LP/2017/103 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 9 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnené niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Pridať
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
Pridať
a)
obsah národného registra uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne
1)
(ďalej len „národný register znečisťovania“),
Pridať
b)
podrobnosti o evidencii údajov,

Pridať
c)
kritériá na zaraďovanie plošných zdrojov
2)
do národného registra znečisťovania.
Pridať
§ 2
Obsah národného registra znečisťovania
Pridať
(1)
Národný register znečisťovania obsahuje údaje z oznámení od prevádzkovateľov,
3)
ktorí oznamujú údaje do národného registra znečisťovania podľa § 6 ods. 5 zákona.
Pridať
(2)
Údaje z oznámení podľa odseku 1 sú v národnom registri znečisťovania usporiadané do skupín tak, aby sa umožnilo vyhľadávanie údajov podľa § 6 ods. 2 zákona, ako aj prenos údajov do Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok podľa § 6 ods. 6 zákona.
Pridať
(3)
Národný register znečisťovania okrem údajov podľa ods. 1 obsahuje
Pridať
a)
údaje podľa § 6 ods. 8 zákona usporiadané podľa oznamovacích rokov,
4)
Pridať
b)
tlačivá k oznamovaniu údajov podľa § 6 ods. 5 zákona.
Pridať
§ 3
Podrobnosti o evidencii údajov
Evidencia údajov podľa § 6 ods. 5 písm. b) zákona obsahuje:
Pridať
a)
obchodné meno prevádzkovateľa,

Pridať
b)
identifikačné číslo prevádzkovateľa,

Pridať
c)
oznamovací rok,

Pridať
d)
podpis osoby poverenej prevádzkovateľom na vedenie evidencie,
Pridať
e)
rovnopis oznámenia zasielaného prevádzkovateľom,
Pridať
f)
doklad o poverení osoby na vedenie evidencie vydaný štatutárnym orgánom prevádzkovateľa,
Pridať
g)
príslušné doklady o metodike použitej pri zbere údajov
5)
v listinnej podobe a v elektronickej podobe,
Pridať
h)
zoznam dokladov, ktoré tvoria evidenciu za príslušný oznamovací rok.
Pridať
§ 4
Kritériá na zaraďovanie plošných zdrojov do národného registra znečisťovania
Plošný zdroj podľa § 6 ods. 3 zákona sa do národného registra znečisťovania zaraďuje, ak
Pridať
a)
skupina malých a roztrúsených zdrojov znečisťovania je pre životné prostredie významná a
Pridať
b)
existuje reálna možnosť zbierania údajov o skupine malých a roztrúsených zdrojov znečisťovania podľa písmena a) alebo je uskutočniteľné vypočítanie alebo odborný odhad takých údajov alebo existujú reálne údaje zozbierané podľa osobitných predpisov
6)
a sú využiteľné na účely plošných zdrojov.
Pridať
§ 5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 448/2010 Z. z.,ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pridať
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2017.
1)
Čl. 2 bod 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006).
2)
Čl. 2 bod 12 nariadenia  (ES) č. 166/2006.
3)
Čl. 2 bod 6 nariadenia (ES) č. 166/2006.
4)
Čl. 2 bod 7 nariadenia (ES) č. 166/2006.
5)
Čl. 5 ods. 4 a 5 nariadenia  (ES) č. 166/2006.
6)

Napríklad zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) materiálu Uviesť správne paragrafové znenie splnomocňujúceho ustanovenia teda, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 14 č.205/2004 Z.z. ... Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.3.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou k odkazu 6 K poznámke pod čiarou k odkazu 6: Upozorňujeme, že v návrhu vyhlášky sa nachádza poznámka pod čiarou k odkazu 6, avšak samotný odkaz 6 sa v § 4 nenachádza. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.3.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 3 K § 3: Upozorňujeme, že platné znenie splnomocnenie podľa § 6 ods. 14 písm. b) zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov znie „b) podrobnosti o vedení evidencie a uchovávaní údajov,“. Znenie písmena novelou zákona obsahovo nebolo menené, iba bolo presunuté do § 6 ods. 9 písm. c) zákona. Návrh vyhlášky však uchovávanie údajov neobsahuje. Návrh vyhlášky je nutné dopracovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.3.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 K § 1 a § 2: Návrh vyhlášky obsahuje súčasne odkaz „2“ v § 1 písm. c) aj v § 2 ods. 1 návrhu, avšak v návrhu vyhlášky sa poznámka pod čiarou k odkazu 2 nenachádza. Odporúčame odkaz „2“ vypustiť a prečíslovať nasledujúce odkazy alebo doplniť poznámku pod čiarou k odkazu 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.3.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 K § 1 a nadpisom jednotlivých paragrafov: Vzhľadom na rozsah návrhu vyhlášky navrhujeme vypustiť § 1 a nasledujúce paragrafy prečíslovať. Zároveň z rovnakého dôvodu odporúčame vypustiť nadpisy jednotlivých paragrafov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.3.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) názvu K názvu: Názov vyhlášky treba zosúladiť s bodom 18 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.3.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) všeobecne Všeobecne: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je návrh vykonávacieho všeobecne záväzného právneho predpisu podľa splnomocnenia uvedeného v § 6 ods. 9 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený návrh novely zákona bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní od 13. decembra 2016 do 3. januára 2017. Návrh novely zákona je momentálne podľa elektronického systému tvorby právnych predpisov Slov-lex v štádiu vyhodnocovania pripomienok. Návrh zákona sa môže po zapracovaní pripomienok výrazne líšiť od podoby, ktorá bola zverejnená v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Vládny návrh novely zákona sa môže meniť aj v legislatívnom procese v Národnej rade Slovenskej republiky. Preto považuje medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za predčasné. Návrh novely zákona výrazne mení aj splnomocnenie, avšak predložený návrh vyhlášky nezodpovedá úplne ani zmenenému a doplnenému splnomocneniu uvedenému v § 6 ods. 9 návrhu zákona. Splnomocnenie podľa § 6 ods. 14 písm. d) zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov znie: „d) podrobnosti o prenose údajov do európskeho registra znečisťovania.“. Platné znenie splnomocnenia novelou zákona nebolo obsahovo menené, iba bolo presunuté do § 6 ods. 9 písm. e). Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme v legislatívnom procese k návrhu vyhlášky pokračovať až po schválení návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Národnou radou Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.3.2017 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.3.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) § 1 Odporúčame upraviť znenie ustanovenia § 1 (Predmet úpravy) tak, aby bolo zrejmé a jednoznačné, ktoré zo splnomocňovacích ustanovení § 6 ods. 9 písm. a) až e) zákona č. 205/2004 Z. z. sa navrhovanou vyhláškou vykonávajú a tomu zodpovedajúcim spôsobom upraviť úvodnú vetu návrhu vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.3.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K úvodnej vete Ak sa navrhovanou vyhláškou upravuje vykonávanie iba niektorých z predmetov úpravy podľa splnomocňovacích ustanovení uvedených v § 6 ods. 9 písm. a) až e) zákona č. 205/2004 Z. z., je potrebné ich presne špecifikovať v úvodnej vete. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.3.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K dôvodovej správe (osobitná časť) Odporúčame náležite dopracovať osobitnú časť dôvodovej správy k návrhu vyhlášky, nakoľko jej podobu predloženú do medzirezortného pripomienkového konania považujeme za nedostatočnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.3.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.3.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k materiálu ako celku Hlavným cieľom novelizácie je upraviť vedenie evidencie údajov prevádzkovateľmi podľa potrieb vychádzajúcich z praxe a umiestniť vzorové tlačivá oznámení v Národnom registri znečisťovania, ktoré už nebudú prílohou vyhlášky. Prevádzkovatelia však nemôžu pripomienkovať rozsah predkladaných údajov, keďže uvedené tlačivá nie sú súčasťou Vyhlášky. Požadujeme sprístupniť na pripomienkovanie aj tlačivá. Pre členov RÚZ to predstavuje vážny problém. Do 28.2. robíme hlásenia podľa zákona o odpadoch. Ak budú tieto nové tlačivá odlišné, tak do 15.2 musíme urobiť Hlásenie pre NRZ pre cca 23 IP. Pri súčasných zdrojoch je administratívne takmer nemožné urobiť všetky tieto hlásenia za 2 mesiace. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.3.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k uvodnej vete Z hľadiska legislatívnej techniky však v úvodnej vete navrhujeme nasledovné úpravy. 1. Slová „ods. 9“ nahradiť slovami „ods. 14“. 2. Za slová „niektorých zákonov“ pred zátvorkou doplniť slová „v znení neskorších predpisov“, vzhľadom k tomu, že splnomocňujúce ustanovenie § 6 ods. 14 zákona č. 205/2004 Z. z. bolo novelizované zákonom č. 4/2010 Z. z. a zákonom č. 39/2013 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.3.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.3.2017 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.3.2017 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie Odporúčame predkladateľovi dopracovanie analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie na základe prílohy č. 3 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.3.2017 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi dopracovanie doložky vybraných vplyvov, ako aj špecifikovanie a konkretizovanie vplyvov na podnikateľské prostredie. V doložke vybraných vplyvov odporúčame predkladateľovi v bode „Charakter predkladaného materiálu“ označiť „Materiál legislatívnej povahy“ a špecifikovať bod 4 „Dotknuté subjekty“. Okrem toho odporúčame predkladateľovi v bode 9 „Vplyvy navrhovaného materiálu“ v časti „Vplyvy na podnikateľské prostredie“ odstrániť označenie „Žiadne“ a doplniť označenie „Pozitívne“. Odôvodnenie: aj keď predložený materiál nemá definovaný dotknutý subjekt, po preštudovaní materiálu je možné predpokladať, že sa vyhláška dotkne aj podnikateľov. Predložený materiál neobsahuje viaceré povinnosti, ktoré obsahuje účinná vyhláška č. 448/2010 Z. z. Predložený materiál má v tomto prípade pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pretože sa vypúšťa napr. pri evidencii údajov doklad o mieste a spôsobe uloženia tej časti evidencie, pre ktorú uplynulo obdobie piatich rokov - čo pre podnikateľov znamená zníženie administratívnej záťaže. Predložený materiál na rozdiel od účinnej vyhlášky neobsahuje povinnosť zdieľania údajov, ani prenos údajov do európskeho registra znečisťovania, čo je možné opätovne považovať za pozitívny vplyv. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.3.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) doložke zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie odporúčame doplniť predkladateľa a názov právneho predpisu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 4 Poznámku pod čiarou k odkazu 6 odporúčame vypustiť vzhľadom na to, že sa v texte návrhu vyhlášky odkaz 6 nenachádza. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2017 Detail