrozených detí“ (migrácia, delikvencia). Z pohľadu Slovenskej lekárskej komory by sme uvítali, keby boli doplnené aj opatrenia na ochranu detí ohrozených zdravotne ohrozené zdravotne (týrané, zanedbávané, deprivované a pod.). Zásadná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) vlastnému materiálu V druhej časti vlastného materiálu: Všeobecné vykonávacie opatrenia, kapitola 2.6. Efektívne využívanie relevantných investičných priorít operačných programov nového programového obdobia pre roky 2014-2020 pre posilnenie ochrany a podpory práv detí si dovoľujeme požiadať o zmenu spoluzodpovedného gestora z ÚV SR (Centrálny koordinačný orgán) na ÚPPVII (Centrálny koordinačný orgán). Odôvodnenie: V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Centrálnym koordinačným orgánom je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Prílohe č.2 V „Konsolidovanej správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti za roky 2013, 2014, 2015 a 2016“ na str. 101 šiesty odsek nahradiť textom „MZ SR za rok 2016 eviduje v špecializačných študijných programoch dotknutých špecializačných odborov pre zdravotnícke povolanie lekár 76 absolventov, 22 absolventov v špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii pre zdravotnícke povolanie sestra, v špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore starostlivosť o ženu v rodine a komunite pre zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka neeviduje absolventov, v špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore klinická psychológia pre zdravotnícke povolanie psychológ eviduje 28 absolventov a v špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore poradenská psychológia pre zdravotnícke povolanie psychológ neeviduje absolventov." Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) vlastnému materiálu V „Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu" na strane 29 v úlohe „2.12. Posilnenie adekvátneho a systematického odborného vzdelávania všetkých profesijných skupín, ktoré pracujú pre deti a s deťmi (vzdelávanie o právach detí, vrátane aktivít smerujúcich k najviac zraniteľným skupinám)" žiadame plnenie tejto úlohy za rok 2016 doplniť odpočtom aj za rezort zdravotníctva. Text odpočtu je identický s nahrádzajúcim textom uvedeným v pripomienke č. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) celému materiálu V celom materiáli zosúladiť názov zdravotníckeho povolania „sestra“ so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) Časť 4.12 dokumentu (strana 55) „Časť 4.12 dokumentu (strana 55) obsahuje nesprávne uvedenú informáciu o výške finančných prostriedkov poskytnutých zo strany BSK jednotlivým subjektom v rámci Sociálneho programu Centrum pre rodiny v kríze. Nesprávne uvedený údaj: 14 9400 Eur. Správny údaj: 14 940 Eur.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) vlastný materiáL, strana 8, čiastkový cieľ 2.1 Žiadam na strane 8 [čiastkový cieľ 2.1] v odseku pod názvom/nadpisom „Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity“ pripojiť nasledujúce vety: „Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity počas celého roka v systéme prípravy a tvorby právnych predpisov upravených zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov veľmi dôsledne uplatňoval princíp ochrany záujmov maloletého dieťaťa. Napríklad pri návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých uplatnil implementáciu Q4C Európskych štandardov kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny aj za použitia všeobecného komentára č. 5 (2003), Všeobecné vykonávacie opatrenia Dohovoru o právach dieťaťa (čl. 4, 42 a 44, ods. 6), CRC/GC/2003/5, s poukazom na čl. 2 ods. 1, čl. 4 a čl. 20 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa, ktorých rámec uvedené štandardy Q4C dopĺňajú (vyhláška publikovaná pod č. 207/2016 Z. z.). Rovnakým spôsobom postupoval aj pri návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov, s akcentom na motivačnú a preventívnu funkciu zabezpečenia dodržiavania povinnosti základnej školskej dochádzky najmä v spolupráci školy, obce a rodičov. Rovnakým spôsobom