LP/2017/11 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2017 Detail
NK SR (Notárska komora Slovenskej republiky) Čl. V bod 9. v § 52a ods. 4 3. V Čl. V bod 9. v § 52a ods. 4 navrhujeme nové znenie odseku 4, ktorý znie: „(4) Ak v priebehu kalendárneho roka dôjde k vymenovaniu notára ministrom alebo k zániku výkonu notárskeho úradu, notárska komora predloží najneskôr do 15 dní odo dňa začatia výkonu notárskej činnosti alebo odo dňa zániku výkonu notárskeho úradu predsedovi okresného súdu, v ktorého obvode sa nachádza sídlo notára, návrh na zmenu notárskeho rozvrhu.“ Dôvod: Je potrebné zmeniť notársky rozvrh v závislosti nie od zriadenia alebo zrušenia notárskeho úradu ale od začatia výkonu notárskej činnosti (§ 14 ods. 2 písm. g) alebo od zániku výkonu notárskeho úradu, pretože tieto skutočnosti majú vplyv na výkon činnosti notára a sú v súlade s § 10 až 14 Notárskeho poriadku. Navrhované znenie „pri zriadení a zrušení notárskeho úradu“ je nesprávne, keďže po jeho zriadení nasleduje niekoľkomesačná procedúra výberového konania na toto zriadené miesto (§ 10 Notárskeho poriadku). Zmena rozvrhu je potrebná aj pri samotnom zániku výkonu notárskeho úradu, pričom tento úrad nebude zrušený. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2017 Detail
NK SR (Notárska komora Slovenskej republiky) Čl. V bod 7. v § 52a 2. V Čl. V bod 7. v § 52a navrhujeme odsek 2 vypustiť a prečíslovať nasledujúce odseky. Dôvod: Navrhujeme vypustiť celý odsek 2, kedže nie je dôvodné, aby najskôr predseda okresného súdu podľa odseku 2 oznámil Notárskej komore SR svoje stanovisko k notárskemu rozvrhu a potom mal ďalší mesiac a 10 dní aby ho podľa odseku 3 aj sám vydal. Súčasné znenie malo význam vtedy, keď notársky rozvrh schvaľoval predseda krajského súdu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2017 Detail
NK SR (Notárska komora Slovenskej republiky) Čl. V bod 6. v § 52a ods. 1 1. V Čl. V bod 6. v § 52a ods. 1 navyše navrhujeme slová „30. septembra“ nahradiť slovami „31. októbra“. Dôvod: Navrhujeme predĺženie lehoty Notárskej komore SR na predkladanie návrhu notárskeho rozvrhu predsedom okresných súdov z dôvodu, že už nemusí notársky rozvrh schvaľovať predseda krajského súdu, teda odpadá jeden medzistupeň. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I bode 63 V čl. I bode 63 navrhujeme vypustiť slovo „za“, nakoľko § 151za bol zrušený a slovo „vkladajú“ nahradiť slovom „vkladá“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. IV úvodnej vete V čl. IV úvodnej vete navrhujeme vypustiť slová „a dopĺňa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I bode 39 v odseku 6 V čl. I bode 39 v odseku 6 navrhujeme slová „predsedom disciplinárnych senátov“ nahradiť slovami „predsedom disciplinárneho senátu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I bode 55 V čl. I bode 55 navrhujeme vypustiť slovo „sudcu“; slovo „sudcu“ sa v § 129 ods. 2 nenachádza. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I bode 52 V čl. I bode 52 navrhujeme za slová „§ 126“ vložiť slová „ods. 1“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2017 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K článku V. ( k bodu 16) a k článku II. (k bodom 1 až 3) V článku V. bod 16, ktorým sa mení § 82l ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa ustanovuje povinnosť orgánom verejnej moci a advokátom (v postavení účastníka konania) s účinnosťou od 1. júla 2017 komunikovať so súdmi v elektronickej podobe prostredníctvom určených elektronických formulárov. Nesplnenie tejto povinnosti sa spája s vyrubením súdneho poplatku v sume 50 EUR, za spracovanie každého podania a jeho príloh v listinnej podobe. Vzhľadom na to, že povinná elektronická komunikácia medzi orgánmi verejnej moci je už v súčasnosti upravená v zákone o e-Governmente, navrhovanú úpravu považujeme za nadbytočnú. V súvislosti so zavedením poplatkovej povinnosti orgánom verejnej moci za spracovanie podania a jeho príloh v listinnej podobe uvádzame, že Sociálna poisťovňa vo viacerých prípadoch na žiadosť súdu k žalobám zasiela aj rozsiahly originál spisového materiálu prvostupňového a druhostupňového orgánu v listinnej podobe, kedy určenie súdneho poplatku za spracovanie podania a jeho príloh v listinnej podobe považujeme za neodôvodnené. Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme predmetné povinnosti vo vzťahu k orgánom verejnej moci vypustiť. Uvedenú pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2017 Detail
NK SR (Notárska komora Slovenskej republiky) Čl. V bod 9. v § 51 ods. 10 5. V Čl. V bod 9. v § 51 ods. 10 sa vkladá nové písmeno c), ktoré znie: „c) náhodnom výbere pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí,“ Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d), ktoré znie: „d) kombinácia systémov podľa písmen a) a b) a písmen a) a c), pričom hranice notárskych obvodov spravidla rešpektujú územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky.“ Dôvod: Tento navrhnutý princíp rozvrhu práce si vyžaduje potreba praxe, pričom niektoré zo súdov podľa tohto princípu poverujú notárov aj dnes, čo je však v rozpore so súčasným znením tohto ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2017 Detail
NK SR (Notárska komora Slovenskej republiky) Čl. V §52a 4. V Čl. V v §52a navrhujeme za bod 9. vložiť nový novelizačný bod 10. (a prečíslovať nasledujúci odsek a nasledujúce novelizačné body), ktorý znie: „V § 52a sa vypúšťa odsek 5. Dôvod: Navrhujeme vypustiť celý odsek, keďže nie je dôvodné, aby najskôr predseda okresného súdu podľa odseku 5 oznámil Notárskej komore SR svoje stanovisko k zmene notárskeho rozvrhu v lehote do 20 dní odo dňa jeho predloženia a potom ho podľa odseku 6 aj sám v lehote 30 dní odo dňa jeho predloženia (pravdepodobne bez akýchkoľvek zmien) vydal. Súčasné znenie malo význam vtedy, keď zmenu rozvrhu práce schvaľoval predseda krajského súdu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bod 30 a 31 Odporúčame spojiť novelizačné body 30 a 31 do jedného bodu s nasledovnou úvodnou vetou: "V § 117 odseky 2 a 3 znejú:". Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2017 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 52 6. V bode 52 navrhujeme toto znenie: „V § 126 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta a v tretej vete sa za slovo „vedie“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „a poškodenému alebo jeho zástupcovi, alebo opatrovníkovi“,“ príp. uviesť celé znenie ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 60 8. Bod 60 navrhujeme preformulovať, nakoľko v § 133 ods. 3 sa nenachádzajú slová „písm. d) a § 135 má iba jednu vetu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 7 3. V bode 7 ods. 3 druhej vete navrhujeme slovo „komisie“ nahradiť slovom „komisii“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 39 5. V bode 39 ods. 5 písm. c) navrhujeme slovo „manipulácie“ nahradiť slovom „manipuláciu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 56 7. V bode 56 navrhujme slová „4 až 8“ nahradiť slovami „4 až 7“ a slová „3 až 7“ nahradiť slovami „3 až 6“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 1 1. V bode 1 navrhujeme slovo „číslo“ nahradiť slovom „číslovka“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2017 Detail