LP/2017/116 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a ktorou sa mení smernica 98/26/ES, smernica 2002/47/ES, smernica 2012/30/EÚ, smernica 2011/35/EÚ, smernica 2005/56/ES, smernica 2004/25/ES a smernica 2007/36/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Bankové a finančné inštitúcie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/009187/2017-632
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nelegislatívny všeobecný materiál: Riadne predbežné stanovisko.
Posledná zmena: 12.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/116
Dátum začiatku MPK: 20.02.2017
Dátum konca MPK: 24.02.2017
Dátum ukončenia procesu: 12.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.02.2017
Ukončenie štádia: 20.02.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.02.2017
Ukončenie štádia: 24.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.02.2017
Ukončenie štádia: 12.04.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.04.2017
Ukončenie štádia: 12.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.04.2017
Ukončenie štádia: 12.04.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)