LP/2017/112 Systém riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2014 - 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 3170/2017/ONG
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 253/2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátenie pripomienkového konania je odôvodnené tým, že súbežne s týmto materiálom sa v gescii Ministerstva financií SR pripravuje materiál Systém financovania a finančného riadenia v programovom období 2014 – 2021, ktorý s týmto materiálom bezprostredne súvisí. Tento materiál už bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. Je vhodné, aby oba materiály boli predložené na rokovanie vlády SR súčasne, a to v termíne 22.3.2017. Zároveň je nevyhnutné, aby predkladaný materiál bol na rokovanie vlády SR predložený najneskôr vo vyššie uvedenom termíne, vzhľadom k tomu, že tento materiál je nevyhnutným predpokladom k začiatku výkonu auditu pripravenosti zo strany Ministerstva financií ako orgánu auditu. Dňa 28.3.2017 zároveň uplynie lehota, do ktorej mal v zmysle uznesenia vlády SR Úrad vlády SR predložiť tento materiál na rokovanie vlády SR, a to vzhľadom na skutočnosť, že memorandá o porozumení boli uzavreté dňa 28.11.2016 a uznesenie vlády SR č. 253/2016 stanovilo lehotu na predloženie tohto materiálu vláde SR zo strany Úradu vlády SR na štyri mesiace.
Posledná zmena: 07.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/112
Dátum začiatku MPK: 03.03.2017
Dátum konca MPK: 13.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.02.2017
Ukončenie štádia: 03.03.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.03.2017
Ukončenie štádia: 13.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.03.2017
Ukončenie štádia: 15.03.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 23.03.2017
Ukončenie štádia: 07.04.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.03.2017
Ukončenie štádia: 07.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)