LP/2017/129 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K Čl. I bod 23 (§ 16) Navrhujeme zvážiť zaradenie porušenia povinnosti podľa § 14c ods. 1 písm. b) návrhu medzi sankcionované povinnosti. Bez navrhnutého zaradenia sa vymožiteľnosť plnenia stáva bezpredmetným. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K Čl. I bod 9 (§ 14a ods. 12) Navrhujeme za slová „je povinná“ vložiť slovo „každoročne“ z dôvodu upresnenia uloženej povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodom 6 až 9 (§ 14a ods. 1, 3, 10, 12, 13) Navrhujem znenie § 14a vrátane nadpisu uviesť takto: „§ 14a Referenčné hodnoty podielu konečnej energetickej spotreby biopalív v doprave (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná uvádzať na trh motorovú naftu a motorový benzín (ďalej len „motorové palivá“) s obsahom biopalív minimálne v referenčnej hodnote vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových palív uvedených na trh, ktorá je a) 5,8 % do 31. decembra 2018, b) 6,2 % do 31. decembra 2019, c) 7,6 % do 31. decembra 2020, d) 8,0 % do 31. decembra 2021, e) 8,2 % do 31. decembra 2022 až 2030. (2) Právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 1 sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá a) uvádza do daňového voľného obehu 17a) podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky pohonné látky, b) prepravuje na územie Slovenskej republiky pohonné látky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely, 17c) c) dováža na územie Slovenskej republiky pohonné látky z tretích štátov, 17d) d) je iná ako podľa osobitného predpisu, 17b) ak uvádza na trh pohonné látky iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až c). (3) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná plnenie povinnosti podľa odseku 1 zabezpečiť za kalendárny rok dostupnými biopalivami. Energetický obsah biodieslu vyrobeného z používaných kuchynských olejov a tukov alebo z ich zmesí, ak spĺňa požiadavky na kvalitu biodiesla 3a) sa do výpočtu referenčnej hodnoty podľa odseku 1 započítava dvojnásobne. (4) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka podať ministerstvu a Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív (ďalej len „hlásenie“), a to za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Vzor hlásenia zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle. (5) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky za účelom kontroly správnosti údajov uvedených v hlásení podľa odseku 4 poskytne ministerstvu a ministerstvu životného prostredia údaje, ktoré má vo svojej evidencii. (6) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 ukončí podnikateľskú činnosť v oblasti uvádzania motorových palív na trh alebo ak právnická osoba alebo fyzická osoba začne vykonávať podnikateľskú činnosť v oblasti uvádzania motorových palív na trh, je povinná plniť referenčné hodnoty podľa odseku 1, a to vo výške alikvotnej časti referenčných hodnôt za príslušné obdobie podľa odseku 1. (7) Povinnosť podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahuje na a) skladovanie a predaj leteckých pohonných látok v priestoroch letísk, b) minerálny olej uvádzaný na trh, ak ide o stav ropnej núdze alebo plnenie medzinárodných záväzkov v oblasti ropnej bezpečnosti, c) minerálny olej určený pre ozbrojené sily Slovenskej republiky a pre ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy, 17h) d) minerálny olej, ktorým je lodná prevádzková látka podľa osobitného predpisu, 17ha) e) minerálny olej, ktorý tvorí núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov podľa osobitného predpisu. 17hb) (8) Na účely plnenia povinností podľa odseku 1 sa započítavajú len biopalivá, ktoré spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 19b ods. 1 písm. a). (9) Povinnosti podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahujú na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá uvádza na trh pohonnú látku, ktorá je 100 % biopalivom. (10) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába 100 % biopalivo, je povinná do 25. januára oznámiť ministerstvu a) informácie o spôsobe výroby biopaliva, b) objemy biopalív vyrobených na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, c) objemy biopalív uvedených na trh za predchádzajúci kalendárny rok, d) emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie vrátane predbežných stredných hodnôt odhadovaných emisií z biopalív vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy. (11) Údaje podľa odseku 10 písm. b) a c) sa oznamujú v členení podľa surovín a) obilniny a iné plodiny bohaté na škrob, b) cukornaté plodiny, c) olejniny.“. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. januára 2018 počíta s jednou sadzbou dane na motorový benzín a jednou sadzbou dane na plynový olej (motorovú naftu) a pohonné látky navrhuje zdaňovať bez ohľadu na objem biopaliva, ktorý v nich bude primiešaný. V súvislosti s navrhovanou zmenou je preto potrebné upraviť príslušné ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. Zároveň sa navrhuje aj prenesenie oprávnení vykonávaných colnými úradmi na Slovenskú obchodnú inšpekciu, keďže kontrolná činnosť colných úradov sa navrhovanou legislatívnou úpravou stane neopodstatnenou. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné upraviť štylisticky [napríklad v čl. I bode 4 úvodzovky vložiť pred písmeno „d)“ a v bode 31 úvodzovky vložiť pred slová „Príloha č. 1a“], zosúladiť s čl. 6 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „LPV“) [napríklad v čl. I bode 4 § 2 ods. 7 písm. e), i) a j) vypustiť slovo „najmä ako nadbytočné, v bode 3 § 2 ods. 5 písm. c) za slovo „stlačený“ vložiť slovo „plyn“, v bode 17 § 14f ods. 6 za slovo „Právnická“ vložiť slovo „osoba“, v bode 21 za slovo „nepravdivé“ vložiť slovo „údaje“, v bode 32 poznámke o zmene označenia doterajších bodov za slovo „druhý“ a za slovo „prvý“ vložiť slovo „bod“ a v bode 33 úvodnej vete za slovo „štvrtým“ vložiť slovo „bodom“] a s prílohou č. 1 LPV (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad názov právneho predpisu zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, v bode 11 § 14c ods. 4 písm. c), ods. 5 a ods. 6 písm. b) za slová „§ 19b“ vložiť slová „ods. 1“, používané skratky napr. „CO2ekv “ ,MJ“ vysvetliť vo Vysvetlivkách]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh rozširuje rozsah správnych deliktov, čo môže predpokladať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Vzhľadom na uvedené je preto potrebné prepracovať doložku vybraných vplyvov a v tabuľkách Analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu kvantifikovať príjmy z výnosu pokút za správne delikty. Upozorňujem, že návrh taktiež rozširuje kompetencie Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej obchodnej inšpekcie, a preto je potrebné predpokladané výdavky spojené s novými úlohami zabezpečiť v rámci schváleného rozpočtu dotknutých kapitol na jednotlivé rozpočtové roky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) LP.2017.129 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309.2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Navrhujeme prehodnotiť a upraviť sankcie podľa §16, odsek 2c, odsek 3,a-b, odsek 5 a 8 smerom nadol. Taktiež navrhujeme prehodnoniť pomer biopaliva/zmesi biopaliva s pridaním bioETB uvedeného v prílohe č.1 k zákonu č. 309/2009 Z.z. v znení zákona č. 492/2010 Z.z.. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K bodu 9 - návrh ust. § 14a ods. 12 12. K bodu 9 - návrh ust. § 14a ods. 12 Pôvodné znenie: (12) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába 100 % biopalivo, je povinná do 25. januára oznámiť ministerstvu a) informácie o spôsobe výroby biopaliva, b) objemy biopalív vyrobených na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, c) objemy biopalív uvedených na trh za predchádzajúci kalendárny rok, d) emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie vrátane predbežných stredných hodnôt odhadovaných emisií z biopalív vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy. Návrh na úpravu: (12) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába 100 % biopalivo, osoba, ktorá prepravuje na územie Slovenskej republiky pohonné látky s obsahom biopaliva, vrátane pohonných látok ktoré sú 100 % biopalivom mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely, osoba, ktorá takéto látky na územie Slovenskej republiky dováža z iných členských štátov Európskej únie alebo z tretích štátov je povinná do 25. januára oznámiť ministerstvu e) informácie o spôsobe výroby a pôvode biopaliva, f) objemy biopalív vyrobených na území Slovenskej republiky, dovezených na územie Slovenskej republiky alebo prepravených na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, g) objemy biopalív uvedených na trh za predchádzajúci kalendárny rok, h) emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie vrátane predbežných stredných hodnôt odhadovaných emisií z biopalív vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy. Odôvodnenie: Navrhujeme stanoviť uvedenú povinnosť aj pre ďalšie osoby. Len v takom prípade totiž bude mať ministerstvo komplexné informácie o spotrebe biopalív, ich výrobe, dovoze aj vývoze na území Slovenskej republiky a v prípade potreby môže vykonať krížovú kontrolu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k bodu 17 - návrh ust. § 14f ods. 2 17. Zásadná pripomienka k bodu 17 - návrh ust. § 14f ods. 2 Pôvodné znenie: Pokročilým biopalivom sa na účely tohto zákona rozumie aj biopalivo vyrobené zo surovín neuvedených v prílohe č. 1a, o ktorých ministerstvo rozhodne, že sú zvyškami, nepotravinovým celulózovým materiálom alebo lignocelulózovým materiálom a ktoré sa používa v zariadení, pre ktoré bolo rozhodnutie o povolení užívania podľa osobitného predpisu20) vydané pred 9. septembrom 2015. Ministerstvo zverejňuje rozhodnutie podľa prvej vety na svojom webovom sídle. Návrh na úpravu: Navrhujeme uvedené ustanovenie vynechať. Odôvodnenie: Toto ustanovenie navrhujeme vypustiť, nakoľko vytvára priestor pre špekulatívne prehlasovanie vstupov za zvyšky a odpady za účelom získania statusu pokročilého biopaliva. Toto by mohlo vážne ohroziť vytvorenie sektora pokročilých biopalív v Slovenskej republike a plnenie cieľov pre pokročilé biopalivá po roku 2020, kedy sa takáto výnimka už zrejme uplatňovať nebude. Táto výnimka je aj v zmysle smernice 2015/1513 možnosťou a nie povinnosťou pre členský štát, a preto navrhujeme, aby bolo ust. zrušené. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) §14d odsek 13 bod a) 25. §14d odsek 13 bod a) žiadame uviesť v §14d odsek 13 bod a) jeden krát ročne skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie u právnických osôb a fyzických podľa § 14c ods. 11, ktorým overuje potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny. Odôvodnenie: Návrh predkladateľa zaviesť povinnosť skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej jedenkrát štvrťročne ak ide o biopalivá, ktorých energetický obsah sa započítava dvojnásobne alebo biokvapaliny vyrobené z rovnakých surovín považujeme za nadbytočnú a nedôvodnú finančnú a administratívnu záťaž. Kontrolu plnenia kritérií trvalej udržateľnosti nie je vôbec možné zabezpečiť jeden krát štvrťročne, napr. pokiaľ je miesto vzniku zvyšku/odpadu farma. Pre tzv. konvenčné biopalivá sa táto povinnosť plní jeden krát ročne. Predložený návrh predstavuje teda absolútny nepomer a nie je ho možné podložiť výlučne argumentom, že ide o suroviny ktorých energetický obsah je možné započítať dvojnásobne a tým predchádzať možným podvodom. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K tabuľke č. 2 v prílohe č. 1 zákona 21. K tabuľke č. 2 v prílohe č. 1 zákona Navrhujeme doplniť bod 31., ktorý znie nasledovne: V prílohe č. 1 sa v tabuľke č. 2 slová „7,0 %“ nahrádzajú slovami „7,4 %. Odôvodnenie: Navrhujeme zmenu min. obsahu bioetanolovej zložky v benzíne pre rok 2020. Navrhovaná zmena vychádza zo skutočnosti, že už dnes umožňuje technická norma pre benzín primiešať do motorového benzínu až 10 % obj. etanolu. Vzhľadom na to sa tak zabezpečí vyššie používanie OZE v doprave a vytvorí sa priestor pre používanie pokročilých biopalív, z ktorých najviac komercionalizovaný je práve celulózový etanol. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodom 20 až 25 (§ 16 ods. 1 a 2) V nadväznosti na pripomienku k § 15 ods. 1 je potrebné vykonať adekvátne zmeny aj v § 16, pričom je potrebné prihliadnuť na cieľ, ktorý sa má sankciami dosiahnuť a na následky, ktoré by príliš vysoké sankcie mohli mať na ceny pohonných látok, následne na zvýšenie tzv. palivovej turistiky (minimálne 100 km od hraníc) a tým aj na príjem štátneho rozpočtu, hlavne na spotrebnej dani z minerálneho oleja a DPH. Súčasne je potrebné dopracovať aj prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 s tým, že konania začaté colným úradom dokončí colný úrad. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k bodu 23 - návrh ust. § 16 ods. 1 písm. ah) 20. k bodu 23 - návrh ust. § 16 ods. 1 písm. ah) Pôvodné znenie: ah) právnická osoba lebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 1 alebo § 14f ods. 3. Návrh na úpravu: ah) právnická osoba lebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 1. ai) právnická osoba lebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14f ods. 3. Odôvodnenie: Navrhujeme spresniť, že sa jedná o dva samostatné správne delikty, aby v praxi nevznikali žiadne spory. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodom 18 a 19 (§ 15 ods. 1) V súvislosti s pripomienkou k § 14a žiadam v § 15 uviesť odsek 1 takto: „(1) Štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“) podľa osobitného predpisu.18) Porušenie ustanovení tohto zákona je správnym deliktom, za ktoré je inšpekcia oprávnená uložiť pokutu podľa § 16.“. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. II V súvislosti s navrhovaným nadobudnutím účinnosti zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, ktorý je v súčasnosti v legislatívnom procese, žiadam ustanoviť účinnosť navrhovaných zmien § 14a, 15 ods. 1, § 16 a § 18g od 1. januára 2018. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k bodu 11 - návrh ust. § 14c ods. 5 15. Pripomienka k bodu 11 - návrh ust. § 14c ods. 5 Pôvodné znenie: (5) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je malým podnikom17j) alebo stredným podnikom,17k) môže pri podávaní správy podľa odseku 3 použiť zjednodušenú metodiku podľa § 19b písm. f). Návrh na úpravu: Navrhujeme ust. § 14c ods. 5 vypustiť. Odôvodnenie: Navrhované znenie je nejasné s ohľadom na definíciu, aký stredný, či malý podnik môže zjednodušenú metodiku využiť (či ten, ktorý uvádza pohonnú látku na trh?). Navyše, nemožno zhodnotiť metodiku, ktorá nebola zverejnená. Vzhľadom na to navrhujeme ust. vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
ZPSR (Združenie podnikateľov Slovenska) 3. Zásadná pripomienka k bodu 6. – návrh ust. § 14a odsek 1 Návrh na úpravu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná uvádzať na trh motorovú naftu a motorový benzín (ďalej len „motorové palivá“) s obsahom biopalív minimálne v referenčnej hodnote vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových palív uvedených na trh, ktorá je a) 5,8 % pre rok 2017, b) 5,8 % pre rok 2018, c) 6,9 % pre rok 2019, d) 8,5 % pre roky 2020 až 2030. Odôvodnenie: Navrhujeme miernejšie zníženie energetického podielu pre roky 2019 a 2020 v porovnaní s návrhom. Máme za to, že nie je legitímny dôvod na tak výraznú zmenu energetického podielu ako je navrhovaná. Na Slovensku sa vytvoril sektor biopalív s úzkym prepojením na slovenských farmárov, na ktorých môžu mať navrhované zmeny výrazný negatívny dopad. Pokiaľ chce Slovenská republika zachovať tieto sektory a zároveň má záujem o ďalší rozvoj (najmä v oblasti výroby tzv. pokročilých biopalív), je nevyhnutné, aby sa zachoval vyšší energetický podiel biopalív. Zároveň uvádzame, že zachovať vyšší podiel biopalív je nevyhnutné aj s ohľadom na cieľ 10 % energie z obnoviteľných zdrojov energie („OZE“) v doprave a 14 % OZE na konečnej spotrebe v roku 2020, ktoré je Slovenská republika povinná dosiahnuť. Zároveň uvádzame, že súhlasíme so stanovením povinného energetického podielu biopalív aj na obdobie po roku 2020, keďže je zrejmé, že EÚ plánuje pokračovať v dosahovaní ešte vyšších cieľov v oblasti používania OZE (cieľ 27% v roku 2030) a znižovaní emisií skleníkových plynov (zníženie o 30 % v sektore non-ETS). Nakoľko by však s ohľadom na vyššie uvedené mala byť hodnota energetického podielu v roku 2020 vo výške súčasne platných 8,5 %, trváme na tom, aby min. táto hodnota bola zachovaná do 2030. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k §14d odsek 13 bod c): 27. k §14d odsek 13 bod c): žiadame uviesť v §14d odsek 13 bod c) pri kontrole výrobcu alebo dovozcu biopalív alebo biokvapalín, ktorý odoberal biomasu priamo od pestovateľov alebo dodávateľov, skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 3% pestovateľov alebo dodávateľov biomasy od ktorých tieto suroviny priamo odobral. Pri kontrole výrobcu alebo dovozcu kvapalných alebo plynných produktov určených na výrobu biopalív alebo biokvapalín, ktorý odoberal suroviny nebiologického pôvodu priamo od pestovateľov alebo dodávateľov skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 50% dodávateľov surovín nebiologického pôvodu, od ktorých tieto suroviny odobral. Odôvodnenie: Návrh predkladateľa zaviesť povinnosť pri kontrole výrobcu alebo dovozcu biopalív alebo biokvapalín, ktorý odoberal biomasu priamo od pestovateľov alebo dodávateľov, skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 50% pestovateľov alebo dodávateľov biomasy považujeme za nadbytočnú a nedôvodnú finančnú a administratívnu záťaž. V prípade výrobcov biopalív 2. generácie pri avizovanej výrobnej kapacite pôjde o stovky, resp. tisícky drobných pestovateľov. Vykonať kontrolu na 50% vzorke aj preto považujeme za nerealizovateľnú v praxi. Teraz platná právna úprava vyžaduje pri kontrole dodávateľa skontrolovať plnenie najmenej u 3% pričom surovina pre konvenčné biopalivá, ktorou je poľnohospodárska plodina má jednoznačne vyššiu spoločenskú hodnotu ako odpad a zvyšok a napriek tomu podlieha radikálne nižšej miere kontroly. To je absolútny nepomer a nie je ho možné podložiť výlučne argumentom, že ide o suroviny ktorých energetický obsah je možné započítať dva krát a tým predchádzať možným podvodom. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K §14d odsek 13 bod b) 26. K §14d odsek 13 bod b) žiadame uviesť v §14d odsek 13 bod b) pri kontrole dodávateľa biomasy a suroviny nebiologického pôvodu skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 3% pestovateľov a dodávateľov biomasy alebo surovín nebiologického pôvodu, od ktorých dodávateľ tieto suroviny odobral. Odôvodnenie: Návrh predkladateľa zaviesť povinnosť pri kontrole dodávateľa biomasy skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 50% pestovateľov a dodávateľov biomasy alebo surovín nebiologického pôvodu považujeme za nadbytočnú a nedôvodnú finančnú a administratívnu záťaž. V prípade výrobcov biopalív 2. generácie pri avizovanej výrobnej kapacite pôjde o stovky, resp. tisícky drobných pestovateľov. Vykonať kontrolu na 50% vzorke aj preto považujeme za nerealizovateľnú v praxi. Teraz platná právna úprava vyžaduje pri kontrole dodávateľa skontrolovať plnenie najmenej u 3% pričom surovina pre konvenčné biopalivá, ktorou je poľnohospodárska plodina má jednoznačne vyššiu spoločenskú hodnotu ako odpad a zvyšok a napriek tomu podlieha radikálne nižšej miere kontroly. To je absolútny nepomer a nie je ho možné podložiť výlučne argumentom, že ide o suroviny ktorých energetický obsah je možné započítať dva krát a tým predchádzať možným podvodom. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.3.2017 Detail