LP/2017/114 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Bankové a finančné inštitúcie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: MF/009186/2017-632
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nelegislatívny všeobecný materiál: Riadne predbežné stanovisko.
Posledná zmena: 02.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/114
Dátum začiatku MPK: 20.02.2017
Dátum konca MPK: 24.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.02.2017
Ukončenie štádia: 20.02.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.02.2017
Ukončenie štádia: 24.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.02.2017
Ukončenie štádia: 12.04.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 02.06.2017
Ukončenie štádia: 02.06.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.04.2017
Ukončenie štádia: 02.06.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 02.06.2017
Ukončenie štádia: 02.06.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)