postupoval Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity aj pri návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s akcentom na posilnenie motivačných faktorov zakladajúcich podmienky pre úspešné absolvovania vzdelávania minimálne v regulačnej pôsobnosti zákona č. 245/2008 Z. z. . o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, uplatnil celý rad pripomienok sledujúcich ochranu záujmov dieťaťa, odstránenia negatívnych kolíznych prvkov dopadu na matrimoniálnu situáciu, uplatnil aj substitučnú alternatívnu inú nemajetkovou sankciu v prípade nespôsobilosti osoby k výkonu prác, ako aj u osôb vo veku od 15 do 18 rokov vo forme opatrenia zaradenia do vzdelávacieho programu alebo iného opatrenia na báze zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (zákon publikovaný pod číslom 386/2016 Z. z.). Nakoniec vďaka ústretovej a partnerskej spolupráci Ministerstva spravodlivosti SR, pri tvorbe celého radu všeobecne záväzných právnych predpisov, odvíjajúcich sa od prípravy zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, uplatnil pripomienky, či podporil návrhy zakladajúce ochranné prvky najmä v oblasti dopadov bezdomovectva a núteného vysťahovania s dôrazom na situáciu rodín a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (základný právny predpis –zákon bol publikovaný pod č.377/2016 Z. z.). Súčasne Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity spolupracoval v roku 2016 pri tvorbe príslušných akčných plánov najmenej rozvinutých okresov v systéme regulácie zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde aj v súlade s antidiskriminačnými ustanoveniami zákonov č.245/2008 Z. z. a č. 365/2004 Z. z. je okrem iných úloh s dopadmi na práva dieťaťa obsiahnutá aj úloha rozvoja pilotného modelu procesu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v príslušnom regióne s cieľom zvýšiť ich úspešnosť pri dosahovaní vzdelávacích výsledkov. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity aj v roku 2016 v konkrétnych prípadoch inicioval príslušné správne procedúry presadzovania práva v spolupráci so Štátnou školskou inšpekciou a ďalšími orgánmi štátnej správy, najmä na úseku nediskriminačného prístupu detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ku vzdelávaniu, v ktorých dôsledku boli následne vydané aj príslušné správne akty ako aj začaté a vedené konania podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) k správe Slovenská spoločnosť detskej chirurgie traumatológie a endoskopickej chirurgie: Téme prevencie detských úrazov sa nevenuje dostatok času a priestoru. Detská úrazovosť je na Slovensku hrozivá, napriek tomu dodnes neexistuje funkčný Register detských úrazov ako základný kameň na ktorom sa dá prevencia detských úrazov postaviť. Tento by mal byť prioritou pre budúci akčný plán. Problematika detských úrazov a a ich prevencie je v akčnom pláne zahrnutá absolútne nedostatočne. Týka sa to: 1. úrazov samotných - úrazy v domácnosti (pády novorodencov a kojencov s následnými poraneniami hlavy, ktorých výskyt je alarmujúci, športové úrazy, ...), 2. problematiky úrazov v spojitosti s domácim násilím a syndrómom týraného dieťaťa, monitorovanie absolútne nevyhovujúce, znalosť problematiky u učiteľov ZŠ a detských lekárov, sociálnych pracovníkov na veľmi nízkej úrovni (vid štatistika hlásení týraných detí v SR v porovnaní s ČR a inými štátmi v EÚ) 3. problematika prevencie dopravných úrazov na veľmi slabej úrovni i napriek určitým aktivitám (nedostatočným a niekedy skôr formálnym) BECEPu. Problematika prevencie detských úrazov je jednou z najdôležitejších tém, ktoré by mali rezonovať Národným akčným plánom pre deti. Je to však možné len vtedy, ak k jeho tvorbe budú prizvaní i naslovovzatí odborníci, ktorí sa v danej problematike vyznajú a sú ochotní sa jej aktívne venovať. Navrhujeme preto účasť zástupcu Slovenskej spoločnosti detskej chirurgie , traumatológie a endoskopickej chirurgie, org. zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti pri jeho aktualizácii, resp. tvorbe nového plánu. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail